ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.150                                                                                                                                  Červenec 2019

Textilní podlahové krytiny – Klasifikace

ČSN
EN 1307+A3

80 4427

 

Textile floor coverings – Classification

Revêtements de sol textile – Classement dusage

Textile Bodenbeläge – Einstufung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1307:2014+A3:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1307:2014+A3:2018. It was translated by
the
Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1307+A2 (80 4427) z října 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A3 ze září 2018, změnu A2 z prosince 2017 a změnu A1 z listopadu 2015. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ", # $% &. Vypuštěný text je zobrazen takto !vypuštěný text"“, „#vypuštěný text$“ a „%vypuštěný text&“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 984 zavedena v ČSN EN 984 (80 4420) Textilní podlahové krytiny – Zjišťování plošné hmotnosti užitného povrchu vpichovaných podlahových krytin

EN 985:2001 zavedena v ČSN EN 985:2002 (80 4415) Textilní podlahové krytiny – Zkouška kolečkovou židlí

EN 986 zavedena v ČSN EN 986 (80 4421) Textilní podlahové krytiny – Dlaždice – Zjišťování rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních a tepelných podmínek

EN 994 zavedena v ČSN EN 994 (80 4422) Textilní podlahové krytiny – Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran dlaždic

EN 1269 zavedena v ČSN EN 1269 (80 4428) Textilní podlahové krytiny – Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti

EN 1471 nezavedena[1])

EN 1814 zavedena v ČSN EN 1814 (80 4429) Textilní podlahové krytiny – Zjišťování odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann

EN 1963:2007 nezavedena[2])

CEN/TS 15398 zavedena v ČSN P CEN/TS 15398 (91 7888) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Normalizované symboly pro podlahové krytiny – Doplňková část

EN ISO 105-B02 zavedena v ČSN EN ISO 105-B02 (80 0147) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: Zkouška s xenonovou výbojkou

EN ISO 105-E01 zavedena v ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část E01: Stálobarevnost ve vodě

EN ISO 105-X12 zavedena v ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část X12: Stálobarevnost v otěru

EN ISO 354 zavedena v ČSN EN ISO 354 (73 0535) Akustika – Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

EN ISO 10140-3 zavedena v ČSN EN ISO 10140-3 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti

EN ISO 11857 zavedena v ČSN EN ISO 11857 (80 4417) Textilní podlahové krytiny – Zjišťování odolnosti proti oddělování vrstev

ISO 1763 zavedena v ČSN ISO 1763 (80 4434) Koberce – Zjišťování počtu chomáčků a/nebo smyček na jednotku délky a na jednotku plochy

ISO 1765 zavedena v ČSN ISO 1765 (80 4435) Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny – Zjišťování tloušťky

ISO 1766 zavedena v ČSN ISO 1766 (80 4436) Textilní podlahové krytiny – Zjišťování tloušťky vlasové vrstvy nad podkladem

ISO 2424:2007 zavedena v ČSN ISO 2424:2008 (80 4402) Textilní podlahové krytiny – Slovník

ISO 2551 zavedena v ČSN ISO 2551 (80 4437) Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny – Zjišťování rozměrových změn při různých vlhkostních a tepelných podmínkách

ISO 4919 nezavedena

ISO 6356 nezavedena

ISO 8302 nezavedena

ISO 8543 zavedena v ČSN ISO 8543 (80 4439) Textilní podlahové krytiny – Metody pro zjišťování hmotnosti

ISO 10361 nezavedena

ISO 10965 nezavedena

ISO 11856 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN P CEN/TS 14472-1 (91 7886)Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Projekt, příprava a instalace – Část 1: Všeobecně

ČSN P CEN/TS 14472-2 (91 7886)Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Projekt, příprava a instalace – Část 2: Textilní podlahové krytiny

ČSN EN 995 (80 4423)Textilní podlahové krytiny – Zjišťování deformovatelnosti podkladové vrstvy

ČSN ISO 3018 (80 4438)Odměřené textilní podlahové krytiny – Zjišťování rozměrů

ČSN EN ISO 2076 (80 0010)Textilie – Chemická vlákna – Druhové názvy

ČSN EN ISO 6938 (80 1105)Textilie – Přírodní vlákna – Druhové názvy a definice

ČSN EN 1318 (80 4424)Textilní podlahové krytiny – Zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy

ČSN EN ISO 139 (80 0056)Textilie – Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

ČSN EN ISO 105-A01 (80 0120)Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A01: Všeobecné principy zkoušení

ČSN EN ISO 10874 (91 7843)Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Klasifikace

ČSN ISO 1957 (80 4425)Strojně vyráběné textilní podlahové krytiny – Odběr a řezání zkušebních vzorků pro fyzikální zkoušky

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 2 Citované dokumenty doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 1307:2014+A3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Prosinec 2018

ICS 97.150                                                                                                    Nahrazuje EN 1307:2014+A2:2018

Textilní podlahové krytiny – Klasifikace

Textile floor coverings – Classification

Revêtements de sol textile – Classement dusage

Textile Bodenbeläge – Einstufung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-12-04 a obsahuje změnu A3, schválenou CEN dne 2018-09-21, změnu A2, schválenou CEN dne 2017-12-04, a změnu A1, schválenou CEN dne 2015-11-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky       Ref. č. EN 1307:2014+A3:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 9

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 9

3............ Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 10

4............ Popis úrovní používání.............................................................................................................................................................. 11

5............ Požadavky na identifikaci......................................................................................................................................................... 12

6............ Základní požadavky................................................................................................................................................................... 14

7............ Klasifikace podle úrovně použití............................................................................................................................................. 15

8............ Klasifikace vlasových koberců................................................................................................................................................. 15

9............ Klasifikace hladkých vpichovaných podlahových krytin..................................................................................................... 16

9.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 16

9.2......... Odolnost v oděru – Zkouška na přístroji LISSON-TRETRAD – úbytek plošné hmotnosti (mv).................................... 16

9.3......... Obecná celistvost struktury....................................................................................................................................................... 16

9.4......... Změna odstínu............................................................................................................................................................................ 16

10.......... Klasifikace vpichovaných podlahových krytin s vlasem..................................................................................................... 17

10.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 17

10.2....... Odolnost v oděru – Zkouška na přístroji LISSON-TRETRAD – úbytek plošné hmotnosti (mv).................................... 17

10.3....... Zchlupacení (žmolkování) – Zkouška na přístroji LISSON-TRETRAD u vpichovaných podlahových krytin s vlasem 17

10.3.1... Výrobky typu B1.......................................................................................................................................................................... 17

10.3.2... Výrobky typu B2 a typu B3........................................................................................................................................................ 17

10.4....... Obecná celistvost struktury....................................................................................................................................................... 18

10.5....... Změna vzhledu........................................................................................................................................................................... 18

11.......... Klasifikace textilních podlahových krytin bez vlasu s výjimkou vpichovaných............................................................... 18

11.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 18

11.2....... Odolnost v oděru – Zkouška na přístroji LISSON-TRETRAD – úbytek plošné hmotnosti (mv).................................... 19

11.3....... Obecná celistvost struktury....................................................................................................................................................... 19

11.4....... Změna vzhledu........................................................................................................................................................................... 19

12.......... Klasifikace vločkovaných koberců.......................................................................................................................................... 20

12.1....... Odolnost v oděru........................................................................................................................................................................ 20

12.2....... Klasifikace změny vzhledu....................................................................................................................................................... 20

13.......... Požadavky na zatřídění podle komfortu................................................................................................................................ 20

14.......... Doplňující užitné vlastnosti....................................................................................................................................................... 21

15.......... Protokol o zkoušce..................................................................................................................................................................... 21

16.......... Symboly....................................................................................................................................................................................... 21

Příloha A (normativní) Požadavky pro kobercové dlaždice............................................................................................................... 22

Příloha B (normativní) Souhrnný protokol o zkoušce......................................................................................................................... 23

B.1........ Obecně......................................................................................................................................................................................... 23

B.2........ Seznam odkazů k příloze B...................................................................................................................................................... 24

B.2.1..... Odkaz 1, druh výroby................................................................................................................................................................. 24

B.2.2..... Odkaz 2, druh povrchu (jsou možné kombinace)................................................................................................................ 24

B.2.3..... Odkaz 3, druh primárního podkladu (jsou možné kombinace)......................................................................................... 24

Strana

B.2.4..... Odkaz 4, druh dalších podkladů (jsou možné kombinace)................................................................................................ 25

B.2.5..... Odkaz 5, druh vybarvení/vzorování......................................................................................................................................... 25

Příloha C (normativní) Kritéria hodnocení vhodnosti pro schodiště................................................................................................ 26

C.1........ Vlasové koberce......................................................................................................................................................................... 26

C.2........ Hladké vpichované podlahové krytiny................................................................................................................................... 27

C.3........ Vlasové vpichované podlahové krytiny.................................................................................................................................. 28

C.4........ Koberce bez vlasu: hodnocení vhodnosti pro schodiště.................................................................................................... 29

Příloha D (informativní) Kročejová neprůzvučnost............................................................................................................................. 30

Příloha E (normativní) Stanovení stlačení podložky........................................................................................................................... 31

Příloha F (normativní) Vločkované podlahové krytiny – Zkouška s použitím čepele................................................................... 32

F.1......... Podstata zkoušky........................................................................................................................................................................ 32

F.2......... Zkušební přístroj......................................................................................................................................................................... 32

F.3......... Příprava zkušebních vzorků..................................................................................................................................................... 32

F.4......... Postup zkoušky........................................................................................................................................................................... 33

F.5......... Vyhodnocení výsledků.............................................................................................................................................................. 33

F.6......... Protokol o zkoušce..................................................................................................................................................................... 33

Příloha G (normativní) Vločkované podlahové krytiny – Zkouška nepropustnosti pro vodu....................................................... 34

G.1........ Podstata zkoušky........................................................................................................................................................................ 34

G.2........ Zařízení......................................................................................................................................................................................... 34

G.3........ Klimatizování a příprava zkušebních vzorků......................................................................................................................... 34

G.4........ Postup zkoušky........................................................................................................................................................................... 34

G.5........ Vyhodnocení výsledků.............................................................................................................................................................. 34

G.6........ Protokol o zkoušce..................................................................................................................................................................... 34

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 35

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1307:2014+A3:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 134 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A3 schválenou CEN dne 2018-09-21, změnu A2 schválenou CEN dne 2017-12-04 a změnu A1 schválenou CEN dne 2015-11-22.

Tento dokument nahrazuje %EN 1307:2014+A2:2018&.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ", # $% &.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska. Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky pro klasifikaci všech textilních podlahových krytin a kobercových dlaždic, s výjimkou odměřených koberců a běhounů (viz ISO 2424), do tříd podle použití s ohledem na jednu nebo více následujících vlastností: opotřebení, zachování vzhledu, dodatečné užitné vlastnosti a do tříd podle komfortu.

Tato evropská norma se týká klasifikace definované v EN ISO 10874.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1])    ČSN EN 1471, která přejímala EN 1471, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy normou EN ISO 9405 a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

[2])    ČSN EN 1963:2007, která přejímala EN 1963:2007, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy normou EN ISO 12951 a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

Zdroj: www.cni.cz