ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.100.30                                                                                                                              Červenec 2019

Systémy managementu znalostí – Požadavky

ČSN
ISO 30401

01 0361

 

Knowledge management systems – Requirements

Systèmes de management des connaissances – Exigences

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 30401:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 30401:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001:2016 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká společnost pro jakost, z. s., IČO 00417955, Ing. Ondřej Hykš

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Andrea Peková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Systémy managementu znalostí – Požadavky                                                        ISO 30401    První vydání
                                                                                                                                              2018-11

ICS 03.100.30

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 5

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 6

0.1...... Účel............................................................................................................................................................................................. 6

0.2...... Význam managementu znalostí........................................................................................................................................... 6

0.3...... Základní principy...................................................................................................................................................................... 7

0.4...... Záběr managementu znalostí................................................................................................................................................ 8

0.5...... Shrnutí........................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy......................................................................................................................................................................... 9

2......... Citované dokumenty................................................................................................................................................................ 9

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................... 9

4......... Kontext organizace................................................................................................................................................................ 14

4.1...... Porozumění organizaci a jejímu kontextu......................................................................................................................... 14

4.2...... Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran.................................................................................... 14

4.3...... Určení rozsahu systému managementu znalostí............................................................................................................ 15

4.4...... Systém managementu znalostí.......................................................................................................................................... 15

4.4.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 15

4.4.2... Rozvoj znalostí........................................................................................................................................................................ 15

4.4.3... Převádění a transformace znalostí..................................................................................................................................... 16

4.4.4... Zprostředkující faktory managementu znalost................................................................................................................. 17

4.5...... Kultura managementu znalostí........................................................................................................................................... 17

5......... Leadership.............................................................................................................................................................................. 18

5.1...... Leadership a závazek........................................................................................................................................................... 18

5.2...... Politika...................................................................................................................................................................................... 18

5.3...... Role, odpovědnosti a pravomoci........................................................................................................................................ 19

6......... Plánování................................................................................................................................................................................. 19

6.1...... Opatření pro řešení rizik a příležitostí................................................................................................................................. 19

6.2...... Cíle managementu znalostí a plánování jejich dosažení.............................................................................................. 20

7......... Podpora................................................................................................................................................................................... 20

7.1...... Zdroje....................................................................................................................................................................................... 20

7.2...... Kompetence............................................................................................................................................................................ 21

Strana

7.3...... Povědomí................................................................................................................................................................................ 21

7.4...... Komunikace............................................................................................................................................................................ 21

7.5...... Dokumentované informace................................................................................................................................................. 22

7.5.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 22

7.5.2... Vytváření a aktualizace......................................................................................................................................................... 22

7.5.3... Řízení dokumentovaných informací................................................................................................................................... 22

8......... Provoz...................................................................................................................................................................................... 23

9......... Hodnocení výkonnosti........................................................................................................................................................... 23

9.1...... Monitorování, měření, analyzování a hodnocení............................................................................................................. 23

9.2...... Interní audit.............................................................................................................................................................................. 24

9.3...... Přezkoumání systému managementu.............................................................................................................................. 24

10....... Zlepšování............................................................................................................................................................................... 25

10.1.... Neshoda a nápravné opatření............................................................................................................................................. 25

10.2.... Neustálé zlepšování.............................................................................................................................................................. 25

Příloha A (informativní) Spektrum znalostí – rozsah managementu znalostí........................................................................ 26

Příloha B (informativní) Vztahy mezi managementem znalostí a souvisejícími disciplínami............................................ 27

Příloha C (informativní) Kultura managementu znalostí............................................................................................................ 30

Bibliografie........................................................................................................................................................................................... 32

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 5

Introduction.................................................................................. 6

0.1...... Purpose......................................................................................................................................................................................... 6

0.2...... The improtance of knowledge management........................................................................................................................ 6

0.3...... Guiding principles....................................................................................................................................................................... 7

0.4...... Range of knowledge management......................................................................................................................................... 8

0.5...... Summary...................................................................................................................................................................................... 8

1......... Scope............................................................................... 9

2......... Normative references................................................... 9

3......... Terms and definitions................................................... 9

4......... Context of the organization....................................... 14

4.1...... Understanding the organization and its context.... 14

4.2...... Understanding the needs and expectations
of interested parties.................................................... 14

4.3...... Determining the scope of the knowledge management system.................................................................................... 15

4.4...... Systém managementu znalostí............................................................................................................................................. 15

4.4.1... General....................................................................................................................................................................................... 15

4.4.2... Knowledge development........................................................................................................................................................ 15

4.4.3... Konwledge conveyance and trasformation......................................................................................................................... 16

4.4.4... Knowledge management enablers...................................................................................................................................... 17

4.5...... Knowledge management culture.......................................................................................................................................... 17

5......... Leadership................................................................................................................................................................................. 18

5.1...... Leadership and commitment................................................................................................................................................. 18

5.2...... Policy........................................................................................................................................................................................... 18

5.3...... Roles, responsibilities and authorities.................................................................................................................................. 19

6......... Planning..................................................................................................................................................................................... 19

6.1...... Actions to address risks and opportunities.......................................................................................................................... 19

6.2...... Knowledge management objectives and planning
to achieve them......................................................................................................................................................................... 20

7......... Support....................................................................................................................................................................................... 20

7.1...... Resources.................................................................................................................................................................................. 20

7.2...... Competence.............................................................................................................................................................................. 21

Page

7.3...... Awareness................................................................................................................................................................................. 21

7.4...... Comunication............................................................................................................................................................................ 21

7.5...... Documented information........................................................................................................................................................ 22

7.5.1... General....................................................................................................................................................................................... 22

7.5.2... Creating and updating............................................................................................................................................................. 22

7.5.3... Control of documented information...................................................................................................................................... 22

8......... Operation.................................................................................................................................................................................... 23

9......... Performance evaluation.......................................................................................................................................................... 23

9.1...... Monitoring, measurement, analysis
and evaluation........................................................................................................................................................................... 23

9.2...... Internal audit.............................................................................................................................................................................. 24

9.3...... Management review................................................................................................................................................................ 24

10....... Improvement............................................................................................................................................................................. 25

10.1.... Nonconformity and corrective action.................................................................................................................................... 25

10.2.... Continual improvement........................................................................................................................................................... 25

Annex A (informative) The knowledge spectrum –
the range of knowledge management................... 26

Annex B (informativní) Relationship between knowledge management and adjacent disciplines               27

Annex C (informativní) Knowledge management culture 30

 

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2018

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8 

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a po-stupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu: URL: www.iso.org/iso/foreword.

 

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 260 Management lidských zdrojů.

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 260, Human resource management.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu norma-
lizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

 

Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.


 

Úvod

 

Introduction

0.1 Účel

 

0.1 Purpose

Účelem této ISO normy systému managementu pro management znalostí je pomoct organizacím při vytváření systému managementu, který efektivně pod-
poruje a umožňuje vytváření hodnot prostřednictvím znalostí.

 

The purpose of this ISO management system standard for knowledge management is to support organizations to develop a management system that effectively promotes and enables value-creation through knowledge.

Management znalostí je disciplína soustřeďující se na způsoby, kterými organizace vytvářejí a využívají znalosti. Management znalostí nemá žádnou jedinou přijatou definici a před touto normou neexistovala pro tento systém managementu žádná globální norma. Existuje mnoho dobře známých bariér managementu znalostí, které je třeba ještě překonat, mnoho záměn s dalšími disciplínami, jako je například management informací, a také mnoho mylných pojetí, jak realizovat management znalostí, jako je například názor, že pouhé nakoupení technologického systému bude dostatečné pro to, aby management znalostí vytvářel přidanou hodnotu.

 

Knowledge management is a discipline focused on ways that organizations create and use knowledge. Knowledge management has no single accepted definition and no global standards predate this management system standard. There are many well-known barriers to successful knowledge management which still need to be overcome, many confusions with other disciplines such as information management, and many common misconceptions about how to do knowledge management, for example the view that simply buying a technology system will be enough for knowledge management to add value.

Každá organizace bude přistupovat k managementu znalostí s ohledem na své vlastní podnikatelské a provozní prostředí a se zvážením svých specifických potřeb a zamýšlených výsledků.

 

Each organization will craft a knowledge management approach, with respect to its own business and operational environment, reflecting their specific needs and desired outcomes

Záměrem tohoto dokumentu je nastavit jasné principy a požadavky týkající se managementu znalostí

 

The intent of this document is to set sound knowledge management principles and requirements

a)   jako návodu pro organizace, které zamýšlejí být kompetentní v optimalizaci hodnoty znalostí organizace;

 

a)   as guidance for organizations that aim to be competent in optimizing the value of organizational knowledge;

b)   jako základu pro auditování, certifikování, hod-
nocení a uznávání takových kompetentních orga-
nizací interními a externími uznávanými auditními orgány.

 

b)   as a basis for auditing, certifying, evaluating and recognizing such competent organizations by internal and external recognized auditing bodies.

0.2 Význam managementu znalostí

 

0.2 The importance of knowledge management

a)   Účelem práce je vytvořit hodnotné výsledky. Hodnotné výsledky jsou výstupem aplikovaných znalostí. Znalosti organizace se stávají klíčovým odlišujícím faktorem pro efektivnost, zvýšenou spolupráci a konkurenceschopnost.

 

a)   The aim of work is to produce valuable results. Valuable results are derived from applied knowledge. Organizational knowledge is becoming a key differentiator for effectiveness, increased collaboration and competition.

b)   V mnoha společnostech a organizacích je znalostní práce stále důležitější. Mnoho ekonomik se snaží stát znalostními ekonomikami, ve kterých jsou znalosti hlavním zdrojem bohatství. V tomto kontextu se znalosti stávají klíčovým aktivem orga-
nizací. Znalosti jsou obzvláště významné v mnoha oblastech: umožňují efektivní rozhodování, pod-
porují účinnost procesů a přispívají k jejich zlepšo-
vání, vytvářejí odolnost a adaptabilitu, vytvářejí konkurenční výhodu a mohou se dokonce stát i samostatným produktem.

 

b)   Knowledge work is increasingly important in many societies and organizations. Many economies aspire to become knowledge economies, where knowledge is the main source of wealth. In this context, knowledge becomes a core asset for organizations. Knowledge is especially important in many areas: it allows effective decisions to be made, supports the efficiency of processes and contributes to their enhancement, creates resilience and adaptability, creates competitive advantage and may even become a product in its own right.

c)   Zvýšený přístup ke znalostem vytvoří příležitosti pro odborný rozvoj lidí v organizaci prostřednictvím učení se, praxí a výměny znalostí.

 

c)   An increased access to knowledge will create opportunities for the professional development of people in the organization through learning, practices and exchanges.

d)   Organizace se již nemohou při současné rychlosti změn dále spoléhat na spontánní rozšiřování znalostí. Místo toho je potřeba znalosti záměrně vytvářet, konsolidovat, využívat a opětovně využí-
vat rychleji, než je tempo změn.

 

d)   Organizations can no longer rely on the spontaneous diffusion of knowledge to keep up with the pace of change. Instead knowledge must be deliberately created, consolidated, applied, and reused faster than the rate of change.

e)   Geograficky odloučené a decentralizované organi-
zace realizující stejné procesy a poskytující stejné služby na různých místech mohou získat obrovskou výhodu prostřednictvím sdílení postupů, odborných znalostí a učení se přes organizační hranice.

 

e)   Geographically dispersed and decentralized organizations, conducting the same processes and delivering the same services in multiple locations, can gain tremendous advantage through sharing practices, expertise and learning across organizational boundaries.

f)    Přirozený úbytek a fluktuace pracovní síly v dnešní společnosti má dopad na management znalostí. V mnoha organizacích jsou znalosti často shromaž-
ďovány a/nebo uchovávány odborníky a existuje riziko jejich ztráty v případě změn organizace nebo odchodu těchto odborníků.

 

f)    Workforce attrition and turnover in today's society has implications for knowledge management. In many organizations, critical knowledge is often siloed and/or retained by experts, at the risk of being lost when the organization changes or these experts leave.

g)   Efektivní management znalostí podporuje spolu-
práci mezi různými organizacemi k dosažení sdílených cílů.

 

g)   Effective knowledge management supports collaboration between different organisations to achieve shared objectives.

Znalosti jsou nehmotným aktivem organizace, které je třeba řídit jako kterékoli jiné aktivum. Je třeba je vytvářet, uchovávat, sdílet, přizpůsobovat a využívat tak, aby mohli pracovníci efektivně rozhodovat a provádět navzájem sladěná opatření, řešit problémy na základě odborných znalostí z minulosti a nových náhledů do budoucnosti. Management znalostí je holistickým přístupem ke zlepšování učení se a zvyšování efektivnosti prostřednictvím optimalizace využití znalostí tak, aby byla pro organizaci vytvářena hodnota. Management znalostí podporuje existující procesy a strategie rozvoje. Jako takový má být integrován do dalších organizačních funkcí.

 

Knowledge is an intangible organizational asset that needs to be managed like any other asset. It needs to be developed, consolidated, retained, shared, adapted and applied so that workers can make effective decisions and take aligned actions, solving problems based on the experience of the past and new insights into the future. Knowledge management is a holistic approach to improving learning and effectiveness through optimization of the use of knowledge, in order to create value for the organization. Knowledge management supports existing process and development strategies. As such, it needs to be integrated with other organizational functions.

0.3 Základní principy

 

0.3 Guiding principles

a)   Povaha znalostí: znalosti jsou nehmotné a kom-
plexní; jsou vytvářeny lidmi.

 

a)   Nature of knowledge: knowledge is intangible and complex; it is created by people.

b)   Hodnota: znalosti jsou pro organizace s ohledem na plnění jejich cílů klíčovým zdrojem hodnoty. Identifikovatelná hodnota znalostí je v jejich dopadu na účel, vizi, cíle, politiky, procesy a výkonnost organizace. Management znalostí je prostředkem pro odemčení potenciální hodnoty znalostí.

 

b)   Value: knowledge is a key source of value for organizations to meet their objectives. The determinable value of knowledge is in its impact on organizational purpose, vision, objectives, policies, processes and performance. Knowledge management is a means of unlocking the potential value of knowledge.

c)   Zaměření: management znalostí slouží cílům, strategiím a potřebám organizace.

 

c)   Focus: knowledge management serves the organizational objectives, strategies and needs.

d)   Přizpůsobení: neexistuje jedno jediné řešení mana-
gementu znalostí, které se hodí pro všechny organi-
zace a všechny jejich kontexty. Organizace si smí vytvořit svůj vlastní přístup k předmětu znalostí a managementu znalostí a k tomu, jak budou příslušné snahy implementovat, a to podle svých potřeb a svého kontextu.

 

d)   Adaptive: there is no one knowledge management solution that fits all organizations within all contexts. Organizations may develop their own approach to the scope of knowledge and knowledge management and how to implement these efforts, based on the needs and context.

e)   Sdílené chápání: lidé vytvářejí své vlastní znalosti tak, že sami pochopí vstup, který dostanou. Pro sdílené chápání má management znalostí zahrnovat vhodné interakce mezi lidmi, využíváním obsahu, procesů a technologií.

 

e)   Shared understanding: people create their own knowledge by their own understanding of the input they receive. For shared understanding, knowledge management should include interactions between people, using content, processes and technologies where appropriate.

f)    Prostředí: znalosti nejsou řízeny přímo; manage-
ment znalostí se soustřeďuje na řízení pracovního prostředí, čímž pečuje o životní cyklus znalostí.

 

f)    Environment: knowledge is not managed directly; knowledge management focuses on managing the working environment, thus nurturing the knowledge lifecycle.

g)   Kultura: kultura je pro efektivnost managementu znalostí zásadní.

 

g)   Culture: culture is critical to the effectiveness of knowledge management.

h)   Rozfázování: management znalostí má být rozdělen do fází se začleněním cyklů učení se a zpětné vazby.

 

h)   Iterative: knowledge management should be phased, incorporating learning and feedback cycles.

0.4 Rozsah managementu znalostí

 

0.4 Range of knowledge management

Management znalostí se u různých organizací liší.

 

Knowledge management varies between different organizations.

Příloha A vysvětluje rozsah managementu znalostí a dívá se na různé stavy znalostí jako na souvislé kontinuum.

 

Annex A explains the range, viewing the various states of knowledge as a continuum.

Příloha B vysvětluje oblasti zájmu managementu znalostí srovnáním se souvisejícími disciplínami.

 

Annex B explains knowledge management areas of interest, comparing it with adjacent disciplines.

0.5 Shrnutí

 

0.5 Summary

Tento dokument definuje požadavky na systémy managementu znalostí v organizacích umožňující úspěšnou implementaci managementu znalostí. Tento dokument si ovšem uchovává v kontextu požadavků flexibilitu, která umožňuje dosažení shody u všech typů organizací a sladění se všemi charakteristikami a potřebami.

 

This document defines the requirements for knowledge management systems in organizations, promising successful implementation of knowledge management. This document, however, maintains flexibility within the context of the requirements that enables conformity for every type of organization and alignment with all characteristics and needs.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument stanovuje požadavky a poskytuje směrnice pro vytváření, implementaci, přezkoumávání a zlepšování efektivního systému managementu pro management znalostí v organizaci (organizacích). Všechny požadavky tohoto dokumentu jsou apliko-
vatelné v jakékoli organizaci, bez ohledu na její typ nebo velikost nebo produkty a služby, které poskytuje.

 

This document sets requirements and provides guidelines for establishing, implementing, maintaining, reviewing and improving an effective management system for knowledge management in organizations. All the requirements of this document are applicable to any organization, regardless of its type or size, or the products and services it provides.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz