ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.150.10                                                                                                                              Červenec 2019

Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky –
Část 2: Mechanické vlastnosti

ČSN
EN 485-2+A1

42 4081

 

Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate –
Part 2: Mechanical properties

Aluminium et alliages d’aluminium – Tôles, bandes et tôles épaisses –
Partie 2: Caractéristiques mécaniques

Aluminium und aluminiumlegierungen – Bänder, Bleche und Platten –
Teil 2: Mechanische Eigenschaften

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 485-2:2016+A1:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 485-2:2016+A1:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 485 -2+A1 (42 4081) z dubna 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 485-2:2016+A1:2018 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 485-2+A1 z dubna 2019 převzala EN 485-2:2016+A1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z října 2018. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Provedené změny jsou podrobně popsány v evropské předmluvě normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13195 zavedena v ČSN EN 13195 (42 1435) Hliník a slitiny hliníku – Specifikace pro tvářené a lité výrobky pro námořní použití (stavba lodí, námořní a příbřežní technika)

ASTM G66 nezavedena

ASTM G67 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 485-1 (42 1416) Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 1: Technické dodací předpisy

ČSN EN 515 (42 0053) Hliník a slitiny hliníku – Výrobky tvářené – Označování stavů

ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku – Chemické složení a druhy tvářených výrobků – Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC Text with EEA relevance), změněno Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014 ze dne 18. února 2014, kterým se mění příloha V nařízení (EU) č. 305/2011, pokud jde o posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (Commission Delegated Regulation (EU) No 568/2014 of 18 February 2014 amending Annex V to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the assessment and verification of constancy of performance of construction products), a dále změněno Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků (Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014 of 21 February 2014 amending Annex III to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council on the model to be used for drawing up a declaration of performance on construction products).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly článkům 4.2 a 4.3 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: SMETANA PRAHA, IČO 01250272, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 485-2:2016+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Říjen 2018

ICS 77.150.10                                                                                                            Nahrazuje EN 485-2:2016

Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky –
Část 2: Mechanické vlastnosti

Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate –
Part 2: Mechanical properties

Aluminium et alliages d’aluminium – Tôles, bandes
et tôles épaisses –
Partie 2: Caractéristiques mécaniques

Aluminium und Aluminiumlegierungen – Bänder,
Bleche und Platten –
Teil 2: Mechanische Eigenschaften

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-06-12 a zahrnuje změnu 1 schválenou CEN dne 2018-07-25.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky     Ref. č. EN 485-2:2016+A1:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 6

4......... Přehled slitin s mezními hodnotami mechanických vlastností............................................................................................... 6

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

4.2...... Tažnost.............................................................................................................................................................................................. 6

4.3...... Přehled slitin a jejich mechanických vlastností.......................................................................................................................... 7

Příloha A (normativní) Pravidla pro zaokrouhlování........................................................................................................................... 83

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 84

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 485-2:2016+A1:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 132 Hliník a slitiny hliníku, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument včetně změny 1 byl schválen CEN 2018-07-25.

Tento dokument nahrazuje !EN 485-2:2016".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

CEN/TC 132 potvrzuje svou politiku, že v případě, kdy majitel patentu odmítne udělit licenci na normalizované standardní výrobky za přiměřených a nediskriminačních podmínek, potom tento výrobek bude vyjmut z odpovídajícího dokumentu.

Podrobnosti o jakýchkoli patentových právech zjištěných během přípravy tohoto dokumentu budou v seznamu přijatých patentových prohlášení CEN    
(viz http://www.cencenelec.eu/ipr/Patents/PatentDeclaration/Pages/default.aspx).

!vypuštěný text"

EN 485 sestává z následujících částí pod společným názvem Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky

    Část 1: Technické dodací předpisy

    Část 2: Mechanické vlastnosti

    Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výrobky válcované za tepla

    Část 4: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výrobky tvářené za studena

Podle Vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje mechanické vlastnosti plechů, pásů a desek z tvářeného hliníku a tvářených slitin hliníku pro obecné použití.

Neplatí pro válcované polotovary ve svitcích, které jsou určeny pro další válcování (předvalky) nebo pro speciální výrobky, jako např. vlnité, reliéfní, lakované plechy a pásy nebo pro speciální použití, jako letectví, přířezy pro plechovky, tenké pásy pro výměníky tepla, pro které jsou mechanické vlastnosti specifikovány v samostatných evropských normách.

Mezní hodnoty chemického složení slitin jsou stanoveny v EN 573-3. Označování stavů materiálu jsou definována v EN 515.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz