ICS 13.020.40

ČSN

EN ISO 14064-2

 

01 0964

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Skleníkové plyny –
Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování
a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů
pro projekty

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 14064-2 (01 0964) ze září 2006.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz