ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.160.50                                                                                                                                  Červen 2019

Elektroakustická zařízení –
Část 4: Mikrofony

ČSN
EN IEC 60268- 4
ed. 5

36 8305

idt IEC 60268-4:2018

Sound system equipment –
Part 4: Microphones

Equipements pour systèmes électroacoustiques –
Partie 4: Microphones

Elektroakustische Geräte –
Teil 4: Mikrofone

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60268-4:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60268-4:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-10-17 se nahrazuje ČSN EN 60268-4 ed. 4 (36 8305) z března 2015, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje metody měření elektrické impedance, citlivosti, směrové charakteristiky, dynamického rozsahu a vnějších vlivů zvukového systému mikrofonů. Podrobně pojednává o charakteristikách, které musí specifikovat výrobce.

Vztahuje se na systémy mikrofonů na všechny aplikace pro řeč a hudbu. Nevztahuje se na měřicí mikrofony,
ale lze ji použít na každý kanál mikrofonů s jedním nebo více kanály, například stereo nebo podobné použití. Také ji lze používat na zapuštěné mikrofony a na analogové charakteristiky mikrofonů s digitálním výstupem.

Pro účely této normy zahrnuje všechny části, jako jsou transformátory, předzesilovače a jiné prvky tvořící nedílnou součást mikrofonu, až po výstupní svorky specifikované výrobcem.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60268-4:2018 dovoleno do 2021-10-17 používat dosud platnou ČSN EN 60268-4 ed. 4 (36 8305) z března 2015.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny proti předchozímu vydání:

a)   původní příloha C je nahrazena článkem 19.4 – měření „pop“ efektem;

b)   nová příloha D pro měření hluku v digitální oblasti.

Informace o citovaných dokumentech

CISPR 35:2016 zavedena v ČSN EN 55035:2018 (33 4235) Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na odolnost

IEC 60268-1:1985 zavedena v ČSN IEC 268-1:1994 (36 8305) Elektroakustická zařízení – Část 1: Všeobecně

IEC 60268-2:1987 zavedena v ČSN IEC 268-2:1994 (36 8305) Elektroakustická zařízení – Část 2: Vysvětlení všeobecných termínů a výpočetních metod

IEC 60268-3:2013 zavedena v ČSN EN 60268-3 ed. 2:2014 (36 8305) Elektroakustická zařízení – Část 3:
Zesilovače

IEC 60268-5:2003 zavedena v ČSN EN 60268-5:2004 (36 8305) Elektroakustická zařízení – Část 5: Reproduktory

IEC 60268-11:1987 zavedena v ČSN IEC 268-11:1995 (36 8305) Elektroakustická zařízení – Část 11: Použití konektorů pro propojení zařízení uvnitř systému

IEC 60268-12:1987 zavedena v ČSN IEC 268-12:1994 (36 8305) Zařízení zvukového systému. Část 12: Použití konektorů pro rozhlasové a podobné účely

IEC 61000-4-2:2008 zavedena v ČSN EN 61000-4-2 ed. 2:2009 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-2: Zkušební a měřicí technika – Elektrostatický výboj – zkouška odolnosti

IEC 61000-4-3:2006 zavedena v ČSN EN 61000-4-3 ed. 3:2006 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-3: Zkušební a měřicí technika – Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-4:2012 zavedena v ČSN EN 61000-4-4 ed. 3:2013 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-4: Zkušební a měřicí technika – Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů – Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-6:2013 zavedena v ČSN EN 61000-4-6 ed. 4:2014 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-6: Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

IEC 61000-4-8:2009 zavedena v ČSN EN 61000-4-8 ed. 2:2010 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-8: Zkušební a měřicí technika – Magnetické pole síťového kmitočtu – Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-16:2015 zavedena v ČSN EN 61000-4-16 ed. 2:2016 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-16: Zkušební a měřicí technika – Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz

IEC 61000-4-17:1999 zavedena v ČSN EN 61000-4-17:2000 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-17: Zkušební a měřicí technika – Zvlnění na stejnosměrném napájecím vstupu – Zkouška odolnosti

IEC 61260-1:2014 zavedena v ČSN EN 61260-1 (36 8852) Elektroakustika – Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry – Část 1: Technické požadavky

IEC 61938:2013 zavedena v ČSN EN 61938 ed. 2:2014 (36 8320) Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy – Propojení a přizpůsobovací hodnoty – Doporučené hodnoty pro analogové signály

Doporučení ITU-T P.51:1996 nezavedeno

EN 55103-2:2009 zavedena v ČSN EN 55103-2 ed. 2:2010 (33 4292) Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití – Část 2: Odolnost

ETSI EN 300 422-2 V1.3.1:2011 zavedena v ČSN ETSI EN 300 422-2 V1.3.1:2012 (87 5032) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (EMR) – Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

POZNÁMKA 2 Doporučení a zprávy ITU jsou dostupné v Českém metrologickém institutu, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Souvisící ČSN

ČSN EN 60065 ed. 2:2015 (36 7000) Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost

ČSN EN 61000-3-2 ed. 4:2015 (36 7000) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-2: Meze – Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A)

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014 (36 7000) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

ČSN EN 61606 (soubor) (36 8312) Zvuková a audiovizuální zařízení – Digitální části – Základní metody měření zvukových vlastností

ČSN EN 61672-1 (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 1: Technické požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz