ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.30; 91.080.10                                                                                                                 Červenec 2019

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 1- 5: Boulení stěn

ČSN
EN 1993-1- 5
ed. 2

73 1401

 

Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 1-5: Plated structural elements

Eurocode 3: Calcul des structures en acier –
Partie 1-5: Plaques planes

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten –
Teil 1-5: Plattenbeulen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1993-1-5:2006 včetně opravy EN 1993-1-5:2006/AC:2009-04 a změny EN 1993-1-5/A1:2017. Překlad byl zajištěn českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1993-1-5:2006 including its Corrigendum EN 1993-1-5:2006/AC:2009-04 and Amendment EN 1993-1-5/A1:2017. It was translated by the Czech         
Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 (73 1401) z prosince 2013.

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1993-1-5 (73 1401) z února 2008.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 přejímá evropskou normu EN 1993-1-5:2006, včetně její změny a tvoří její konsoli-
dované znění. Norma obsahuje text normy ČSN EN 1993-1-5 (73 1401) z února 2008, zapracovanou opravu ČSN EN 1993-1-5:2006/Opr. 1 z února 2010, změnu ČSN EN 1993-1-5:2006/Z1 z března 2010, změnu ČSN EN 1993-1-5:2006/Z2 z prosince 2013 a změnu ČSN EN 1993-1-5:2019/A1 z července 2019.

Upozornění na používání této normy

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 zahrnuje

    národní předmluvu,

    hlavní text s přílohami A, B, C, D, E,

    národní přílohu.

Národní předmluva poskytuje pokyny pro používání normy v České republice.

Hlavní text s přílohami A až E je identickým překladem evropské normy EN 1993-1-5:2006.

Národní příloha NA určuje národně stanovené parametry (NSP) v těch článcích evropské normy EN 1993-1-5, v nichž je dovolena národní volba.

Tyto národně stanovené parametry mají pro stavby umístěné na území České republiky normativní charakter.

Národně stanovené parametry se určují v následujících článcích:

    2.2(5);

    3.3(1);

    4.3(6);

    5.1(2);

    6.4(2);

    8(2);

    9.1(1), 9.2.1(9);

    10(1), 10(5);

    C.2(1), C.5(2). C.8(1), C.9(3);

    D.2.2(2).

Tato norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně se soubory ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1993 a ČSN EN 1994.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1993-1-1zavedena v ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Souvisící ČSN

ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991 (soubor) (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1993 (soubor) (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1994 (soubor) (73 1470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. Tato směrnice byla zrušena ke dni 30. června 2013 a od
1. července 2013 plně nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Podle článku 65 tohoto
nařízení se odkazy na zrušenou směrnici považují za odkazy na toto nařízení.

Upozornění na národní přílohu

Tato norma se musí pro stavby umístěné na území České republiky používat s národní přílohou NA, která obsahuje údaje platné pro území ČR.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny vysvětlující národní poznámky k článkům umožňujícím volbu národně stanovených parametrů, a které odkazují na články národní přílohy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut ocelových konstrukcí, s. r. o., IČO 48401617, Ing. Dalibor Gregor, Ph.D.

(Zpracovatel původní normy: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, IČO 68407700,
prof. Ing. Josef Macháček, DrSc.)

Technická normalizační komise: TNK 35 Ocelové konstrukce

Pracovník České agentury pro standardizaci: Bc. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 1993-1- 5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Říjen 2006

ICS 91.010.30; 91.080.10                                                                                     Nahrazuje ENV 1993-1-5:1997

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 1-5: Boulení stěn

Eurocode 3: Design of steel structures –
Part 1-5: Plated structural elements

Eurocode 3: Calcul des structures en acier –
Partie 1-5: Plaques planes

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten –
Teil 1-5: Plattenbeulen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2006-01-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                 Ref. č. EN 1993-1-5:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva. 8

1......... Obecně. 9

1.1...... Rozsah platnosti 9

1.2...... Citované normativní dokumenty. 9

1.3...... Termíny a definice. 9

1.4...... Značky. 10

2......... Zásady navrhování a modelování 11

2.1...... Obecně. 11

2.2...... Modely pro globální analýzu uvažující účinné šířky. 11

2.3...... Účinky boulení stěn na prvky pravidelného tvaru. 11

2.4...... Metoda redukovaných napětí 11

2.5...... Nepravidelné prvky. 12

2.6...... Prvky s tvarovanými stojinami 12

3......... Smykové ochabnutí při návrhu nosníku. 12

3.1...... Obecně. 12

3.2...... Účinnás šířka pro pružné smykové ochabnutí 12

3.3...... Smykové ochabnutí v mezním stavu únosnosti 15

4......... Účinky boulení stěn vlivem normálových napětí v mezním stavu únosnosti 16

4.1...... Všeobecně. 16

4.2...... Únosnost pro normálová napětí 16

4.3...... Účinný průřez. 16

4.4...... Části stěn bez podélných výztuh. 17

4.5...... Vyztužené části stěn s podélnými výztuhami 20

4.6...... Posouzení 23

5......... Únosnost ve smyku. 23

5.1...... Obecně. 23

5.2...... Návrhová únosnost 24

5.3...... Příspěvek stojiny. 24

5.4...... Příspěvek pásnic. 27

5.5...... Posouzení 27

6......... Únosnost na příčné síly. 27

6.1...... Obecně. 27

6.2...... Návrhová únosnost 28

6.3...... Roznášecí délka. 28

6.4...... Součinitel lokálního boulení cF pro účinnou délku pro únosnost 29

6.5...... Účinná zatížená délka. 29

6.6...... Posouzení 30

7......... Interakce. 30

7.1...... Interakce mezi smykovou silou, ohybovým momentem a osovou silou. 30

7.2...... Interakce mezi příčnou silou, ohybovým momentem a osovou silou. 30

8......... Boulení od ohybu pásnic. 31

9......... Výztuhy a podrobnosti 31

Strana

9.1...... Všeobecně. 31

9.2...... Normálová napětí 32

9.2.2... Minimální požadavky na podélné výztuhy. 33

9.3...... Smyk. 35

9.4...... Příčná zatížení 36

10....... Metoda redukovaných napětí 36

Příloha A (informativní) Výpočet kritických napětí pro vyztužené stěny. 39

Příloha B (informativní) Nepravidelné prvky. 44

Příloha C (informativní) Analýzy metodou konečných prvků (MKP) 45

Příloha D (informativní) Svařované nosníky s tvarovanými stojinami 50

Příloha E (normativní) Alternativní metody ke stanovení účinného průřezu. 53

Národní příloha NA (informativní) Národně stanovené parametry a doplňující informace. 54

 

Předmluva

Tato norma EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn byla vypracována technickou komisí CEN/TC 250 „Eurokódy pro stavební konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI. CEN/TC 250 je zodpovědná za všechny Eurokódy pro stavební konstrukce.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do března 2010.

Tento dokument nahrazuje ENV 1993-1-5:1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Národní příloha k EN 1993-1-5

Tato norma uvádí alternativní postupy, hodnoty a doporučení s poznámkami, které určují, kde se může provést národní volba. Národní norma zavádějící EN 1993-1-5 má tedy mít národní přílohu obsahující všechny národně stanovené parametry, jež se budou používat při navrhování pozemních a inženýrských staveb budovaných v příslušném státě.

Národní volba se v EN 1993-1-5 umožňuje v těchto článcích:

    2.2(5)

    3.3(1)

    4.3(6)

    5.1(2)

    6.4(2)

    8(2)

    9.1(1)

    9.2.1(9)

    10(1)

    10(5)

    C.2(1)

    C.5(2)

    C.8(1)

    C.9(3)

    D.2.2(2)

1 Obecně

1.1Rozsah platnosti

(1) EN 1993-1-5 uvádí návrhové požadavky pro vyztužené a nevyztužené stěny, které jsou namáhány silami v jejich rovině.

(2) Uvádějí se účinky smykového ochabnutí, účinky od zavedení stěnového zatížení a účinky boulení stěn pro komorové nosníky a nosníky průřezu I. Zahrnuty jsou také stěnové konstrukční části namáhané zatížením v jejich rovině, jako je tomu u nádrží a zásobníků. Účinky zatížení působícího mimo rovinu stěn se v této normě neuvádějí.

POZNÁMKA 1Pravidla v této normě doplňují pravidla pro průřezy třídy 1, 2, 3 a 4, viz EN 1993-1-1.

POZNÁMKA 2Pro návrh štíhlých stěn namáhaných opakovaným normálovým nebo smykovým napětím, popř. jejich kombinací, a dále únavou od ohybu při boulení (dýcháním) viz EN 1993-2 a EN 1993-6.

POZNÁMKA 3Pro účinky deskového namáhání a kombinaci stěnového a deskového namáhání viz EN 1993-2 a EN 1993-1-7.

POZNÁMKA 4Samostatné stěnové části lze považovat za rovinné, pokud poloměr jejich zakřivení splňuje podmínku:

                                                                                                                                                                                                (1.1)

kde je

a          šířka panelu;

t            tloušťka stěny.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz