ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.180; 91.140.10                                                                                                                        Květen 2019

Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav –
Část 4-10: Systémy výroby energie z větru,
Modul M11-8-7

ČSN
EN 15316- 4-10

06 0401

 

Energy performance of buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies –
Part 4-10: Wind power generation systems, Module M11-8-7

Performance énergétique des bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes – Partie 4-10: Systèmes de production d’électricité éolienne, Module M11-8-7

Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade
der Anlagen –
Teil 4-10: Windkraftanlagen, Modul M11-8-7

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15316- 4-10:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15316- 4-10:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15316- 4-10 (06 0401) z listopadu 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15316-4-10:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15316-4-10 (06 0401) z listopadu 2017 převzala EN 15316-4-10:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 15603 nezavedena[1])

EN 15316-1 zavedena v ČSN EN 15316-1 (06 0401) Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly do tabulky 2 a 3 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, IČO 68407700, Ing. Jindřich Boháč

Technická normalizační komise: TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 15316- 4-10
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Květen 2017

ICS 27.180; 91.140.10

Energetická náročnost budov –
Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav –
Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7

Energy performance of buildings –
Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies –
Part 4-10: Wind power generation systems, Module M11-8-7

Performance énergétique des bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergétiques
et des rendements des systèmes –
Partie 4-10: Systèmes de production d’électricité éolienne, Module M11-8-7

Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen
und Nutzungsgrade der Anlagen –
Teil 4-10: Windkraftanlagen, Modul M11-8-7

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-02-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky            Ref. č. EN 15316-4-10:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod…………................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Značky a indexy............................................................................................................................................................................... 9

5......... Větrné elektrárny.............................................................................................................................................................................. 9

5.1...... Vstupní veličiny z jiných částí norem energetických systémů................................................................................................. 9

5.2...... Výstupní veličiny z jiných částí norem energetických systémů............................................................................................ 10

5.3...... Měsíční průměrná rychlost větru v1 v m/s................................................................................................................................. 10

5.4...... Určení větrné elektrárny a výšky osy rotoru.............................................................................................................................. 10

5.5...... Stanovení výkonu větru v příslušném měsíci........................................................................................................................... 11

5.6...... Stanovení výkonu větrné elektrárny........................................................................................................................................... 11

5.7...... Průměrná měsíční doba provozu t v hodinách za měsíc...................................................................................................... 12

5.8...... Stanovení měsíční výroby elektrické energie.......................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Doplňkové hodnoty pro stanovení parametrů větrné elektrárny........................................................... 13

Příloha B (informativní) Doplňkové výchozí hodnoty pro stanovení parametrů větrné elektrárny............................................ 14

Příloha C (informativní) Příklad výpočtu................................................................................................................................................ 15

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 17

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15316-4-10:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 228 Otopné soustavy pro budovy, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato norma je částí souboru norem zaměřených na evropskou harmonizaci metodiky posuzování energetické náročnosti budov (ENB), který se nazývá Soubor norem ENB.

Normy ENB se zabývají výpočtem energetické náročnosti a dalšími souvisejícími aspekty (jako je dimenzování systémů).

CEN/TC 228 se zabývá otopnými soustavami v budovách. Náplní činnosti CEN/TC 228 je:

    výpočet energetické náročnosti tepelných soustav;

    kontrola tepelných soustav;

    navrhování tepelných soustav;

    montáž a uvádění tepelných soustav do provozu.

Tato norma stanovuje postup pro zohledňování energetické výkonnosti větrných elektráren.

Za účelem poskytnutí určité flexibility při používání souboru norem CEN členskými státy EU, jsou jasně stanoveny možnosti, které lze volit.

Za účelem zlepšení uspořádání, opakovatelnosti a transparentnosti normy jsou na příslušných místech v této normě uvedeny výchozí možnosti podle CEN.

Na národní úrovni lze tyto výchozí možnosti CEN nahradit národní přílohou podle modelů uvedených v příslušných normách.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje metodu pro hodnocení výroby elektrické energie na místě nebo v okolním prostředí budov pomocí větrných elektráren a popisuje výpočet energetické výkonnosti těchto systémů. Větrné elektrárny popsané v tomto dokumentu jsou malá zařízení, jaká se mohou vyskytnout při domácí výrobě a využití elektrické energie ve spojení s určitými budovami. Tato norma zahrnuje větrné elektrárny ≤ 75 kW.

Tato evropská norma nezahrnuje dimenzování nebo kontrolu větrných elektráren.

Jiné systémy pro výrobu energie jsou zahrnuty v podřízeném modulu M3-8.

Tabulka 1 uvádí relativní pozici této normy v souboru norem ENB podle modulární struktury ustanovené
v EN ISO 52000-1.

POZNÁMKA 1 Shodnou tabulku lze nalézt v CEN ISO/TR 52000-2, kde jsou pro každý modul uvedena čísla relevantních norem ENB a doprovodných technických zpráv, které jsou vydané nebo se připravují.

POZNÁMKA 2 Moduly představují normy ENB, přestože jedna norma ENB může pokrývat více než jeden modul a jeden modul může být pokryt více než jednou normou ENB, například popis zjednodušené a podrobné metody. Rovněž viz kapitola 2 a tabulky A.1 a B.1.

Tabulka 1 – Pozice této normy v rámci modulární struktury souboru norem ENB

Zastřešující

 

Budova

(jako taková)

Technické systémy budovy

 

Popisy

 

 

Popisy

 

Popisy

Vytápění

Chlazení

Větrání

Zvlhčování

Odvlhčování

Teplá voda

Osvětlení

Automatizace a regulace budovy

Výroba elektřiny

sub1

 

M1

sub1

M2

sub1

 

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

1

Obecně

 

1

Obecně

1

Obecně

15316-1

 

 

 

 

15316-1

 

 

 

2

Společné termíny a definice;
značky, jednotky a indexy

 

2

Potřeby energie budovy

2

Potřeby

 

 

 

 

 

12831-3

 

 

 

3

Použití

 

3

Podmínky vnitřního prostředí bez vlivu systémů

3

Maximální ztráta a výkon

12831-1

 

 

 

 

12831-3

 

 

 

4

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

 

4

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

4

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

15316-1

 

 

 

 

15316-1

 

 

 

5

Kategorie a hranice budovy

 

5

Přenos tepla prostupem

5

Sdílení a regulace

15316-2

15316-2

 

 

 

 

 

 

 

6

Obsazenost budovy a provozní podmínky

 

6

Přenos tepla infiltrací a větráním

6

Rozvod a regulace

15316-3

15316-3

 

 

 

15316-3

 

 

 

7

Agregace dodávek energie a energo-
nositelů

 

7

Vnitřní tepelné zisky

7

Akumulace a regulace

15316-5

 

 

 

 

15316-5 15316-4-3

 

 

 

Tabulka 1 – Pozice této normy v rámci modulární struktury souboru norem ENB (dokončení)

Zastřešující

 

Budova

(jako taková)

Technické systémy budovy

 

Popisy

 

 

Popisy

 

Popisy

Vytápění

Chlazení

Větrání

Zvlhčování

Odvlhčování

Teplá voda

Osvětlení

Automatizace a regulace budovy

Výroba elektřiny

sub1

 

M1

sub1

M2

sub1

 

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

8

Dělení budovy

 

8

Solární tepelné zisky

8

Výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8–1

Spalovací kotle

15316-4-1

 

 

 

 

15316-4-1

 

 

 

 

 

 

 

 

8–2

Tepelná čerpadla

15316-4-2

15316-4-2

 

 

 

15316-4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

8–3

Solární tepelné a fotovoltaické soustavy

15316-4-3

 

 

 

 

15316-4-3

 

 

15316-4-3

 

 

 

 

 

8–4

Místní kombinovaná výroba elektřiny a tepla

15316-4-4

 

 

 

 

15316-4-4

 

 

15316-4-4

 

 

 

 

 

8–5

Centrální zásobování teplem a chladem

15316-4-5

15316-4-5

 

 

 

15316-4-5

 

 

15316-4-5

 

 

 

 

 

8–6

Přímý elektrický ohřev

15316-4-6

 

 

 

 

15316-4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

8–7

Větrné elektrárny

 

 

 

 

 

 

 

 

15316-4-10

 

 

 

 

 

8–8

Sálavé vytápění, kamna

15316-4-8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Výpočtová energetická náročnost

 

9

Dynamika budovy (akumulace tepla)

9

Rozdělování výkonu a provozní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Měřená energetická náročnost

 

10

Měřená energetická náročnost

10

Měřená energetická náročnost

15378-3

 

 

 

 

15378-3

 

 

 

11

Kontrola

 

11

Kontrola

11

Kontrola

15378-1

 

 

 

 

15378-1

 

 

 

12

Způsoby vyjádření vnitřního komfortu

 

12

12

BMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Podmínky vnějšího prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Ekonomický výpočet

15459-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKA Stínovaná pole se nepoužijí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1])       ČSN EN 15603:2009, která přejímala EN 15603:2008, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.

Zdroj: www.cni.cz