ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.60                                                                                                                                  Červen 2019

Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení

ČSN
EN 358

83 2651

 

Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height – Belts and lanyards for work positioning or restraint

Équipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention contre les chutes de hauteur – Ceintures
et longes de maintien au travail ou de retenue

Persönliche Schutzausrüstung zur Arbeitsplatzpositionierung und zur Verhinderung von Abstürzen – Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 358:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 358:2018. It was translated by the Czech
Standardization Agency
. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 358 (83 2651) z dubna 2001.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována. Provedené změny proti předchozímu vydání jsou obsahem přílohy A. Doplněny byly příloha B (podklady a zdůvodnění této evropské normy), příloha C (přehled návrhu/sestavy a rozsahu požadavků) a příloha ZB (vztah k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425).

Informace o citovaných dokumentech

EN 362:2004 zavedena v ČSN EN 362:2005 (83 2623) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky

EN 363 zavedena v ČSN EN 363 (83 2650) Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu

EN 364:1992 zavedena v ČSN EN 364:1996 (83 2660) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zkušební metody

EN 365 zavedena v ČSN EN 365 (83 2601) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

EN 892 zavedena v ČSN EN 892 (94 2007) Horolezecká výzbroj – Dynamická horolezecká lana – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

EN ISO 9227 zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

ISO 2232 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 354 (83 2621) Prostředky ochrany osob proti pádu – Spojovací prostředky

ČSN EN 12277 (94 2011) Horolezecká výzbroj – Navazovací úvazky – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EHS z 1989-12-21, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic Rady 93/68/EHS, 93/95/EHS, směrnice Evropského parlamentu a rady 96/58/ES a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003. (89/686/EEC, 93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EC).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a. s., IČO 45193380, Bc. Zuzana Stařinská

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 358
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Listopad 2018

ICS 13.340.60                                                                                                               Nahrazuje EN 358:1999

Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení

Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls
from a height – Belts and lanyards for work positioning or restraint

Équipement de protection individuelle de maintien
au travail et de prévention contre les chutes
de hauteur – Ceintures et longes de maintien
au travail ou de retenue

Persönliche Schutzausrüstung
zur Arbeitsplatzpositionierung und zur Verhinderung von Abstürzen – Gurte und Verbindungsmittel
zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-04-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                           Ref. č. EN 358:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 8

4.1...... Návrh, konstrukce a ergonomie.................................................................................................................................................... 8

4.1.1... Pásy.................................................................................................................................................................................................... 8

4.1.2... Připevňovací a nastavovací prvky pásu...................................................................................................................................... 9

4.1.3... Pracovní polohovací a zadržovací spojovací prostředky......................................................................................................... 9

4.1.4... Zařízení pro nastavení délky....................................................................................................................................................... 10

4.2...... Materiály.......................................................................................................................................................................................... 10

4.3...... Spojky.............................................................................................................................................................................................. 10

4.4...... Statická pevnost............................................................................................................................................................................. 10

4.5...... Dynamická pevnost...................................................................................................................................................................... 11

4.6...... Korozní odolnost............................................................................................................................................................................ 11

4.7...... Značení a informace poskytované výrobcem.......................................................................................................................... 11

5......... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 11

5.1...... Přezkoumání návrhu a konstrukce pásů.................................................................................................................................. 11

5.2...... Přezkoumání návrhu a konstrukce připevňovacích a nastavovacích prvků...................................................................... 11

5.3...... Přezkoumání návrhu a konstrukce pracovních polohovacích a zadržovacích spojovacích prostředků....................... 12

5.4...... Přezkoumání návrhu a konstrukce zařízení pro nastavení délky......................................................................................... 13

5.5...... Přezkoumání materiálů................................................................................................................................................................ 13

5.6...... Statická pevnost a prokluz........................................................................................................................................................... 13

5.6.1... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 13

5.6.2... Pás................................................................................................................................................................................................... 13

5.6.3... Pás se začleněným spojovacím prostředkem se zařízením pro nastavení délky............................................................ 14

5.6.4... Pás se začleněným zadržovacím spojovacím prostředkem pevné délky......................................................................... 15

5.6.5... Pracovní polohovací a zadržovací spojovací prostředek se zařízením pro nastavení délky.......................................... 15

5.7...... Dynamická pevnost...................................................................................................................................................................... 16

5.7.1... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 16

5.7.2... Pás................................................................................................................................................................................................... 16

5.7.3... Pás se začleněným spojovacím prostředkem......................................................................................................................... 19

5.7.4... Spojovací prostředek se zařízením pro nastavení délky....................................................................................................... 22

5.8...... Korozní odolnost............................................................................................................................................................................ 24

6......... Značení............................................................................................................................................................................................ 24

7......... Informace poskytované výrobcem............................................................................................................................................. 24

Příloha A (informativní) Významné změny mezi tímto dokumentem a EN 358:1999................................................................. 25

Příloha B (informativní) Podklady a zdůvodnění této evropské normy........................................................................................... 28

Příloha C (informativní) Přehled návrhu/sestavy a rozsahu požadavků......................................................................................... 29

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/686/EHS,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 30

Příloha ZB (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky nařízení (EU) 2016/425,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 31

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 32

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 358:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 160 Ochrana proti pádům z výšky včetně pracovních pásů, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 358:1999.

Seznam technických změn mezi tímto vydáním a EN 358:1999 je obsahem přílohy A.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Pokud je práce ve výškách krátkého trvání nebo z technických důvodů není možné přichystání pracovní plošiny, vhodných bariér a podobných ochranných opatření, pak může být při správném vykonávání příslušné práce zabráněno pádů z výšky použitím osobního ochranného prostředku proti pádu. Prostředek, pokud je vyroben v souladu s touto evropskou normou, je určen, buď aby zabránil uživateli k dosažení místa, při kterém může dojít k pádu (zadržení), nebo aby uživatele zajistil v místě práce v poloze takovým způsobem, aby mohl uživatel rozložit a kontrolovat svou váhu mezi pasem a nohami (pracovní polohování). Je nutné upozornit, že takový osobní ochranný prostředek proti pádu svým návrhem nesplňuje potřebné požadavky pro účely zachycení pádu. Může být nutné doplnit ho společnými nebo osobními ochrannými prostředky proti pádu z výšky. Jeho bezpečné použití v praxi závisí na úspěšném proškolení a výcviku uživatele.

Pracovní polohovací pásy nebo zadržovací pásy nejsou vhodné, jestliže existuje riziko nekontrolovatelného vyklouznutí uživatele, např. při práci na strmé střeše nebo na mokrých či kluzkých površích, což může vést k tomu, že je uživatel zavěšen v pásu nebo je vystaven jeho nezamýšlenému zatížení.

1 Předmět normy

Tento dokument se týká pásů a spojovacích prostředků určených pro pracovní polohování nebo zadržení. Specifikuje požadavky, zkoušky, značení a informace poskytované výrobcem.

Tento dokument se nezabývá zadržovacími spojovacími prostředky pevné délky, které nejsou začleněny do pásu.

POZNÁMKA Zadržovací spojovací prostředky pevné délky, které nejsou začleněny do pásu, jsou obsahem EN 354.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz