ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                                  Červen 2019

Okna a dveře – Norma výrobku, funkční charakteristiky –
Část 2: Vnitřní dveře

ČSN
EN 14351-2

74 6075

 

Windows and doors – Product standard, performance characteristics –
Part 2: Internal pedestrian doorsets

Portes et fenêtres – Norme produit, caractéristiques de performances –
Partie 2: Blocs-portes intérieurs pour piétons

Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften –
Teil 2: Innentüren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14351-2:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14351-2:2018. It was translated by the Czech Agency for Standardization. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14351-2 (74 6075) z května 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14351-2:2018 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 14351-2 (74 6075) z května 2019 převzala EN 14351-2:2018 vyhlášením, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 179 zavedena v ČSN EN (16 6237) Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo tlačítkem – Požadavky a zkušební metody

EN 947 zavedena v ČSN EN 947 (74 7016) Dveře s otočnými křídly – Stanovení odolnosti proti svislému zatížení

EN 948 zavedena v ČSN EN 948 (74 7004) Dveře s otočnými křídly – Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

EN 949 zavedena v ČSN EN 949 (74 6005) Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště – Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem

EN 950 zavedena v ČSN EN 950 (74 7005) Dveřní křídla – Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem

EN 1026:2016 zavedena v ČSN EN 1026:2017 (74 6017) Okna a dveře – Průvzdušnost – Zkušební metoda

EN 1125 zavedena v ČSN EN 1125 (16 6236) Stavební kování – Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem – Požadavky a zkušební metody

EN 1154 zavedena v ČSN EN 1154 (16 6232) Stavební kování – Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání – Požadavky a zkušební metody

EN 1191 zavedena v ČSN EN 1191 (74 6015) Okna a dveře – Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání – Zkušební metoda

EN 1192 zavedena v ČSN EN 1192 (74 7010) Dveře – Klasifikace pevnostních požadavků

EN 1522 zavedena v ČSN EN 1522 (74 6006) Okna, dveře, uzávěry a rolety – Odolnost proti průstřelu – Požadavky a klasifikace

EN 1523 zavedena v ČSN EN 1523 (74 6007) Okna, dveře, uzávěry a rolety – Odolnost proti průstřelu – Zkušební metody

EN 1627 zavedena v ČSN EN 1627 (74 6001) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace

EN 1628 zavedena v ČSN EN 1627 (74 6002) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení

EN 1629 zavedena v ČSN EN 1627 (74 6003) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení

EN 1630 zavedena v ČSN EN 1627 (74 6004) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání)

EN 1935 zavedena v ČSN EN 1935 (16 5763) Stavební kování – Jednoosé závěsy – Požadavky a zkušební metody

EN 12046-2 zavedena v ČSN EN 12046-2 (74 7015) Ovládací síly – Zkušební metoda – Část 2: Dveře

EN 12150-2 zavedena v ČSN EN 12150-2 (70 1570) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

EN 12207 zavedena v ČSN EN 12207 (74 6011) Okna a dveře – Průvzdušnost – Klasifikace

EN 12217 zavedena v ČSN EN 12217 (74 7033) Dveře – Ovládací síly – Klasifikace

EN 12219 zavedena v ČSN EN 12219 (74 7011) Dveře – Klimatické vlivy – Požadavky a klasifikace

EN 12365-1 zavedena v ČSN EN 12365-1 (16 6020) Stavební kování – Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště – Část 1: Funkční požadavky a klasifikace

EN 12365-2 zavedena v ČSN EN 12365-2 (16 6020) Stavební kování – Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště – Část 2: Zkušební metoda uzavírací síly

EN 12365-3 zavedena v ČSN EN 12365-3 (16 6020) Stavební kování – Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště – Část 3: Zkušební metoda zotavení po průhybu (stlačení)

EN 12365-4 zavedena v ČSN EN 12365-4 (16 6020) Stavební kování – Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště – Část 4: Zkušební metoda zotavení po dlouhodobém průhybu (stlačení)

EN 12400:2002 zavedena v ČSN EN 12400:2003 (74 6025) Okna a dveře – Mechanická trvanlivost – Požadavky a klasifikace

EN 12519:2018 zavedena v ČSN EN 12519:2019 (74 6032) Okna a dveře – Terminologie

EN 12600:2002 zavedena v ČSN EN 12600:2003 (70 0588) Sklo ve stavebnictví – Kyvadlová zkouška –
Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

EN 13049:2003 zavedena v ČSN EN 13049:2003 (74 6805) Okna – Náraz měkkým a těžkým tělesem – Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace

EN 13123-1 zavedena v ČSN EN 13123-1 (74 6027) Okna, dveře a okenice – Odolnost proti výbuchu – Požadavky a klasifikace – Část 1: Rázová trubice

EN 13124-1 zavedena v ČSN EN 13124-1 (74 6028) Okna, dveře a okenice – Odolnost proti výbuchu – Zkušební metoda – Část 1: Rázová trubice

EN 13141-1 zavedena v ČSN EN 13141-1 (12 7131) Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu

EN 13141-2 zavedena v ČSN EN 13141-2 (12 7131) Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 2: Koncová zařízení přiváděného a odváděného vzduchu

EN 13238 zavedena v ČSN EN 13238 (73 0859) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí
staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13637:2015 zavedena v ČSN EN 13637:2015 (16 6239) Stavební kování – Elektricky řízené únikové systémy pro použití na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody

EN 14179-2 zavedena v ČSN EN 14179-2 (70 1575) Sklo ve stavebnictví – Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma

EN 14351-1 zavedena v ČSN EN 14351-1+A2 (74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře

EN 14449 zavedena v ČSN EN 14449 (70 1016) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Hodnocení shody/Výrobková norma

EN 16005:2012 zavedena v ČSN EN 16005:2013 (74 7040) Motoricky ovládané dveře – Bezpečnost při použití – Požadavky a zkušební metody

EN 16034 zavedena v ČSN EN 16034 (74 7050) Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost (ISO 717-1:1996)

EN ISO 10077-1:2017 zavedena v ČSN EN ISO 10077-1:2018 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Obecně

EN ISO 10077-2 zavedena v ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy

EN ISO 10140-1 zavedena v ČSN EN ISO 10140-1 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky

EN ISO 10140-2 zavedena v ČSN EN ISO 10140-2 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

EN ISO 12567-1 zavedena v ČSN EN ISO 12567-1 (73 0579) Tepelné chování oken a dveří – Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně – Část 1: Celková konstrukce oken a dveří

Souvisící ČSN

ČSN EN 1294 Dveřní křídla – Stanovení chování při různých vlhkostech působících v ustáleném klimatu současně na obou stranách dveřního křídla

ČSN ISO 12354-3:2018 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku

ČSN EN 13124-2 Okna, dveře a okenice – Odolnost proti výbuchu – Zkušební metoda – Část 2: Zkouška
na volném prostranství

ČSN EN 13241 Vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti

ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

ČSN EN 16361+A1 Motoricky ovládané dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním

ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti (ISO 1182)

ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)

ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpoč-
tová metoda

ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 6.1, 6.2.5 a tabulkám ZA.1.1, ZA.1.2 a ZA.1.3 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha, IČO 45274860, Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 14351-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Listopad 2018

ICS 91.060.50                                                                                                                                                

Okna a dveře – Norma výrobku, funkční charakteristiky –
Část 2: Vnitřní dveře

Windows and doors – Product standard, performance characteristics –
Part 2: Internal pedestrian doorsets

Portes et fenêtres – Norme produit, caractéristiques
de performances –
Partie 2: Blocs-portes intérieurs pour piétons

Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften –
Teil 2: Innentüren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-04-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 14351-2:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 9

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 10

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 10

3......... Termíny, definice a symboly....................................................................................................................................................... 13

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 13

3.2...... Symboly.......................................................................................................................................................................................... 14

4......... Charakteristiky výrobku................................................................................................................................................................ 14

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

4.2...... Uvolňování nebezpečných látek (pouze při emisích ovlivňujících vzduch v interiéru) (pro zamýšlené
použití a, b, a c).............................................................................................................................................................................. 15

4.3...... Odolnost proti nárazu (kde je to relevantní, jen pro zasklené dveře s riziky zranění) (pro zamýšlené
použití a, b, a c).............................................................................................................................................................................. 15

4.3.1... Zasklené dveře.............................................................................................................................................................................. 15

4.3.2... Bezrámové skleněné dveře........................................................................................................................................................ 15

4.4...... Výška (pro zamýšlené použití a, b, a c)..................................................................................................................................... 15

4.5...... Reakce na oheň............................................................................................................................................................................. 15

4.5.1... Reakce na oheň součástí (pro zamýšlené použití a, b, a c).................................................................................................. 15

4.5.2... Reakce na oheň dveří................................................................................................................................................................... 16

4.6...... Přímá vzduchová neprůzvučnost (jen pro použití, kde jsou akustické vlastnosti požadovány) (pro zamýšlené
použití b).......................................................................................................................................................................................... 16

4.7 ..... Ovládací síly (pouze pro automatická zařízení a pouze pro dveře pro vnitřní pozemní komunikace a dveře
pro specifická použití a specifické požadavky) (pro zamýšlené použití b)........................................................................ 16

4.8...... Součinitel prostupu tepla (pouze pro použití, kde je součinitel prostupu tepla požadován) (pro zamýšlené
použití b).......................................................................................................................................................................................... 16

4.9...... Průvzdušnost (pouze pro použití, kde je průvzdušnost požadována pro specifická použití se specifickými
požadavky) (pro zamýšlené použití b)...................................................................................................................................... 16

4.10.... Schopnost uvolnění (otevření) (jen pro uzamčené dveře v únikových cestách) (pro zamýšlené použití a)................ 16

4.11.... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 16

4.11.1 Trvanlivost průvzdušnosti proti stárnutí/degradaci pro specifická použití se specifickými požadavky
(pro zamýšlené použití b)............................................................................................................................................................ 17

4.11.2 Trvanlivost ovládacích sil (bezpečnost při použití) proti stárnutí/degradaci (pouze pro automatická zařízení
a pouze pro dveře pro vnitřní pozemní komunikace a dveře pro speciální použití se specifickými požadavky)
(pro zamýšlené použití b)............................................................................................................................................................ 17

4.12.... Šířka................................................................................................................................................................................................. 17

4.13.... Ruční ovládací síly......................................................................................................................................................................... 17

4.14.... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 17

4.15.... Odolnost proti průstřelu................................................................................................................................................................ 17

4.16.... Odolnost proti výbuchu................................................................................................................................................................. 17

4.17.... Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání.................................................................................................................. 17

4.18.... Chování mezi dvěma rozdílnými klimaty................................................................................................................................. 17

4.19.... Odolnost proti vloupání................................................................................................................................................................ 18

4.20.... Bezpečnostní požadavky pro otočné motoricky ovládané dveře......................................................................................... 18

4.21.... Větrání............................................................................................................................................................................................. 18

5......... Postupy zkoušení, posuzování a vzorkování........................................................................................................................... 18

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

Strana

5.2...... Uvolňování nebezpečných látek (pouze při emisích ovlivňujících vzduch v interiéru) (pro zamýšlené
použití a, b, a c).............................................................................................................................................................................. 18

5.3...... Odolnost proti nárazu (kde je to relevantní, jen pro zasklené dveře s riziky zranění) (pro zamýšlené
použití a, b, a c).............................................................................................................................................................................. 18

5.4...... Výška (pro zamýšlené použití a, b, a c)..................................................................................................................................... 18

5.5...... Reakce na oheň............................................................................................................................................................................. 19

5.6...... Přímá vzduchová neprůzvučnost (jen pro použití, kde jsou akustické vlastnosti požadovány) (pro zamýšlené
použití b).......................................................................................................................................................................................... 19

5.6.1... Referenční metoda....................................................................................................................................................................... 19

5.6.2... Alternativní metoda....................................................................................................................................................................... 19

5.7 ..... Ovládací síly (pouze pro automatická zařízení a pouze pro dveře pro vnitřní pozemní komunikace a dveře
pro specifická použití) (pro zamýšlené použití b).................................................................................................................... 19

5.8...... Součinitel prostupu tepla (pouze pro použití, kde je součinitel prostupu tepla požadován) (pro zamýšlené
použití b).......................................................................................................................................................................................... 19

5.8.1... Referenční metoda....................................................................................................................................................................... 19

5.8.2... Tabulka............................................................................................................................................................................................ 19

5.8.3... Výpočet............................................................................................................................................................................................ 19

5.9...... Průvzdušnost (pouze pro použití, kde je průvzdušnost požadována pro specifická použití se specifickými
požadavky) (pro zamýšlené použití b)...................................................................................................................................... 19

5.10.... Schopnost uvolnění (otevření) (jen pro uzamčené dveře v únikových cestách) (pro zamýšlené použití a)................ 20

5.11.... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 20

5.11.1 Trvanlivost průvzdušnosti proti stárnutí/degradaci pro specifická použití se specifickými požadavky
(pro zamýšlené použití b)............................................................................................................................................................ 20

5.11.2 Trvanlivost ovládacích sil (bezpečnost při použití) proti stárnutí/degradaci (pouze pro automatická zařízení
a pouze pro dveře pro vnitřní pozemní komunikace a dveře pro speciální použití se specifickými požadavky)
(pro zamýšlené použití b)............................................................................................................................................................ 20

5.12.... Šířka................................................................................................................................................................................................. 20

5.13.... Ruční ovládací síly......................................................................................................................................................................... 20

5.14.... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 20

5.15.... Odolnost proti průstřelu................................................................................................................................................................ 20

5.16.... Odolnost proti výbuchu................................................................................................................................................................. 20

5.17.... Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání.................................................................................................................. 20

5.18.... Chování mezi dvěma rozdílnými klimaty................................................................................................................................. 21

5.19.... Odolnost proti vloupání................................................................................................................................................................ 21

5.20.... Bezpečnostní požadavky pro otočné motoricky ovládané dveře......................................................................................... 21

5.21.... Větrání............................................................................................................................................................................................. 21

6 ........ Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP................................................................................................................ 21

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 21

6.2...... Zkoušení typu................................................................................................................................................................................. 21

6.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 21

6.2.2... Zkušební vzorky, zkoušení a kritéria shody.............................................................................................................................. 22

6.2.3... Protokoly o zkouškách.................................................................................................................................................................. 22

6.2.4... Sdílené výsledky jiné strany........................................................................................................................................................ 22

6.2.5... Sériové poskytnutí výsledků určení typu výrobku (posouzení vlastností stavebního výrobku)....................................... 23

6.3...... Systém řízení výroby (FPC)......................................................................................................................................................... 24

6.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 24

Strana

6.3.2... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 24

6.3.3... Specifické požadavky na výrobek.............................................................................................................................................. 26

6.3.4... Počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby (FPC).......................................................................................... 26

6.3.5... Průběžný dozor nad řízením výroby (FPC) (jen pro výrobky, na něž se vztahuje systém prokazování shody
(AVCP) 1)........................................................................................................................................................................................ 27

6.3.6... Postup při změnách...................................................................................................................................................................... 27

6.3.7... Kusové výrobky, výrobky v předvýrobní etapě (např. prototypy) a výrobky vyráběné ve velmi malém množství...... 27

7......... Označování, štítkování a balení.................................................................................................................................................. 28

Příloha A (informativní) Charakteristiky výrobku, které mohou být ovlivněny změnou součástí................................................ 29

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 29

Příloha B (informativní) Tabulkové hodnoty a rozšíření výsledků zkoušek podle rozměrových a konstrukčních změn....... 31

B.1..... Charakteristiky vnitřních dveří..................................................................................................................................................... 31

B.2..... Vzduchová neprůzvučnost vnitřních dveří................................................................................................................................ 32

B.3..... Součinitel prostupu tepla vnitřních dveří UD v souladu s konstrukčními detaily................................................................ 33

Příloha C (informativní) Příklad funkčního a požadovaného profilu vnitřních dveří..................................................................... 34

Příloha D (informativní) Příklady rozměrů otvoru vnitřních dveří...................................................................................................... 35

Příloha E (informativní) Skladování, montáž, údržba a ošetřování.................................................................................................. 37

Příloha F (normativní) Výběr, příprava, montáž a upevnění zkušebního vzorku (zkušebních vzorků) při zkouškách
reakce na oheň a oblast přímé aplikace................................................................................................................................... 38

F.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 38

F.2...... EN ISO 11925-2 (zkouška malým plamenem)....................................................................................................................... 38

F.2.1... Profil................................................................................................................................................................................................. 38

F.2.2... Výplň nebo dveřní křídlo.............................................................................................................................................................. 39

F.2.3... Těsnění mezi výplní a profilem.................................................................................................................................................. 40

F.2.4 .. Organický povlak/vrchní vrstvy.................................................................................................................................................... 42

F.3 ..... Montáž a upevnění pro EN 13238 (zkouška SBI)................................................................................................................... 42

F.3.1... Zkoušení jednotlivých součástí................................................................................................................................................... 42

F.3.2... Zkoušení dveří................................................................................................................................................................................ 43

F.4...... EN ISO 1182 (zkouška nehořlavosti)......................................................................................................................................... 44

F.5...... EN ISO 1716 (Stanovení spalného tepla)d.............................................................................................................................. 44

F.6...... Oblast přímé aplikace (přímého použití)................................................................................................................................... 44

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k nařízením (EU) č. 305/2011................................................................... 46

ZA.1... Předmět a příslušné vlastnosti.................................................................................................................................................... 46

ZA.2... Postup posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)................................................................................................... 48

ZA.3... Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).................................................................................. 48

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 50

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14351-2:2018) vypracovala komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky nařízení EU a základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah k nařízení EU/směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je jednou z řady podpůrných norem pro okna a dveře (viz obrázek 1).

1)   Samotná EN 14351-2 platí pro všechny vnitřní dveře.

2)   Pro vnitřní dveře, mající charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti, by měla platit EN 16034 pouze ve spojení s normou EN 14351-2.

Obrázek 1 – Vztah mezi různými normami

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje funkční vlastnosti nezávislé na materiálu, kromě charakteristik požární odolnosti a kouřotěsnosti, které jsou použitelné pro vnitřní dveře.

Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti pro dveře a otevíravá okna jsou zahrnuty EN 16034.

Tato evropská norma platí pro dveře určené k použití uvnitř budov jako:

    zamýšlené použití a) v únikových cestách;

    zamýšlené použití b) pro specifická použití se specifickými požadavky;

    zamýšlené použití c) pouze na komunikacích.

POZNÁMKA 1 Výše uvedená zamýšlená použití mohou být kombinována, např. únikové cesty se specifickými požadavky.

Pro vnitřní dveře s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti by tato norma měla platit pouze ve spojení s normou EN 16034.

Výrobky na které se tato evropská norma vztahuje, jsou otočné motoricky ovládané nebo ručně ovládané vnitřní dveře a stěny s hladkými nebo výplňovými křídly, jednokřídlové nebo dvoukřídlové, které by měly být kompletní s:

    příslušným stavebním kováním;

    dveřními samozavírači;

    včleněnými (integrovanými) nadsvětlíky;

    přiléhajícími částmi, které jsou součástí rámu pro osazení do jednoho společného otvoru.

POZNÁMKA 2 Ručně ovládané dveře se samozavírači nejsou považovány za motoricky ovládané dveře.

Výrobky zahrnuté v této evropské normě nejsou určeny pro konstrukční použití (nosné konstrukce).

Tato evropská norma neplatí pro:

    vrata podle EN 13241;

    vnější dveře podle EN 14351-1;

    dveřní křídla uváděná na trh jako samostatná jednotka;

    zárubně uváděné na trh jako samostatná jednotka;

    motoricky ovládané dveře, jiného než otočného typu, podle EN 16361.

Dveře mohou být uváděny na trh s jejich součástmi (křídlo a zárubeň) odděleně, pokud je každá z těchto součástí jasně identifikována.

Tato evropská norma neobsahuje žádné specifické požadavky na hluk emitovaný vnitřními motoricky ovládanými dveřmi, jelikož se emise hluku nepovažuje za významné nebezpečí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz