ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.20; 77.060                                                                                                                    Červenec 2019

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin –
Systém hodnocení bodové koroze –
Grafická metoda

ČSN
EN ISO 8993

03 8650

idt ISO 8993:2018

Anodizing of aluminium and its alloys – Rating system for the evaluation of pitting corrosion – Chart method

Anodisation de l’aluminium et de ses alliages – Système de cotation de la corrosion par piqûres – Méthode reposant
sur des
images-types

Anodisieren von Aluminium und aluminiumlegierungen – Bewertungssystem für Lochkorrosion – Richtreihenmethode

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8993:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 8993:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8993 (03 8650) z dubna 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 8993:2018 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 8993 z dubna 2019 převzala EN ISO 8993:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Provedené změny jsou podrobně popsány v předmluvě mezinárodní normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7583 zavedena v ČSN ISO 7583 (03 8007) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Termíny a definice

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 8994 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Systém hodnocení bodové koroze – Mřížková metoda

ČSN EN ISO 2106 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků – Gravimetrická metoda

Vypracování normy

Zpracovatel: SMETANA PRAHA, IČO 01250272, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN ISO 8993
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Říjen 2018

ICS 25.220.20; 77.060                                                                                           Nahrazuje EN ISO 8993:2010

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin –
Systém hodnocení bodové koroze – Grafická metoda
(ISO 8993:2018)

Anodizing of aluminium and its alloys – Rating system for the evaluation
of pitting corrosion – Chart method
(ISO 8993:2018)

Anodisation de l’aluminium et de ses alliages – Système de cotation de la corrosion par piqûres – Méthode reposant sur des images-types
(ISO 8993:2018)

Anodisieren von Aluminium
und aluminiumlegierungen – Bewertungssystem
für Lochkorrosion – Richtreihenmethode
(ISO 8993:2018)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-10-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                 Ref. č. EN ISO 8993:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 8993:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 79 Lehké kovy a jejich slitiny ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 132 Hliník a slitiny hliníku, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 8993:2010.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 8993:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 8993:2018 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Postup pro hodnocení..................................................................................................................................................................... 7

4.1...... Příprava zkušebního vzorku.......................................................................................................................................................... 7

4.2...... Stanovení hodnotícího grafu......................................................................................................................................................... 8

5......... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 8

6......... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 8

Příloha A (normativní) Hodnotící grafy..................................................................................................................................................... 9

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 17

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument připravila technická komise ISO/TC 79 Lehké kovy a jejich slitiny, subkomise SC 2 Organická a anodická oxidace hliníku.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 8993:2010), které bylo technicky revidováno. Hlavní změny ve srovnáním s předchozím vydáním jsou následující:

    hodnotící čísla (RN) byla přidána do tabulky 1 a obrázků A.1 až A.8;

    hodnotící graf pro označení A (RN 10) byl přidán k obrázku A.1.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje grafický hodnotící systém založený na normalizovaných grafech, které poskytují prostředky definující úrovně provedení anodických oxidových povlaků na hliníku a jeho slitinách podrobených korozním zkouškám.

Tento systém hodnocení je použitelný pro bodovou korozi pocházející:

    ze zrychlených zkoušek,

    z vystavení koroznímu prostředí a

    z praktických provozních zkoušek.

Tento dokument bere v úvahu pouze bodovou korozi, která je důsledkem průniku ochranným anodickým oxidovým povlakem.

POZNÁMKA ISO 8994 [1] popisuje obdobný systém hodnocení založený na definovaných mřížkách.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz