ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.99; 29.240.99; 31.060.70                                                                                                       Květen 2019

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče –
Část 4: Stejnosměrné nebo střídavé jednofázové kapacitní děliče

ČSN
EN IEC 60358-4

35 8222

idt IEC 60358-4:2018

Coupling capacitors and capacitor dividers –
Part 4: DC or AC single-phase capacitor dividers

Condensateurs de couplage et diviseurs capacitifs –
Partie 4:
Diviseurs capacitifs monophasés pour courant alternatif ou pour courant continu

Kopplungskondensatoren und kapazitive Teiler –
Teil 4: Einphasen-Spannungsteiler-Kondensatoren für Wechsel- oder Gleichstrom

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60358-4:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60358-4:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-11-23 se nahrazuje ČSN IEC 358 (35 8222) z listopadu 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60358-4:2018 dovoleno do 2021-11-23 používat dosud platnou ČSN IEC 358 (35 8222) z listopadu 1999.

Změny proti předchozí normě

Tato norma částečně nahrazuje ČSN IEC 358:1999. Další změny oproti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60358-4:2018.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60358-1:2012 zavedena v ČSN EN 60358-1:2013 (35 8222) Vazební kondenzátory a kapacitní děliče – Část 1: Obecná pravidla

Informativní údaje z IEC 60358-4:2018

Mezinárodní normu IEC 60358-4 vypracovala technická komise IEC/TC 33 Silové kondenzátory a jejich aplikace.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

33/616/FDIS

33/617/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60358 se společným názvem Vazební kondenzátory a kapacitní děliče je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Části 2 až 4 IEC 60358 mají být použity společně s posledním vydáním IEC 60358-1 a jejími změnami. Tyto části byly zpracovány na základě prvního vydání této normy (z roku 2012).

Části 2 až 4 doplňují nebo upravují odpovídající články IEC 60358-1.

Nejsou-li konkrétní články části 1 uvedeny v částech 2 až 4, použijí se tyto články, je-li to vhodné. Kde tato norma uvádí „doplnění“, „modifikace“ nebo „nahrazení“, musí být podle toho příslušný text části 1 upraven.

Pro doplněné kapitoly, články, obrázky, tabulky nebo přílohy, je použit následující způsob číslování:

    články, tabulky a obrázky, které jsou doplněny do části 1, jsou číslovány od čísla 200 pro část 2, od čísla 300 pro část 3 a od čísla 400 pro část 4;

    doplněné tabulky a přílohy ve zbývajících částech jsou označeny písmeny 2A, 2B, 3A, 3B atd.

    jsou-li do článků začleněny poznámky, začíná jejich číslování obvyklým způsobem od 1.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byla do článku 9.2.400.3 doplněna národní poznámka upřesňujícího charakteru.

Vypracování normy

Zpracovatel: ZEZ SILKO, s.r.o., IČO 15030334, Ing. Bronislav Jirásek

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN IEC 60358-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Listopad 2018

ICS 29.120.99; 29.240.99; 31.060.70                                                         Nahrazuje HD 597 S1:1992 (částečně)

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče –
Část 4: Stejnosměrné nebo střídavé jednofázové kapacitní děliče
(IEC 60358-4:2018)

Coupling capacitors and capacitor dividers –
Part 4: DC or AC single-phase capacitor dividers
(IEC 60358-4:2018)

Condensateurs de couplage et diviseurs capacitifs –
Partie 4: Diviseurs capacitifs monophasés pour courant alternatif ou pour courant continu
(CEI 60358-4:2018)

Kopplungskondensatoren und kapazitive Teiler –
Teil 4: Einphasen-Spannungsteiler-Kondensatoren
für Wechsel- oder Gleichstrom
(IEC 60358-4:2018)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-08-07. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                            Ref. č. EN IEC 60358-4:2018 E


 

Evropská předmluva

Text dokumentu 33/616/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 60358-4, který vypracovala technická komise IEC/TC 33 Silové kondenzátory a jejich aplikace, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60358-4:2018.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2019-05-23

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-11-23

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje HD 597 S1:1992 (částečně).

Tato evropská norma má být použita společně s posledním vydáním IEC 60358-1 a jejími změnami. Norma byla zpracována na základě prvního vydání (z roku 2012) této normy.

Tato část 4 doplňuje nebo upravuje odpovídající články IEC 60358-1.

Nejsou-li konkrétní články části 1 uvedeny v této části 4, použijí se tyto články, je-li to smysluplné. Kde tato část 4 uvádí „doplnění“, „modifikace“ nebo „nahrazení“, musí být podle toho příslušný text části 1 upraven.

Pro doplněné kapitoly, články, obrázky, tabulky nebo přílohy, je použit následující způsob číslování:

    články, tabulky a obrázky, které jsou doplněny do části 1, jsou číslovány od čísla 400;

    doplněné tabulky a přílohy ve zbývajících částech jsou označeny písmeny AA, BB atd.

    jsou-li do článků začleněny poznámky, začíná jejich číslování obvyklým způsobem od 1.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60358-4:2018 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Provozní podmínky....................................................................................................................................................................... 11

5......... Dimenzování.................................................................................................................................................................................. 11

6......... Konstrukční požadavky................................................................................................................................................................ 11

7......... Zkušební podmínky....................................................................................................................................................................... 12

8......... Rozdělení zkoušek........................................................................................................................................................................ 12

9......... Výrobní kusové zkoušky............................................................................................................................................................... 12

10....... Typové zkoušky............................................................................................................................................................................. 13

11....... Zvláštní zkoušky............................................................................................................................................................................. 14

12....... Značení............................................................................................................................................................................................ 14

Příloha 4A (informativní) Příklad schématu děličů.............................................................................................................................. 15

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 16

 

Obrázky

Obrázek 400 – Zapojení pro zkoušku napětím na části nízkého napětí.......................................................................................... 13

Obrázek 401 – Různé typy děličů........................................................................................................................................................... 14

Obrázek 4A.400 – Příklad schématu děličů.......................................................................................................................................... 15

 

Úvod

Tento soubor norem se skládá z následující částí:

IEC 60358-1 Vazební kondenzátory a kapacitní děliče – Část 1: Obecná pravidla

IEC 60358-2 Vazební kondenzátory a kapacitní děliče – Část 2: Střídavé a stejnosměrné jednofázové vazební kondenzátory připojené mezi vedení a zem pro aplikace výkonového vedení s nosnou frekvencí (PLC)

IEC 60358-3 Vazební kondenzátory a kapacitní děliče – Část 3: Střídavé a stejnosměrné jednofázové vazební kondenzátory pro aplikace s harmonickými filtry

IEC 60358-4 Vazební kondenzátory a kapacitní děliče – Část 4: Stejnosměrné a střídavé jednofázové kapacitní děliče

1 Rozsah platnosti

Tato část 4 souboru norem IEC 60358 se použije pro DC a AC jednofázové kapacitní děliče připojené mezi vede-
ním a zemí používané při výrobě napěťových transformátorů stejně tak jako jiných aplikací.

POZNÁMKA 1 Schémata děličů, pro které se použije tato norma, jsou uvedena na obrázcích 401 a 402 (402.1 a 402.2).

POZNÁMKA 2 Tato norma stanovuje základní požadavky na děliče, požadavky na kompletní napěťové kondenzátory jsou uvedeny v souboru norem IEC 61869.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz