ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.150                                                                                                                                  Červenec 2019

Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny – Stanovení elektrického odporu

ČSN
EN 1081

91 7866

 

Resilient, laminate and modular multilayer floor coverings – Determination of the electrical resistance

Revêtements de sol résilients, stratifiés et multicouches modulaires – Détermination de la résistance électrique

Elastische, Laminat- und modulare mehrschichtige Bodenbeläge – Bestimmung des elektrischen Widerstandes

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1081:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1081:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1081 (91 7866) z listopadu 1998.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V normě byly aktualizovány citované dokumenty. Byly doplněny poznámky k heslům 3.1. a 3.3. a do kapitoly 5 byl doplněn článek týkající se zatížení. Do kapitol popisujících jednotlivé metody byly včleněny samostatné články specifikující činidla, která se mají při zkouškách použít. Byla doplněna legenda k obrázku 4 a bod j) do kapitoly 10.

Informace o citovaných dokumentech

EN 62631-3-1 zavedena v ČSN EN 62631-3-1 (34 6462) Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů – Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) – Objemový odpor a objemová rezis-
tivita, obecné metody

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251, Ing. Jarmila Gabrielová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 1081
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Prosinec 2018

ICS 97.150                                                                                                                  Nahrazuje EN 1081:1998

Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny –
Stanovení elektrického odporu

Resilient, laminate and modular multilayer floor coverings –
Determination of the electrical resistance

Revêtements de sol résilients, stratifiés et multicouches modulaires –
Détermination de la résistance électrique

Elastische, Laminat- und modulare mehrschichtige Bodenbeläge –
Bestimmung des elektrischen Widerstandes

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-07-01.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                        Ref. č. EN 1081:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................... 6

5......... Zařízení a činidla.............................................................................................................................................................................. 7

6......... Metoda A – pro vertikální odpor, R1............................................................................................................................................. 9

7......... Metoda B – pro odpor vůči zemi, R2.......................................................................................................................................... 10

8......... Metoda C – pro povrchový odpor, R3........................................................................................................................................ 10

9......... Výpočet a vyjádření výsledků...................................................................................................................................................... 11

10....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 12

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1081:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 134 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1081:1998.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje zkušební metody pro stanovení:

a)   vertikálního odporu,

b)   odporu vůči zemi,

c)   povrchového odporu

pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny po instalaci na zkušebním vzorku nebo po instalaci.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz