ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.200                                                                                                                                  Červenec 2019

Integrované obvody – Měření elektromagnetických emisí –
Část 1: Obecné podmínky a definice

ČSN
EN IEC 61967-1
ed. 2

35 8798

idt IEC 61967-1:2018

Integrated circuits – Measurement of electromagnetic emissions –
Part 1: General conditions and definitions

Circuits intégrés – Mesure des émissions électromagnétiques –
Partie 1: Conditions générales et définitions

Integrierte Schaltungen – Messung von elektromagnetischen Aussendungen –
Teil 1: Allgemeine Bedingungen und Definitionen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61967-1:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61967-1:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-01-16 se nahrazuje ČSN EN 61967-1 (35 8798) z prosince 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje obecné informace a definice pro měření elektromagnetického rušení šířeného vedením a vyzařovaného elektromagnetického rušení z integrovaných obvodů. Stanovuje také měřicí podmínky, zkušební zařízení, nastavení, stejně jako zkušební postupy a obsah zkušebních zpráv. Příloha A pomáhá při výběru vhodné zkušební metody (metod).

Předmětem této normy je stanovit obecné podmínky pro případ stanovení jednotného zkušebního prostředí a získat kvantitativní opatření proti RF rušení, které produkuje integrovaný obvod (IC). Stanovuje kritické parametry, které mají vliv na zkušební výsledky. Odchylky od této normy jsou uvedeny v individuální zkušební zprávě. Výsledky měření mohou být použity pro srovnání, nebo další účely.

Měření napětí a proudu, které doprovází RF emise šířené vedením nebo vyzářené RF rušení, které vychází
z integrovaného obvodu za řízených podmínek, poskytuje informaci o možných RF rušeních při aplikaci integrovaného obvodu.

V každé části IEC 61967 je uveden vhodný kmitočtový rozsah.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61967-1:2019 dovoleno do 2022-01-16 používat dosud platnou ČSN EN 61967-1 (35 8798) z prosince 2002.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

a)   z názvu byl vymazán kmitočtový rozsah 150 kHz až 1 GHz;

b)   do tabulky 1, tabulky 2 a článku 5.4 byl přidán kmitočtový skok nad 1 GHz;

c)   tabulka A1 byla rozdělena do dvou tabulek a IEC 61967-8 byla přidána do tabulky A.2 přílohy A;

d)   popis obecné zkušební desky byl přemístěn do přílohy D.

Informace o citovaných dokumentech

CISPR 16-1-1 zavedena v ČSN EN 55016-1-1 ed. 3 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Měřicí přístroje

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(161):1993 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 61967-2 (35 8798) Integrované obvody – Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz – Část 2: Měření vyzařovaných emisí – Metoda dutiny TEM

ČSN EN 61967-4 (35 8798) Integrované obvody – Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz – Část 4: Měření emisí šířených vedením – Metoda s přímou vazbou 1 W/150 W

ČSN EN 61967-5 (35 8798) Integrované obvody – Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz – Část 5: Měření emisí šířených vedením – Metoda pracovního stolu s Faradayovou klecí

ČSN EN 61967-6 (35 8798) Integrované obvody – Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz – Část 6: Měření emisí šířených vedením – Metoda s magnetickou sondou

ČSN EN 61967-8 (35 8798) Integrované obvody – Měření elektromagnetických emisí – Část 8: Měření emisí šířených vyzařováním – Metoda zkušebního deskového vedení IC

ČSN EN 62132-1 ed. 2 (35 8798) Integrované obvody – Měření elektromagnetické odolnosti – Část 1: Obecné podmínky a definice

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: VUT FEKT Brno, IČO 00216305, Doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz