ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.15                                                                                                                                   Srpen 2019

Zkušební metody přírodního kamene –
Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly

ČSN
EN 16140

72 1190

 

Natural stone test methods – Determination of sensitivity to changes in appearance produced by thermal cycles

Méthodes d’essai pour pierres naturelles – Détermination de la sensibilité aux changements d’aspect induits par des cycles thermiques

Prüfverfahren für Naturwerkstein – Bestimmung der Empfindlichkeit gegen Änderungen des äußeren Erscheinungsbildes durch thermische Zyklen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16140:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16140:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16140 (72 1190) z července 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16140:2019 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 16140 (72 1190) z července 2019 převzala EN 16140:2019 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

Změny oproti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v Evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 11664-2 zavedena v ČSN EN ISO 11664-2 (01 1720) Kolorimetrie – Část 2: Normální druhy světla CIE

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Zkušebna kamene a kameniva, s. r. o., IČO 64828042, Karel Krutil

Technická normalizační komise: TNK 99 Kámen a kamenivo

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 16140
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Leden 2019

ICS 91.100.15

Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení citlivosti
ke změnám vzhledu působením tepelných cyklů

Natural stone test methods – Determination of sensitivity
to changes in appearance produced by thermal cycles

Méthodes d’essai pour pierres naturelles – Détermination de la sensibilité aux changements d’aspect induits par des cycles thermiques

Prüfverfahren für Naturwerkstein – Bestimmung
der Empfindlichkeit gegen Änderungen des äu
ßeren Erscheinungsbildes durch thermische Zyklen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2018-11-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 16140:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Symboly a zkratky............................................................................................................................................................................ 6

5......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 6

6......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 6

7......... Příprava zkušebních těles.............................................................................................................................................................. 6

7.1...... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................... 6

7.2...... Zkušební tělesa................................................................................................................................................................................ 6

7.2.1... Povrchová úprava............................................................................................................................................................................ 6

7.2.2... Rozměry............................................................................................................................................................................................ 7

8......... Zkušební postup............................................................................................................................................................................... 7

8.1...... Kontrolní měření před cyklováním............................................................................................................................................... 7

8.2...... Popis cyklů........................................................................................................................................................................................ 7

8.3...... Kontrolní měření po cyklování....................................................................................................................................................... 7

9......... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 10

10....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

Příloha A (informativní) Příklady hodnocení změn vzhledu kódy.................................................................................................... 12

Příloha B (informativní) Upravená zkouška tepelným šokem.......................................................................................................... 18

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16140:2019) byl zpracován technickou komisí CEN/TC 246 Přírodní kámen, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN 16140:2011.

V porovnání s předešlým vydáním normy se změny týkají v podstatě interpretace změn vzhledu po teplotních cyklech.

V příloze A jsou doplněny a objasněny obrázky.

Tato norma je jednou z řady vydaných norem pro zkoušení přírodního kamene.

Zkušební metody přírodního kamene sestávají z těchto norem:

EN 1925           Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vzlínavosti

EN 1926           Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti v prostém tlaku

EN 1936           Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti

EN 12370          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí

EN 12371          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení mrazuvzdornosti

EN 12372          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení

EN 12407          Zkušební metody přírodního kamene – Petrografický rozbor

EN 12440          Přírodní kámen – Kritéria pojmenování

EN 12670          Přírodní kámen – Terminologie

EN 13161          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu

EN 13364          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti v otvoru pro kolík

EN 13373          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení geometrických charakteristik výrobků

EN 13755          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku

EN 14066          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku

EN 14146          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení dynamického modulu pružnosti (měřením
základní resonanční frekvence

EN 14147          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti stárnutí působením slané mlhy

EN 14157          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti obrusu

EN 14158          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení lomové energie

EN 14231          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla

EN 14579          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení rychlosti šíření zvuku

EN 14580          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení statického modulu pružnosti

EN 14581          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení součinitele tepelné roztažnosti

EN 16301          Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje metodu pro posouzení možných změn přírodního kamene (hlavně citlivosti na viditelné oxidační procesy) vlivem náhlých změn teploty (tepelným šokem).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz