ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.60                                                                                                                  Květen 2019

Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace –
Část 7: Společné datové prvky

ČSN
EN 16157-7

01 8295

 

Intelligent transport systems – DATEX II data exchange specifications for traffic management and information –
Part 7: Common data elements

Systèmes de transport intelligents – Spécifications DATEX II d’échange de données pour la gestion du trafic et l’information routière –
Partie 7: Éléments de données communs

Intelligente Verkehrssysteme – Datex II Datenaustauschspezifikation für Verkehrsmanagement und Verkehrsinformation –
Teil 7: Gemeinsame Datenelemente

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16157-7:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16157-7:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Touto normou se spolu s ČSN EN 16157-1 (01 8295) z dubna 2019 nahrazuje ČSN P CEN/TS 16157-1 (01 8295) z července 2012.

Informace o citovaných dokumentech

EN 16157-1:2018 zavedena v ČSN EN 16157-1:2019 (01 8295) Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 1: Obecný rámec a architektura

EN ISO 3166-1 zavedena v ČSN EN ISO 3166-1 (97 1002) Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí

ISO 639-1 zavedena v ČSN ISO 639-1 (01 0182) Kódy pro názvy jazyků – Část 1: Dvoupísmenný kód

ISO 8601:2004 zavedena v ČSN ISO 8601:2005 (97 9738) Datové prvky a formáty výměny – Výměna informací – Zobrazení data a času

ISO/IEC 10646 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 16157-3 (01 8295) Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 3: Publikace situace

Souvisící citované předpisy

Směrnice Rady 70/220/EES (70/220/EEC) ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k tabulce A.38, tabulce A.39 a tabulce A.51 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. – CTN, IČO 45276293; spolupráce: Ing. Jan Vlčinský, TamTam Research, s.r.o.

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 16157-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                       Prosinec 2018

ICS 35.240.60                                                                       Nahrazuje CEN/TS 16157-1:2011

Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II
pro řízení dopravy a dopravní informace –
Část 7: Společné datové prvky

Intelligent transport systems – DATEX II data exchange specifications for traffic management and information –
Part 7: Common data elements

Systèmes de transport intelligents – Spécifications DATEX II d’échange de données pour la gestion
du trafic et l’information routière –
Partie 7: Éléments de données communs

Intelligente Verkehrssysteme – DATEX II Datenaustauschspezifikation für Verkehrsmanagement und Verkehrsinformationen –
Teil 7: Gemeinsame Datenelemente

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-09-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16157-7:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16157-7:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 278 Inteligentní dopravní systémy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument spolu s EN 16157-1 nahrazuje CEN/TS 16157-1:2011.

EN 16157-7 je částí souboru norem se společným názvem Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace.

Popisuje předdefinované prvky modelu ve jmenném prostoru „Common“.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České Republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemí, Norska, Kypru, Polska, Portugalsko, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska, a Turecka.

 


 

Úvod

Tato evropská norma stanoví společný soubor specifikací výměny dat, který podporuje vizi bezproblémové intero-
perabilní výměny dopravních a cestovních informací přes různé hranice, jako jsou národní, městské, meziměstské, správců silnic, poskytovatelů infrastruktury a poskytovatelů služeb. Normalizace je v tomto kontextu důležitou složkou pro zajištění interoperability, snížení rizika, snížení hlavních nákladů, podporu otevřeného trhu a mnoha sociálních, ekonomických a společenských přínosů, které lze získat od lépe informovaných cestujících, správců sítě a provozovatelů dopravy.

Uskutečnění Evropské dopravní politiky v souladu s Evropskou komisí vydanou Bílou knihou vyžaduje koordinaci řízení dopravy a vývoj bezproblémových panevropských služeb. S cílem podpořit udržitelnou mobilitu v Evropě podporuje Evropská komise již řadu let vývoj výměny informací mezi danými aktéry v oblasti řízení silniční dopravy. V sektoru silniční dopravy je DATEX II dlouhodobě vyvíjen za zásadní podpory Evropské komise, od počáteční smluvně dané podpory až po spolufinancování v rámci Euroregionálních projektů. S normalizací DATEX II začíná existovat reálný základ pro společnou výměnu mezi aktéry sektoru dopravních a cestovních informací.

Tato evropská norma obsahuje rámec a kontext pro datové výměny, přístup k modelování dat, datový obsah, datové struktury a vzájemné vztahy.

Tato evropská norma podporuje rozšiřitelnou metodiku.

Tato část EN 16157 se zabývá společnými datovými prvky používanými ve více než jedné publikaci. Stanoví opětovně použité struktury a definice informací, které mohou být vyměňovány, aby přenášely informace popsané v jiných částech této evropské normy. Prvky popsané v tomto dokumentu mají svůj vlastní jmenný prostor „Common“.


 

1 Předmět normy

Tento dokument stanoví a definuje prvky komponent podporující výměnu a sdílené používání dat a informací v oblasti dopravního provozu a cestování.

Prvky komponent obsahují rámec a kontext pro obsah dat, datovou strukturu a vztahy a komunikační specifikaci.

Tento dokument se vztahuje na:

     dopravní a cestovní informace, které se vztahují k silniční síti (mimoměstské a městské);

     informace o veřejné dopravě, která je v přímé spojitosti s používáním silniční sítě (například silniční spojení vlakem nebo trajektem);

     dopravní a cestovní informace v případě kooperativních ITS (C-ITS).

Tento dokument stanoví specifikace pro výměnu dat mezi jakýmikoli dvěma instancemi těchto aktérů:

     dopravní informační centra (TIC);

     dopravní řídicí centra (TCC);

     poskytovatelé služeb (SP).

Tento dokument může být využitelný také jinými aktéry.

Tento dokument pokrývá následující typy informačního obsahu:

     informace o události v silniční dopravě – plánované i neplánované situace vyskytující se jak na silniční síti, tak i v přilehlém okolí;

     činnosti iniciované správcem – zahrnuje doporučené i povinné opatření;

     data měření dopravního provozu, stavová data a data o době jízdy;

     cestovní informace relevantní pro uživatele pozemních komunikací včetně informací o počasí a klimatických podmínkách;

     informace o řízení dopravního provozu a instrukce vztahující se k užívání silniční sítě.

Tato část EN 16157 stanoví společné struktury informací, vztahy, role, atributy a související datové typy potřebné pro publikování informací v rámci DATEX II. To vytváří submodel DATEX II, který je součástí platformně nezávislého datového modelu, tato část ovšem popisuje pouze společné prvky používané pro více než jednu publikaci. To vylučuje prvky vztahující se k informacím o pozici, které jsou stanoveny v FprEN 16157-2.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz