ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.020.70                                                                                                                                  Květen 2019

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Zpracování výstrah z můstku –
Část 1: Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

ČSN
EN IEC 62923-1

36 7834

idt IEC 62923-1:2018

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Bridge alert management –
Part 1: Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes – Gestion des alertes a la passerelle –
Partie 1: Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés

Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und -Systeme für die Seeschifffahrt – Brücken Alert Management –
Teil 1: Betriebs- und Leistungsanforderungen, Prüfverfahren und geforderte Prüfergebnisse

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62923-1:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62923-1:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek pro řízení výstrah z můstku (BAM) na podporu rezoluce IMO MSC.302(87). Lze ji použít pro všechny výstrahy, které vznikají na můstku a které jsou na něj přenášeny.

POZNÁMKA Veškerý text tohoto dokumentu, jehož znění je totožné s textem rezoluce IMO MSC.302(87), je vytisknut kurzívou, a čísla odstavců rezoluce a přidružených norem funkčnosti jsou uvedena v závorkách.

(MSC.302/2) Ke zvýšení bezpečnosti provozu stanovují normy funkčnosti uvedené v rezoluci MSC.302(87) požadavky na harmonizovanou prezentaci a nakládání s výstrahami na můstku a specifikují systém centrálního řízení výstrah (CAM).

Příloha E uvádí návod na zásady návrhu, které v případě jejich využití budou zajišťovat požadované zvýšení bezpečnosti.

(MSC.302/3) Modul A (kapitola 6) tohoto dokumentu popisuje obecnou koncepci BAM a prezentaci výstrah na zařízení můstku. Moduly B (kapitola 7) a D (kapitola 9) obsahují požadavky na CAM a CAM-HMI. Modul C (kapitola 8) popisuje požadavky na rozhraní pro BAM.

BAM je koncepce, která stanovuje požadavky na zařízení, které zpracovává a prezentuje výstrahy na můstku, včetně zařízení, které zajišťuje funkčnosti systému centrálního řízení výstrah (CAM).

·       Zařízení je v souladu s BAM, pokud splňuje modul A – Prezentace a zpracování výstrah na můstku a modul C – Rozhraní, tohoto dokumentu.

·       Zařízení je v souladu se systémem CAM, pokud se jedná o zařízení, které je v souladu s BAM a které kromě toho splňuje modul B – Funkčnost systému centrálního řízení výstrah a modul C – Dokumentace systému a zařízení pro systém CAM, tohoto dokumentu.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60945:2002 zavedena v ČSN EN 60945:2003 (36 7821) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Všeobecné požadavky – Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

IEC 61162-1 zavedena v ČSN EN 61162-1 ed. 4 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní – Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

IEC 61162-450 zavedena v ČSN EN IEC 61162-450 ed. 2 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní – Část 450: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí Ethernet

IEC 61924-2 zavedena v ČSN EN 61924-2 (36 7840) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Integrované navigační systémy (INS) – Část 2: Modulární struktura INS – Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

IEC 62288 zavedena v ČSN EN 62288 ed. 2 (36 7828) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách – Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

IEC 62923-2:2018 zavedena v ČSN EN IEC 62923-2:2019 (36 7834) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Zpracování výstrah z můstku – Část 2: Identifikátory výstrah a dotčených funkčních skupin a další dodatečné funkcionality výstrah

Rezoluce IMO MSC.302(87) nezavedena

POZNÁMKA Rezoluce a dokumenty IMO jsou dostupné na Ministerstvu dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. Námořní plavidla registrovaná v námořním rejstříku České republiky musí při plavbě v mezinárodních vodách rezoluce IMO splňovat.

Souvisící ČSN

ČSN EN 60812 (01 0675) Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)

ČSN EN 61162-2 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní – Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

ČSN EN 62065 ed. 2 (36 7852) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Systémy řízení dráhy – Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

ČSN EN 62616 (36 7829) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS)

ČSN EN 62940 (36 7833) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Integrovaný komunikační systém (ICS) – Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČO 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz