ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.79; 79.080                                                                                                                        Červen 2019

Dřevěné podlahoviny a parkety – Terminologie

ČSN
EN 13756

49 0005

 

Wood flooring and parquet – Terminology

Planchers en bois et parquets – Terminologie

Holzfussböden und Parkett – Terminologie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13756:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13756:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13756 (49 0005) z března 2004.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě byla tato norma technicky revidována.

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251, Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 135 Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 13756
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Září 2018

ICS 01.040.79; 79.080                                                                                                Nahrazuje EN 13756:2002

Dřevěné podlahoviny a parkety – Terminilogie

Wood flooring and parquet – Terminology

Planchers en bois et parquets – Terminologie

Holzfussböden und Parkett – Terminologie

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-04-23.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 13756:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucem-
burska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva........................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy........................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4......... Podlahoviny s horní vrstvou odvozenou
od dvouděložných rostlin....................................................................................................................................................... 8

5......... Podlahoviny s horní vrstvou odvozenou
od jednoděložných rostlin................................................................................................................................................... 12

6......... Podlahoviny s horní vrstvou z umělých materiálů.......................................................................................................... 12

7......... Popis prvku a jeho vlastností.............................................................................................................................................. 12

8......... Nátěrové hmoty a povrchové úpravy dřevěných podlahovin....................................................................................... 16

9......... Montáž/pokládka................................................................................................................................................................... 18

10....... Vzor.......................................................................................................................................................................................... 19

11....... Geometrické vlastnosti......................................................................................................................................................... 22

12....... Termíny týkající se kvality dřevěných podlahovin a parket........................................................................................... 25

Příloha A (normativní) Rámec......................................................................................................................................................... 27

 

 

European foreword.......................................................................................................................................................................... 5

1......... Scope..................................................................................................................................................................................... 6

2......... Normative References........................................................................................................................................................ 6

3......... Terms and definitions......................................................................................................................................................... 6

4......... Flooring with a top layer deriving
from Dicotyledones............................................................................................................................................................. 8

5......... Flooring with a top layer deriving
from Monocotyledones..................................................................................................................................................... 12

6......... Flooring with a top layer made of artificial materials.................................................................................................. 12

7......... Description of an element and its characteristics........................................................................................................ 12

8......... Coating materials and surface Treatments
for wood flooring................................................................................................................................................................ 16

9......... Installation........................................................................................................................................................................... 18

10....... Pattern.................................................................................................................................................................................. 19

11....... Geometrical characteristics............................................................................................................................................. 22

12....... Terms qualifying wood flooring and parquet............................................................................................................... 25

Annex A (normative) Framework................................................................................................................................................ 27

 

Evropská předmluva

 

European foreword

Tento dokument (EN 13756:2018) vypracovala tech-
nická komise CEN/TC 175 Kulatina a řezivo, jejíž sekre-tariát zajišťuje AFNOR.

 

This document (EN 13756:2018) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 175 “Round and sawn timber”, the secretariat of which is held by AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identic-
kého textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2019.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by March 2019, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument nahrazuje EN 13756:2002.

 

This document supersedes EN 13756:2002.

Tato evropská norma odráží strukturu výrobků dostup-
ných na trhu počínaje biologickou rozdílností. Kapitola 4 definuje výrobky zhotovené pouze ze dřeva nebo výrobky s horní vrstvou ze dřeva. Kapitola 5 definuje výrobky zhotovené pouze z lignocelulózových mate-
riálů jiných než dřevo nebo s horní vrstvou z ligno-
celulózových materiálů jiných než dřevo. Kapitola 6 poukazuje na jiné podlahové krytiny. Kapitola 7 se zaměřuje na definice prvků a jejich vlastností. Kapitola 8 se zabývá hlavními nátěrovými hmotami a povrcho-
vými úpravami dřevěných podlahovin. Kapitola 9 se zabývá termíny vztahujícími se k montáži/pokládce. Termíny popisující vzory jsou uvedeny v kapitole 10. Geometrické vlastnosti jsou definovány v kapitole 11. Termíny týkající se kvality dřevěných podlahovin jsou definovány v kapitole 12.

 

This standard reflects the structure of the products available on the market starting from biological differentiation. Clause 4 defines products totally made of wood or with a top layer made of wood. Clause 5 defines products totally made of lignified materials other than wood or with a top layer made of lignified materials other than wood. Clause 6 points to other floor coverings. Clause 7 focusses on definitions of elements and their characteristics. Clause 8 deals with the main coating materials and surface treatments for wood flooring. Clause 9 deals with terms related to the installation. Terms describing pattern are in Clause 10.Geometrical characteristics are defined in Clause 11. Terms qualifying wood flooring are defined in Clause 12.

Příloha A uvádí schémata, která poskytují vysvětlující rámec pro parkety, dřevěné podlahové krytiny a dřevěné podlahoviny.

 

Schemes giving an overview explaining the framework for parquet, wood floor covering and wood flooring products are introduced in Annex A.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chor-
vatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizo-
zemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato norma stanovuje termíny a definice týkající se dřevěných podlahovin a parket.

 

This document defines terms and their definitions relating to wood flooring and parquet.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz