ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.01; 35.240.60                                                                                                                    Květen 2019

Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS –
Část 1: Lokální řízení

ČSN
ISO 24102-1

01 8404

 

Intelligent transport systems – ITS station management –
Part 1: Local management

Systèmes intelligents de transport – Gestion des stations ITS –
Partie 1: Gestion locale

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 24102-1:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 24102-1:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 24102-1 (01 8404) z května 2014.

Anotace obsahu

Tato norma poskytuje popis řízení stanice ITS, aby byla v souladu s referenční architekturou stanice ITS.

Protokoly pro lokální řízení stanice ITS jsou určeny pomocí procesů řízení a dále daty, která jsou vyměňována mezi entitou managementu stanice a:

    aplikační entitou ITS nad API,

    bezpečnostní entitou, a

    různými vrstvami komunikačního protokolu:

    přístupovou vrstvou,

    síťovou a transportní vrstvou,

    vrstvou zařízení.

architektury stanice ITS stanovené v ISO 21217:2014.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Toto vydání představuje technickou revizi předcházejícího vydání. Obsahuje změnu ISO 24102-1:2013/Amd1:2017.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 17419:2018 zavedena v ČSN EN ISO 17419:2018 (01 8480) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní systémy – Celosvětově jednoznačná identifikace

ISO 17423:2018 zavedena v ČSN EN ISO 17423:2018 (01 8481) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní systémy – Požadavky a cíle aplikace

ISO/TS 17429:2017 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 17429:2018 (01 8488) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní ITS – Zařízení stanice ITS pro přenos informací mezi stanicemi ITS

ISO 18750:2018 zavedena v ČSN EN ISO 18750:2018 (01 8484) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní ITS – Lokální dynamická mapa

ISO 21217:2014 zavedena v ČSN ISO 21217:2014 (01 8400) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Architektura

ISO 21218:2018 zavedena v ČSN ISO 21218:2018 (01 8402) Inteligentní dopravní systémy – Hybridní komunikace – Podpora technologie přístupu k médiu

ISO 22418 dosud nezavedena

ISO 24102-2:2018 zavedena v ČSN ISO 24102-2:2019 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS – Část 2: Vzdálené řízení ITS-SCU

ISO 24102-3:2018 zavedena v ČSN ISO 24102-3:2019 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS – Část 3: Přístupové body služby

ISO 24102-4:2018 zavedena v ČSN ISO 24102-4:2019 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS – Část 4: Řízení vnitřní komunikace stanice

ISO 24102-6:2018 zavedena v ČSN ISO 24102-6:2018 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Management stanice ITS – Část 6: Řízení datového toku

ISO/IEC 8824-1:2015 zavedena v ČSN ISO/IEC 8824-1:2017 (36 9632) Informační technologie – Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu

ISO/IEC 8825-2:2015 dosud nezavedena

ETSI TS 102 792 V1.2.1 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 12834 (01 8202) Dopravní telematika (RTTT) – Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) – Aplikační vrstva

ČSN ISO 29281-1:2018 (01 8405) Inteligentní dopravní systémy – Lokalizovaná komunikace – Část 1: Rychlý síťový a transportní protokol (FNTP)

ČSN ISO 29281-2 (01 8405) Inteligentní dopravní systémy – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Připojení CALM k síti non-IP – Část 2: Podpora stávajících používaných komunikačních
rozhraní

ČSN EN 12253 (01 8305) Dopravní telematika (RTTT) – Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) – Fyzikální vrstva užívající mikrovlnu při 5,8 GHz

ČSN ISO/IEC 9646-7 (36 9647) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Metodologie a základní struktura zkoušení shody – Část 7: Prohlášení o shodě implementace

ČSN P ISO/TS 20026 (01 8490) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní ITS – Zkušební architektura

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz