ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 43.060.40                                                                                                                              Červenec 2019

Vznětové motory – Činidlo pro snížení NOx,
vodný roztok močoviny (AUS 32) –
Část 3: Manipulace, doprava a skladování

ČSN
ISO 22241- 3

30 2460

 

Diesel engines – NOx reduction agent AUS 32 –
Part 3: Handling, transportation and storage

Moteurs diesel – Agent AUS 32 de réduction des NOx
Partie 3: Manipulation, transport et stockage

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 22241-3:2017. Má stejný status jako oficiální verze.
This standard implements the English version of the International Standard ISO 22241-3:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 22241-3 (30 2460) z února 2016.

Anotace obsahu

Tento dokument popisuje doporučení a požadavky na nejlepší praxi pro manipulaci, dopravu a skladování činidla AUS 32. Tato doporučení a požadavky jsou nezbytné pro zachování definované kvality činidla AUS 32 z libovolného místa výroby do místa, kde je plněno do nádrží vozidel nebo jinak používáno, aby byla zajištěna správná funkce selektivní katalytické redukce (SCR) konvertorových systémů.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 22241-1 zavedena v ČSN ISO 22241-1 (30 2460) Vznětové motory – Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) – Část 1: Požadavky na kvalitu

ISO 22241-2 zavedena v ČSN ISO 22241-2 (30 2460) Vznětové motory – Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) – Část 2: Zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz