ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.20                                                                                                                              Červenec 2019

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin –
Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla

ČSN
EN ISO 6581

03 8650

idt ISO 6581:2018

Anodizing of aluminium and its alloys – Determination of the comparative fastness to ultraviolet light and heat of coloured anodic oxidation coatings

Anodisation de l’aluminium et de ses alliages – Détermination de la solidité comparée à la lumière ultraviolette
et à la chaleur des couches anodiques colorées

Anodisieren von Aluminium und aluminiumlegierungen – Vergleichsbestimmung der Beständigkeit von gefärbten, anodisch erzeugten Oxidschichten gegen ultraviolettes Licht und Wärme

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6581:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6581:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6581 (03 8650) z dubna 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 6581:2018 do soustavy ČSN. Zatímco
ČSN EN ISO 6581 z dubna 2019 převzala EN ISO 6581:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Provedené změny jsou podrobně popsány v předmluvě mezinárodní normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7583 zavedena v ČSN ISO 7583 (03 8007) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Termíny a definice

Vypracování normy

Zpracovatel: SMETANA PRAHA, IČO 01250272, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN ISO 6581
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Září 2018

ICS 25.220.20                                                                                                       Nahrazuje EN ISO 6581:2010

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla
(ISO 6581:2018)

Anodizing of aluminium and its alloys – Determination of the comparative fastness
to ultraviolet light and heat of coloured anodic oxidation coatings
(ISO 6581:2018)

Anodisation de l’aluminium et de ses alliages – Détermination de la solidité comparée à la lumière ultraviolette et à la chaleur des couches anodiques colorées
(ISO 6581:2018)

Anodisieren von Aluminium
und aluminiumlegierungen – Vergleichsbestimmung
der Beständigkeit von gefärbten, anodisch erzeugten Oxidschichten gegen ultraviolettes Licht und Wärme
(ISO 6581:2018)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-09-20.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                 Ref. č. EN ISO 6581:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 6581:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 79 Lehké kovy a jejich slitiny ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 132 Hliník a slitiny hliníku, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 6581:2010.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 6581:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 6581:2018 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Princip................................................................................................................................................................................................ 8

5......... Zařízení.............................................................................................................................................................................................. 8

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Komora.............................................................................................................................................................................................. 8

5.3...... Zdroj ultrafialového záření............................................................................................................................................................. 9

6......... Zkušební vzorek............................................................................................................................................................................... 9

6.1...... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................... 9

6.2...... Velikost.............................................................................................................................................................................................. 9

6.3...... Úprava před zkoušením................................................................................................................................................................. 9

6.4...... Uspořádání vzorku.......................................................................................................................................................................... 9

7......... Postup................................................................................................................................................................................................ 9

7.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

7.2...... Standardní vzorky pro účely kontroly........................................................................................................................................... 9

7.3...... Účinek vytváření ozónu................................................................................................................................................................ 10

8......... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 10

9......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument připravila technická komise ISO/TC 79 Lehké kovy a jejich slitiny, subkomise SC 2 Organická a anodická oxidace hliníku.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 6581:2010), které bylo technicky revidováno přidáním informace o zkušebním vzorku.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

Úvod

Zkouška popsaná v tomto dokumentu představuje náročné vystavení ultrafialovému záření a vzhledem ke své přísnosti poskytuje velmi rychlé stanovení porovnání stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení světla.

Je však nutno si uvědomit, že světlo vyzařované rtuťovou výbojkou používanou při zkoušce má nespojité spektrum a vysoký podíl ultrafialového záření. Proto je nutno věnovat pozornost porovnávání výsledků této zkoušky s výsledky zkoušky vystavení slunečnímu záření.

Zdrojem světla se vytváří značné množství tepla a zkoušku je nutno provádět takovým způsobem, aby teplota zkušebních vzorků během zkoušky nepřekročila 100 °C.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje porovnávací metodu pro stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového (UV) záření a tepla.

Tato metoda není vhodná pro zkoušení barevných anodických oxidových povlaků, které jsou citlivé na teplo.

POZNÁMKA Zkušební vzorky tmavé barvy obvykle dosahují nejvyšších teplot.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz