ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.01; 35.240.60                                                                                                                    Květen 2019

Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS –
Část 2: Vzdálené řízení ITS-SCU

ČSN
ISO 24102-2

01 8404

 

Intelligent transport systems – ITS station management –
Part 2: Remote management of ITS-SCUs

Systèmes intelligents de transport – Gestion de la station ITS –
Partie 2: Gestion à distance des SCUs-ITS

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 24102-2:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 24102-2:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 24102-2 (01 8404) z února 2017.

Anotace obsahu

Tato norma poskytuje popis řízení stanice ITS, aby byla v souladu s referenční architekturou stanice ITS.

Vzdálené řízení stanice ITS je blíže určeno prostřednictvím datových jednotek protokolu (PDU) a postupů „protokolu vzdáleného řízení stanice ITS“ (RSMP) týkajícího se spravovaných objektů v komunikační jednotce stanice ITS.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Toto vydání představuje technickou revizi předcházejícího vydání

Informace o citovaných dokumentech

ISO/IEC 8825-2 dosud nezavedena

ISO/TS 16460 dosud nezavedena

ISO 17419 zavedena v ČSN EN ISO 17419 (01 8480) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní systémy – Celosvětově jednoznačná identifikace

ISO 17423 zavedena v ČSN EN ISO 17423 (01 8481) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní systémy – Požadavky a cíle aplikace

ISO 21217 zavedena v ČSN ISO 21217 (01 8400) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Architektura

ISO 24102-1 zavedena v ČSN ISO 24102-1 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS –
Část 1: Lokální řízení

ISO 24102-3 zavedena v ČSN ISO 24102-3 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS –
Část 3: Přístupové body služby

Souvisící ČSN

ČSN ISO/IEC 7498-4 (36 9617) Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI).
Základný referenčný model. Časť 4: Základná štruktúra spracovania

ČSN ISO 24102-4:2019 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS – Část 4: Řízení vnitřní komunikace stanice

ČSN ISO 29281-1:2018 (01 8405) Inteligentní dopravní systémy – Lokalizovaná komunikace – Část 1: Rychlý síťový a transportní protokol (FNTP)

ČSN ISO 21218:2018 (01 8402) Inteligentní dopravní systémy – Hybridní komunikace – Podpora technologie přístupu k médiu

ČSN ISO/IEC 9646-7 (36 9647) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Metodologie a základní struktura zkoušení shody – Část 7: Prohlášení o shodě implementace

ČSN P ISO/TS 20026 (01 8490) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní ITS – Zkušební architektura

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz