ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 43.060.40                                                                                                                              Červenec 2019

Vznětové motory – Činidlo pro snížení NOx,
vodný roztok močoviny (AUS 32) –
Část 2: Zkušební metody

ČSN
ISO 22241-2

30 2460

 

Diesel engines – NOx reduction agent AUS 32 –
Part 2: Test methods

Moteurs diesel – Agent AUS 32 de réduction des NOx –
Partie 2: Méthodes d’essai

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 22241-2:2019. Má stejný status jako oficiální verze. This standard implements the English version of the International Standard ISO 22241-2:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 22241-2 (30 2460) z února 2016.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje zkušební metody potřebné pro stanovení kvalitativních znaků a chemických vlastností činidla pro snížení NOx, vodného roztoku močoviny (AUS 32), specifikovaného v ISO 22241-1.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

ISO 4259 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN ISO 4259 (65 6003) Ropa a ropné výrobky – Preciznost metod a výsledků měření

ISO 12185 zavedena v ČSN EN ISO 12185 (65 6012) Ropa a ropné výrobky – Stanovení hustoty – Metoda oscilační U-trubice

ISO 17034 zavedena v ČSN EN ISO 17034 (01 5245) Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů

ISO 22241-1 zavedena v ČSN ISO 22241-1 (30 2460) Vznětové motory – Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) – Část 1: Požadavky na kvalitu

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 11402 (64 1524) Fenolické, aminové a kondenzační pryskyřice – Stanovení obsahu volného formaldehydu

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz