ICS 07.120  

ČSN P

CEN ISO/TS 19590

 

01 2017

Září 2019

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nanotechnologie – Distribuce velikosti a koncentrace anorganických nanočástic ve vodném prostředí metodou induktivně vázané hmotnostní spektrometrie jednotlivých částic

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz