ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60                                                                                                                              Červenec 2019

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu

ČSN
EN 13497

72 7106

 

Thermal insulation products for building applications – Determination of the resistance to impact of external thermal insulation composite systems (ETICS)

Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Détermination de la résistance au choc des systèmes composites d’isolation thermique par l’extérieur (ETICS)

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen – Bestimmung der Schlagfestigkeit von außenseitigen
Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13497:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13497:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13497 (72 7106) z března 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13497:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13497 (72 7106) z března 2019 převzala EN 13497:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Další změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1602 zavedena v ČSN EN 1602 (72 7046) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti

EN 1607 zavedena v ČSN EN 1607 (72 7051) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

EN 16383 zavedena v ČSN EN 16383 (73 2904) Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách – Stanovení tepelně vlhkostního chování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS)

EN 17237 nezavedena1)

EN ISO 9229 zavedena v ČSN EN ISO 9229 (72 7000) Tepelné izolace – Terminologie

ISO 3290-1 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚPS – Certifikační společnost s.r.o., IČO 25052063, Ing. Jan Kolomazník

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelněizolační výrobky a materiály

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 13497
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Září 2018

ICS 91.100.60                                                                                                            Nahrazuje EN 13497:2002

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu

Thermal insulation products for building applications – Determination of the resistance to impact of external thermal insulation composite systems (ETICS)

Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Détermination de la résistance au choc des systèmes composites d’isolation thermique
par l’extérieur (ETICS)

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen – Bestimmung der Schlagfestigkeit von außenseitigen
Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-04-23.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 13497:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 6

5......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 6

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

5.2...... Požadavky na ocelové koule......................................................................................................................................................... 7

5.3...... Měřidlo trhlin..................................................................................................................................................................................... 7

5.4...... Podklad zkušebního vzorku........................................................................................................................................................... 7

5.5...... Volitelná trubice pro řízení pádu ocelové koule......................................................................................................................... 7

6......... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................... 7

6.1...... Příprava zkušebního vzorku.......................................................................................................................................................... 7

6.2...... Utěsnění a kondicionování zkušebních vzorků.......................................................................................................................... 8

7......... Postup................................................................................................................................................................................................ 8

7.1...... Zkušební podmínky......................................................................................................................................................................... 8

7.2...... Zkušební postup............................................................................................................................................................................... 9

8......... Prohlídka a vyjádření výsledků..................................................................................................................................................... 9

9......... Přesnost měření............................................................................................................................................................................ 10

10....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13497:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 88 Tepelněizolační materiály a výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13497:2002.

Následující tabulka obsahuje nejvýznamnější technické změny mezi oběma vydáními.

Verze 2002

Verze 2018

Byly možné pouze dvě úrovně rázové energie,
2 J a 10 J, spojené se dvěma různými koulemi.
To pouze zčásti odpovídalo ETAG 004.

Umožněno třináct úrovní rázové energie spojených s různými koulemi.

Odpovídá úrovním podle ETAG 004.

Úroveň rázové energie 2 J již není uvedena.

Byla určena pouze velikost a hmotnost ocelových koulí.

Přidáno určení materiálu ocelové koule.

Nebylo určeno měřicí zařízení.

Zahrnuto určení měřidla trhlin.

Nebyl určen podklad vzorku.

Zahrnuto určení podkladu vzorku.

Popis volitelné trubice byl nedostatečný.

Zpřesněn popis volitelné trubice.

Byly uvedeny minimální rozměry zkušebního vzorku.

Uvedeny minimální vzdálenosti mezi místy nárazu.

Zpřesněn popis kondicionování zkušebních vzorků.

Přidán druhý postup kondicionování.

Přidán obrázek pro druhý postup kondicionování.

Uveden podrobný popis postupu zkoušení.

Uveden podrobný popis prohlídky a vyjádření výsledků.

Zavedeny ověřitelné výsledky pro vyhodnocení, tj. měření šířky trhlin.

Zpřesněn popis vyhodnocení trhlin.

Upraven protokol o zkoušce.

Byla možná alternativní zkouška podle ISO 7892.

Bez možnosti alternativní zkoušky.

Tato evropská norma byla vypracována pro použití v budovách, ale může být použita i pro jiné relevantní oblasti.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje zařízení a postup pro stanovení odolnosti sestav vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) proti rázu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Vydání evropské normy se připravuje (v době vydání tohoto dokumentu se jedná o prEN 17237:2018).

Zdroj: www.cni.cz