ICS 13.030.01; 13.080.10

ČSN

EN 16190

 

83 6806

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Půdy, upravený bioodpad a kaly – Stanovení dioxinů, furanů
a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům metodou
plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie
s vysokým rozlišením (HR GC-MS)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 16190 (83 6806) ze srpna 2012.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz