ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.220.20; 43.120                                                                                                                    Červenec 2019

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel –
Část 1: Zkoušky funkčních vlastností

ČSN
EN IEC 62660-1
ed. 2

36 4328

idt IEC 62660-1:2018

Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles –
Part 1: Performance testing

Éléments d’accumulateurs lithium-ion pour la propulsion des véhicules routiers électriques –
Partie 1: Essais de performance

Lithium-Ionen-Sekundärzellen für den Antrieb von Elektrostraßenfahrzeugen
Teil 1: Prüfung des Leistungsverhaltens

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62660-1:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62660-1:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-01-16 se nahrazuje ČSN EN 62660-1 (36 4328) z listopadu 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma se týká podmínek zkoušek lithium-ion akumulátorových článků pro pohon elektrických vozidel včetně bateriových elektrických vozidel (BEV) a hybridních elektrických vozidel (HEV). Tento dokument stanoví požadavky na použité měřicí přístroje, jejich tolerance a metody měření kapacity, energetické hustoty, výkonové hustoty, doby života při skladování, doby života při cyklování atd.

Tento dokument uvádí normalizované zkušební postupy a podmínky pro zkoušení základních funkčních charakteristik lithium-ion akumulátorových článků pro pohon elektrických silničních vozidel, které jsou nezbytné pro zajištění základní úrovně vlastností a získání klíčových údajů o článcích vhodných pro návrh bateriových systémů a bateriových modulů.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC/TR 8713 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 62660-2 (36 4328) Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel – Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití

ČSN EN 62660-3 (36 4328) Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel – Část 3: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 61434:1998 (36 4390) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalický nebo jiný nekyselý elektrolyt – Pokyny pro značení proudu v normách pro alkalické akumulátorové články a baterie

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62660-1:2018

Mezinárodní normu IEC 62660-1 vypracovala technická komise IEC/TC 21 Akumulátorové články a baterie.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2010. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny s ohledem na předchozí vydání:

Hlavní změny s ohledem na předchozí vydání normy jsou:

a)   Byl přidán účel každé zkoušky.

b)   Zkouška výkonu byla kvůli objasnění revidována a informativní část zkoušky voltampérové charakteristiky byla přesunuta do nové přílohy C.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

21/975/FDIS

14/972/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62660 publikovaných pod společným názvem Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 113 Elektrochemické zdroje proudu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz