ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.40; 29.020; 29.060.20                                                                                                           Květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru –
Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie A F/R

ČSN
EN IEC 60332-3-21
ed. 2

34 7107

idt IEC 60332-3-21:2018

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions –
Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Category A F/R

Essais des câbles électriques et des câbles à fibres optiques soumis au feu –
Partie 3-21: Essai de propagation verticale de la flamme des fils ou câbles montés en nappes en position verticale –
Catégorie A F/R

Prüfungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall –
Teil 3-21: Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung von vertikal angeordneten Bündeln von Kabeln und isolierten
Leitungen – Prüfart A F/R

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60332-3-21:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60332-3-21:2018. It was translated
by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-08-17 se nahrazuje ČSN EN 60332-3-21 (34 7107) z července 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60332-3-21:2018 dovoleno do 2021-08-17 používat dosud platnou ČSN EN 60332-3-21 (34 7107) z července 2010.

Změny proti předchozí normě

Technické změny v porovnání s předchozí normou jsou uvedeny v Informativních údajích z IEC 60332-3-21:2018.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60332-3-10 zavedena v ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Zařízení

IEC 60811-606 zavedena v ČSN EN 60811-606 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 606: Fyzikální zkoušky – Metody pro stanovení hustoty

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 13943:2018 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie A

ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie B

ČSN EN IEC 60332-3-24 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie C

ČSN EN IEC 60332-3-25 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie D

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60332-3-21:2018

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 20 Elektrické kabely.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2000. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny v porovnání s předchozím vydáním:

a)   byla provedena úprava v titulku i jinde ke zvýraznění toho, že norma je platná pro optické vláknové kabely i pro typy s metalickým vodičem;

b)   detaily provedení, jakým jsou kabely instalovány na žebřík, byly lépe definovány pro zlepšení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti.

Má status skupinové bezpečnostní publikace v souladu s Pokynem IEC 104.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

20/1798/FDIS

20/1815/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60332 se společným názvem Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této normy zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IČO 71200665, Ing. Vratislav Ernest

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník České agentury pro standardizaci: Viera Borošová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN IEC 60332-3-21
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Říjen 2018

ICS 13.220.40; 29.020; 29.060.20                                                                        Nahrazuje EN 60332-3-21:2009

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru –
Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Kategorie A F/RC
(IEC 60332-3-21:2018)

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions –
Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched
wires or cables – Category A F/R

(IEC 60332-3-21:2018)

Essais des câbles électriques et des câbles
à fibres optiques soumis au feu –
Partie 3-21: Essai de propagation verticale
de la flamme des fils ou câbles montés en nappes
en position verticale – Catégorie A F/R
(IEC 60332-3-21:2018)

Prüfungen an Kabeln, isolierten Leitungen
und Glasfaserkabeln im Brandfall –
Teil 3-21: Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung
von vertikal angeordneten Bündeln von Kabeln
und isolierten Leitungen – Prüfart A F/R
(IEC 60332-3-21:2018)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-08-17. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                      Ref. č. EN IEC 60332-3-21:2018 E

Evropská předmluva

Text dokumentu (20/1798/FDIS), budoucího druhého vydání IEC 60332-3-21, který vypracovala technická komise IEC/TC 20 Elektrické kabely, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60332-3-21:2018.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2019-05-17

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-08-17

Tento dokument nahrazuje EN 60332-3-21:2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60332-3-21:2018 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 10

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

4.2...... Zdroj zapálení................................................................................................................................................................................ 10

5......... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 10

5.1...... Zkušební vzorek............................................................................................................................................................................. 10

5.2...... Stanovení počtu zkušebních kusů.............................................................................................................................................. 10

5.3...... Namontování zkušebního vzorku............................................................................................................................................... 10

5.4...... Doba přiložení plamene.............................................................................................................................................................. 11

6......... Vyhodnocení výsledků................................................................................................................................................................. 11

7......... Požadavky na provedení............................................................................................................................................................. 11

8......... Požadavky pro opakované zkoušení......................................................................................................................................... 11

9......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 11

Příloha A (normativní) Pokyny pro výběr kabelu pro typové schvalovací řízení............................................................................ 13

Příloha B (informativní) Doporučené požadavky na provedení....................................................................................................... 14

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 15

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 16

 

Obrázek 1 – Typické uspořádaní a vzdálenost kabelů namontovaných na obou stranách standardního žebříku
(kategorie A F/R)............................................................................................................................................................................ 12

 

Tabulka A.1 – Přehled zkušebních podmínek...................................................................................................................................... 13

 

Úvod

IEC 60332-3-21 je součástí souboru publikací, které se zabývají zkouškami elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru.

Normy IEC 60332-1 a IEC 60332-2 specifikují metody zkoušek pro šíření plamene pro jeden vertikálně instalovaný vodič nebo kabel. Nelze předpokládat, že když kabel nebo vodič vyhovuje požadavkům IEC 60332-1
a IEC 60332-2, bude se potom podobným způsobem chovat i vertikální svazek stejných kabelů nebo vodičů. To je dáno tím, že šíření plamene podél svislého kabelu závisí na mnoha činitelích, jako je:

a)   objem hořlavého materiálu vystavený požáru a jakémukoli plameni, který může být vytvářen hořením kabelů;

b)   geometrické uspořádání kabelů a jejich vztah ke krytu;

c)   teplota, při které je možno zapálit plyny uvolňované z kabelů;

d)   množství hořlavého plynu uvolňovaného z kabelu při daném oteplení;

e)   objem vzduchu procházející instalací kabelů;

f)    konstrukce kabelu, např. pancéřovaný nebo nepancéřovaný, vícežilový nebo jednožilový.

Vše předcházející předpokládá, že při působení vnějšího požáru jsou kabely schopny zapálení.

Soubor IEC 60332-3 uvádí detaily zkoušek, kde je určitý počet kabelů svázán do svazku tak, aby vytvořily zkušební vzorky instalace. Pro snadnější použití na rozlišení zkušebních zařízení a pro různé kategorie zkoušek, jsou části normy označeny takto:

Část 3-10: Zařízení

Část 3-21: Kategorie A F/R

Část 3-22: Kategorie A

Část 3-23: Kategorie B

Část 3-24: Kategorie C

Část 3-25: Kategorie D

Části od 3-21 výše definují různé kategorie a příslušné postupy. Kategorie jsou rozlišeny dobou trvání zkoušky, objemem nekovového materiálu zkoušeného vzorku a způsobem montáže vzorku pro zkoušku. Ve všech kategoriích jsou kabely s alespoň jedním vodičem o průřezu větším než 35 mm2 zkoušeny v prostorově rozložené konfiguraci, zatímco kabely s vodiči o průřezu 35 mm2 nebo menším a optické kabely jsou zkoušeny v konfiguraci vzájemného dotyku.

Kategorie nejsou nutně vztaženy k různým hladinám bezpečnosti ve skutečné instalaci kabelů. Prakticky instalovaná konfigurace kabelů může být hlavním ukazatelem pro úroveň šíření plamene, která se vyskytne při skutečném požáru.

Způsob montáže popsaný jako kategorie A F/R (Část 3-21) je určena pro speciální konstrukce kabelů použité ve zvláštních instalacích.

Kategorie A, B, C a D (Části 3-22 až 3-25 v uvedeném pořadí) jsou určeny pro obecné použití tam, kde jsou použity rozdílné objemy nekovových materiálů.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60332 pokrývající kategorii A F/R stanovuje zkušební metody pro posouzení vertikálního šíření plamene na svislém svazku vodičů nebo kabelů, elektrických nebo optických, za definovaných podmínek.

T zahrnuje kategorii A F/R a platí pouze pro silové kabely s vodiči o průřezu větším než 35 mm2 nainstalované na zkušebním žebříku, které jsou rozmístěny na přední a zadní straně žebříku tak, aby se dosáhlo celkového jmenovitého objemu nekovového materiálu 7 litrů na jeden metr zkušebního vzorku. Doba přiložení plamene je 40 minut. Tento způsob montáže je určen pro speciální kabely navržené pro použití v jednotlivých instalacích, když to specifikace pro kabel vyžaduje. Kategorie A F/R není určena pro všeobecné použití.

Zkouška je určena pro typové schvalovací řízení. Požadavky na výběr kabelů jsou uvedeny v příloze A. Šíření plamene je měřeno jako rozsah poškození vzorku kabelu. Tento postup může být použit pro demonstraci schopnosti kabelu omezit šíření plamene.

Požadavky na doporučené provedení jsou uvedeny v příloze B.

POZNÁMKA Pro účely této normy pokrývá výraz „elektrické vodiče nebo kabely“ všechny izolované kabely s kovovým jádrem použité pro přenos energie nebo signálu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz