ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.40                                                                                                                              Červenec 2019

Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou

ČSN
EN ISO 32100

80 0894

idt ISO 32100:2018

Rubber- or plastics-coated fabrics – Physical and mechanical tests – Determination of flex resistance by the flexometer method

Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique – Essais physiques et mécaniques – Détermination de la résistance à la flexion à l’aide d’un flexomètre

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien – Physikalische und mechanische Prüfungen – Bestimmung
der Dauerbiegefestigkeit nach dem Flexometer-Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 32100:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 32100:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 32100 (80 0894) z července 2011.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 2231 zavedena v ČSN EN ISO 2231 (80 0862) Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

Souvisící ČSN

ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

ČSN EN ISO 5402-1 (79 3855) Usně – Stanovení ohybové odolnosti – Část 1: Flexometrická metoda

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 32100
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Listopad 2018

ICS 59.080.40                                                                                                     Nahrazuje EN ISO 32100:2010

Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Fyzikální a mechanické zkoušky –
Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou
(ISO 32100:2018)

Rubber- or plastics-coated fabrics – Physical and mechanical tests –
Determination of flex resistance by the flexometer method
(ISO 32100:2018)

Supports textiles revêtus de caoutchouc
ou de plastique – Essais physiques et mécaniques – Détermination de la résistance
à la flexion à l’aide d’un flexomètre
(ISO 32100:2018)

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien – Physikalische und mechanische Prüfungen – Bestimmung der Dauerbiegefestigkeit
nach dem Flexometer-Verfahren

(ISO 32100:2018)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-09-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC
nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 32100:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 32100:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 45 Pryž a výrobky z pryže ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 32100:2010.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 32100:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 32100:2018 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 7

5......... Zařízení.............................................................................................................................................................................................. 7

6......... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................... 9

6.1...... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................... 9

6.2...... Počet zkušebních vzorků................................................................................................................................................................ 9

6.3...... Klimatizování zkušebních vzorků................................................................................................................................................. 9

7......... Postup................................................................................................................................................................................................ 9

8......... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 11

9......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 11

Příloha A (informativní) Důležitá vysvětlení.......................................................................................................................................... 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná technická komise ISO/TC 45 Pryž a výrobky z pryže, subkomise SC 4 Výrobky jiné než hadice.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 32100:2010), které bylo po technické stránce zrevidováno.

Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující:

    byl aktualizován seznam zařízení;

    byl upraven postup zkoušky;

    do 7.12 byl doplněn další postup;

    byla aktualizována bibliografie.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti v ohybu textilií povrstvených pryží nebo plasty v přehnutém stavu. Tato zkušební metoda platí pouze pro výrobky, které lze upnout do použitého zkušebního přístroje a pro výrobky, u kterých se přehyb, vytvořený u zkušebního vzorku, může v průběhu zkoušky pohybovat dozadu a dopředu podél vzorku.

Vzhled zkušebního vzorku po dokončení počtu ohybů (viz 3.1) nebo specifikovaného počtu cyklů ohybu se považuje za hodnotu odolnosti v ohybu v přehnutém stavu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz