ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.260.20                                                                                                                                   Srpen 2019

Výbušné atmosféry –
Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n“

ČSN
EN IEC 60079-15
ed. 4

33 2320

idt IEC 60079-15:2017

Explosive atmospheres –
Part 15: Equipment protection by type of protection
“n”

Atmosphères explosives –
Partie 15: Protection du matériel par mode de protection
“n”

Explosionsfähige Atmosphäre –
Teil 15: Geräteschutz durch Zündschutzart „n“

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60079-15:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60079-15:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-04-19 se nahrazuje ČSN EN 60079-15 ed. 3 (33 2320) z prosince 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60079-15:2019 dovoleno do 2022-04-19 používat
dosud platnou ČSN EN 60079-15 ed. 3 (33 2320) z prosince 2010.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje ve srovnání s předchozím vydáním dále uvedené významné změny:

Změny

Článek

Typ

Malé
a redakční změny

Rozšíření

Zásadní technické změny

byly vypuštěny požadavky na uzavřená spínací zařízení

 

 

C1

byly vypuštěny požadavky na typ ochrany nA

 

 

C2

rozsah platnosti byl upraven tak, aby povolovat zařízení s vnitřním pracovním napětím nad 15 kV jako jsou startéry pro HID svítidla

1

 

X

 

byla vypuštěna definice těsnící krabice pro kabely

3

X

 

 

byly vypuštěny definice pro povrchovou cestu a vzdušnou vzdálenost, protože jsou nyní v IEC 60079-0

3

X

 

 

byla vypuštěna definice nejiskřícího zařízení „nA“, protože tato koncepce byla převedena do IEC 60079-7

3

 

 

C2

byla vypuštěna definice druh zatížení

3

X

 

 

byla vypuštěna definice uzavřeného spínacího zařízení, protože tato koncepce byla převedena do IEC 60079-1

3

 

 

C1

byla revidována definice hermeticky utěsněného zařízení

3

A1

 

 

byla doplněna definice normálně jiskřícího zařízení

3.2

X

 

 

byl vypuštěn článek o teplotě malých součástek z části normy
pro typ ochrany „nA“ přesunuté do IEC 60079-7

5

 

 

C2

byly vypuštěny požadavky týkající se minimálního stupně ochrany, povrchových cest, vzdušných a izolačních vzdáleností, stanovení pracovního napětí, vyhovujících přilnavých nátěrů, požadavků
na CTI, izolaci mezi vodivými částmi a požadavky
na povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti

6

 

 

C2

byly vypuštěny požadavky na připojovací zařízení a svorkovnicové prostory

 

 

C2

byly vypuštěny dodatečné požadavky na nejiskřící elektrické
točivé stroje

 

 

C2

byly vypuštěny dodatečné požadavky na nejiskřící pojistky
a pojistkové sestavy

 

 

C2

byly vypuštěny dodatečné požadavky na nejiskřící vidlice
a zásuvky

 

 

C2

byly vypuštěny dodatečné požadavky na nejiskřící svítidla

 

 

C2

byly vypuštěny dodatečné požadavky na zařízení obsahující
nejiskřící články a baterie

 

 

C2

byly vypuštěny dodatečné požadavky na nejiskřící slaboproudá zařízení

 

 

C2

byly vypuštěny dodatečné požadavky na proudové transformátory

 

 

C2

byly vypuštěny dodatečné požadavky na ostatní nejiskřící
elektrická zařízení

 

 

C2

byly vypuštěny obecné dodatečné požadavky na zařízení
vytvářející oblouky, jiskry nebo horké povrchy

 

 

C2

Změny

Článek

Typ

Malé
a redakční změny

Rozšíření

Zásadní technické změny

byly vypuštěny požadavky na uzavřená spínací zařízení

 

 

C1

bylo doplněno omezení pro napětí a proud pro nezápalné součásti

7.2

 

 

C6

byly rozšířeny požadavky na utěsněná zařízení, aby bylo vyžadováno více dokumentace

9.1

 

X

 

byl zrušen požadavek na +20 K pro materiály svítidel

9.5

 

 

C2

byly zrušeny poznámky 1 – 3, protože tyto informace jsou
již někde uvedeny

10.1

X

 

 

doplněny požadavky na vývodkové zařízení

10.1

 

X

 

doplněny požadavky na shodu s průmyslovými normami a požadavky na baterie

10.2.1.2

 

X

 

byla zde přesunuta výjimka pro ručně ovládané jiskřící zařízení, byly doplněny požadavky povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti podle průmyslových norem pro spínací zařízení a doplněny požadavky na články a baterie

10.2.1.2

 

X

 

byly vyjasněny požadavky na kabelové vývodky a vstupy
pro trubkové vedení

10.2.3

X

 

 

byly rozšířeny požadavky na průhledy s těsněním, aby bylo možné montovat do rámu vyměnitelné průhledy

10.2.5.2

 

X

 

doplněny požadavky pro zahrnutí dokumentace o tepelné stabilitě plochých těsnění nebo těsnění

10.2.6

 

 

C4

znění bylo přepracováno pro zvýšení srozumitelnosti

10.2.7

X

 

 

byly doplněny požadavky pro „nR“ závěry, vybavené ventilátory

10.2.9

 

 

C5

byly vypuštěny požadavky na typové zkoušky uzavřených spínacích zařízení „nC“ a „nA“ zařízení

 

 

C1, C2

dielektrická zkouška po zkoušce těsnosti pro utěsněná zařízení byla vypuštěna, protože výsledky zkoušky těsnosti jsou nejisté

11.2.2

 

X

 

zkoušky pro utěsněná zařízení, závitové objímky pro svítidla, startéry, světelné zdroje, zapalovače a zapalovací pulzy pro svítidla

 

 

C2

byly vypuštěny všechny zkoušky pro baterie

 

 

C2

byly vypuštěny všechny zkoušky pro elektrické stroje točivé

 

 

C2

byly přeformulovány požadavky pro kusové zkoušky utěsněných součástí, nezápalných součástí a zařízení s omezeným dýcháním tak, aby byly vypuštěny zkoušky pro uzavřená spínací zařízení a nA zařízení

12

 

 

C1, C2

příprava vzorků nezápalných součástí

11.1.1

 

 

C3

byly modifikovány požadavky na označování, aby byly vypuštěny požadavky na nápisy pro uzavřené spínací zařízení, nA zařízení a baterie

 

 

C1, C2

byly modifikovány požadavky na dokumentaci, aby byly vypuštěny požadavky na nápisy pro uzavřené spínací zařízení, nA zařízení a baterie

14

 

 

C1, C2

byla rozšířena kapitola pro návody, doplněna o nové požadavky

15

 

X

 

byla vypuštěna příloha A

 

 

C2

POZNÁMKA Uvedené technické změny zahrnují významné technické změny v revidované IEC normě, nejsou však vyčerpávajícím seznamem všech modifikací ve srovnání s předchozí verzí.

Vysvětlení typu změn:

A)  Definice

1)   Malé změny a redakční úpravy

·       vysvětlení

·       snížení technických požadavků

·       malé technické změny

·       redakční opravy

Jsou to změny, které modifikují požadavky redakční úpravou nebo malou technickou změnou. Zahrnují změny ve znění, pro objasnění technického požadavku bez jakékoliv technické změny nebo snížení úrovně stávajících požadavků.

2)   Rozšíření:

·       přidání technických variant

Jsou to změny, které přidávají nové nebo modifikují stávající technické požadavky tak, že je vytvořená nová volba, avšak nedošlo ke zvýšení požadavků na zařízení, které bylo plně v souladu s předcházející normou. Proto se nemusí uvažovat u výrobků, které byly ve shodě s předcházející normou.

3)   Zásadní technické změny

·       přidání technických požadavků

·       zvýšení technických požadavků

Jsou to změny technických požadavků (doplnění, zvýšení úrovně nebo vypuštění) provedených tak, že výrobek, který byl ve shodě s předcházející normou, nebude vždy schopen splnit požadavky uvedené v normě. Tyto změny musí být zohledněny u výrobků, které byly ve shodě s předcházející normou. Pro každou takovouto změnu, jsou uvedeny dodatečné informace v kapitole B) dále.

POZNÁMKA Tyto změny představují současné technické znalosti. Tyto změny však nebudou mít obvykle žádný vliv na zařízení již uvedené na trh.

B)  Informace o důvodech pro „Zásadní technické změny“

A1 – byly zjištěno, že tento požadavek již byl pokryt definicí utěsněného zařízení.

C1 – uzavřené spínací zařízení „nC“ se nyní navrhuje jako „dc“ a požadavky jsou převedeny do IEC 60079‑1:2014.

C2 – typ ochrany „nA“ se nyní navrhuje jako „ec“ a požadavky jsou převedeny do IEC 60079-7:2015.

C3 – byla specifikována zkušební doba pro přípravu vzorků nezápalných součástí.

C4 – požadavky na dodatečnou dokumentaci pro těsnění a plochá těsnění.

C5 – protože tlak uvnitř závěru, vybaveného ventilátorem může bát ovlivňován provozem ventilátoru, je nyní stanoveno, že zkouška omezeného dýchání se provádí s ventilátorem v provozu a bez pohybu.

C6 – bylo doplněno omezení z IEC 60079-15 ed. 3.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60079-0 zavedena v ČSN EN 60079-0 ed. 5 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Všeobecné požadavky

IEC 60079-7 zavedena v ČSN EN 60079-7 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením „e“

Souvisící ČSN

ČSN EN 60079-426 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem „p“

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických
instalací

ČSN EN 60079-18 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou „m“

ČSN EN 60297 (soubor) (18 8001) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení – Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců)

ČSN EN 61347-2-1 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková)

Citované předpisy

Směrnice evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 24. února 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 116/2016 Sb. ze dne 30. března 2016, o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o cito-
vaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při použí-
vání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Fyzikálně technický zkušební ústav s.p., Ostrava-Radvanice, IČO 577880, Ing. Jan Pohludka

Technická normalizační komise: TNK 121 Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN IEC 60079-15
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Duben 2019

ICS 29.260.20                                                                                                       Nahrazuje EN 60079-15:2010

Výbušné atmosféry –
Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n“
(IEC 60079-15:2017)

Explosive atmospheres –
Part 15: Equipment protection by type of protection “n”
(IEC 60079-15:2017)

Atmosphères explosives –
Partie 15: Protection du matériel par mode
de protection “n”
(IEC 60079-15:2017)

Explosionsfähige Atmosphäre –
Teil 15: Geräteschutz durch Zündschutzart „n“ (IEC 60079-15:2017)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-01-12. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                         Ref. č. EN IEC 60079-15:2019 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropská předmluva

Text dokumentu (31/1339/FDIS), budoucího pátého vydání IEC 60079-15, který vypracovala technická komise IEC/TC 31 Zařízení pro výbušné atmosféry, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60079-15:2019.

Jsou stanovena tato data:

·       nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2019-10-19

·       nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2022-04-19

Tento dokument nahrazuje EN 60079-15:2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60079-15:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 11

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 16

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 16

4......... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

4.1...... Skupiny zařízení a teplotní třídy.................................................................................................................................................. 18

4.2...... Potenciální zdroje iniciace........................................................................................................................................................... 18

4.3...... Požadavky na zařízení................................................................................................................................................................. 18

5......... Maximální povrchová teplota...................................................................................................................................................... 18

6......... Požadavky na elektrická zařízení............................................................................................................................................... 18

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

6.2...... Elektrická pevnost......................................................................................................................................................................... 18

7......... Požadavky pro nezápalné součásti........................................................................................................................................... 19

7.1...... Typové zkoušky............................................................................................................................................................................. 19

7.2...... Proudové omezení........................................................................................................................................................................ 19

8......... Požadavky pro hermeticky utěsněné zařízení......................................................................................................................... 19

9......... Požadavky pro utěsněné zařízení.............................................................................................................................................. 19

9.1...... Nekovové materiály...................................................................................................................................................................... 19

9.2...... Otevírání.......................................................................................................................................................................................... 19

9.3...... Vnitřní prostory............................................................................................................................................................................... 19

9.4...... Manipulace..................................................................................................................................................................................... 19

9.5...... Těsnění a plochá těsnění............................................................................................................................................................. 20

9.6...... Typové zkoušky............................................................................................................................................................................. 20

10....... Požadavky pro závěry s omezeným dýcháním....................................................................................................................... 20

10.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

10.2.... Konstrukční požadavky................................................................................................................................................................ 20

10.2.1 Typ zařízení.................................................................................................................................................................................... 20

10.2.2 Články a baterie............................................................................................................................................................................. 21

10.2.3 Kabelové vývodky a vývodky pro trubková vedení................................................................................................................. 21

10.2.4 Ovládací táhla, páky a hřídele..................................................................................................................................................... 21

10.2.5 Okna................................................................................................................................................................................................. 21

10.2.6 Požadavky na plochá a jiná těsnění.......................................................................................................................................... 21

10.2.7 Nepružná těsnění.......................................................................................................................................................................... 21

10.2.8 Zkušební přípojka.......................................................................................................................................................................... 22

10.2.9 Vnitřní ventilátory........................................................................................................................................................................... 23

10.3.... Teplotní omezení........................................................................................................................................................................... 23

10.4.... Dodatečné požadavky pro svítidla se závěrem s omezeným dýcháním........................................................................... 23

10.4.1 Montážní uspořádání.................................................................................................................................................................... 23

10.4.2 Reflektory........................................................................................................................................................................................ 23

10.4.3 Povrchová teplota svítidla se závěrem s omezeným dýcháním.......................................................................................... 23

11....... Typové zkoušky............................................................................................................................................................................. 23

11.1.... Zkoušky nezápalných součástí................................................................................................................................................... 23

11.1.1 Příprava vzorku nezápalných součástí...................................................................................................................................... 23

Strana

11.1.2 Zkušební podmínky pro nezápalné součásti........................................................................................................................... 24

11.2.... Zkoušky utěsněných zařízení...................................................................................................................................................... 24

11.2.1 Příprava ke zkouškám.................................................................................................................................................................. 24

11.2.2 Zkouška napětím........................................................................................................................................................................... 24

11.2.3 Zkoušky úniků pro utěsněná zařízení........................................................................................................................................ 24

11.3.... Požadavky na typové zkoušky pro závěry s omezeným dýcháním.................................................................................... 25

11.3.1 Obecně............................................................................................................................................................................................ 25

11.3.2 Zařízení, jehož jmenovitý objem závěru se nemění v důsledku tlaku................................................................................ 25

11.3.3 Alternativní typová zkouška pro zařízení, jehož jmenovitý objem závěru se mění v důsledku tlaku............................ 25

12....... Kusové ověřování a zkoušky....................................................................................................................................................... 25

12.1.... Zkouška elektrické pevnosti........................................................................................................................................................ 25

12.2.... Kusová zkouška závěru s omezeným dýcháním.................................................................................................................... 26

12.2.1 Obecně............................................................................................................................................................................................ 26

12.2.2 Zkušební postupy.......................................................................................................................................................................... 26

12.3.... Kusová zkouška oteplení............................................................................................................................................................. 27

12.4.... Výpočet teploty............................................................................................................................................................................... 27

13....... Označení......................................................................................................................................................................................... 27

13.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 27

13.2.... Příklady označení.......................................................................................................................................................................... 27

13.3.... Výstražné nápisy........................................................................................................................................................................... 28

14....... Dokumentace................................................................................................................................................................................. 28

15....... Návody............................................................................................................................................................................................ 28

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 29

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 30

Příloha ZZ (informativní) Vztah mezi touto normou a základními požadavky směrnice EU 2014/34/EU [2014 OJ L96],
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 31

 

Tabulka 1 – Vztah mezi IEC 60079-15 a IEC 60079-0....................................................................................................................... 11

Tabulka 2 – Text výstražných nápisů..................................................................................................................................................... 28

 

1 Rozsah platnosti

Tato norma stanovuje požadavky na konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení skupiny II s typem ochrany proti výbuchu „n“, který zahrnuje utěsněné zařízení „nC“, hermeticky utěsněné zařízení „nC“, nezápalné součásti „nC“ a závěry s omezeným dýcháním „nR“, určeného pro použití ve výbušné plynné atmosféře. Tato norma platí pro elektrické zařízení, u něhož jmenovité napětí nepřevyšuje 15 kV efektivní hodnoty AC nebo DC, včetně Ex zařízení, jehož vnitřní pracovní napětí překračuje 15 kV, například startéry pro HID svítidla.

Tato norma a doplňuje a modifikuje obecné požadavky uvedené v IEC 60079-0, kromě toho, jak je označeno v tabulce 1. V případě kdy je požadavek této normy v rozporu s požadavky normy IEC 60079-0, má přednost požadavek této normy.

Tabulka 1 – Vztah mezi IEC 60079-15 a IEC 60079-0

Článek IEC 60079-0

Platnost článku IEC 60079-0 pro IEC 60079-15

ed. 6.0
(2011)
(inform.)

ed. 7.0[1]
(budoucí)
(inform.)

Název článku/paragrafu
(normativní)

Chráněná jiskřící
„nC“

Omezené dýchání
„nR“

3

3

definice

platí

platí

4

4

skupiny zařízení

 

4.1

4.1

skupina I

vyloučeno

vyloučeno

4.2

4.2

skupina II

platí

platí

4.3

4.3

skupina III

vyloučeno

vyloučeno

4.4

4.4

zařízení pro konkrétní výbušnou atmosféru

platí

platí

5

5

teploty

 

5.1

5.1

vlivy vnějšího prostředí

platí

platí

5.2

5.2

provozní teplota

platí

platí

5.3

5.3

maximální povrchová teplota

 

5.3.1

5.3.1

stanovení maximální povrchové teploty

platí

platí

5.3.2

5.3.2

omezení maximální povrchové teploty

 

5.3.2.1

5.3.2.1

zařízení skupina I

vyloučeno

vyloučeno

5.3.2.2

5.3.2.2

zařízení skupina II

platí

platí

5.3.2.3

5.3.2.3

zařízení skupina III

vyloučeno

vyloučeno

5.3.3

5.3.3

teplota malých součástí pro zařízení skupiny I a skupiny II

platí

vyloučeno

5.3.4

teplota součástí s hladkým povrchem
pro zařízení skupiny I a skupiny II

(platí pouze pro součásti menší
než 10 000 mm2)

platí

vyloučeno

6

6

požadavky pro všechna elektrická zařízení

 

6.1

6.1

obecně

platí

platí

6.2

6.2

mechanická pevnost

platí

platí

6.3

6.3

otevírací doby

vyloučeno

platí

6.4

6.4

rozptylové proudy

platí

platí

6.5

6.5

zajištění těsnění

platí

platí

6.6

6.6

zařízení s elektromagnetickým nebo ultrazvukovým vyzařováním

platí

platí

7

7

nekovové závěry a nekovové části závěrů

 

Tabulka 1 (pokračování)

Článek IEC 60079-0

Platnost článku IEC 60079-0 pro IEC 60079-15

ed. 6.0
(2011)
(inform.)

ed. 7.0[2]
(budoucí)
(inform.)

Název článku/paragrafu
(normativní)

Chráněná jiskřící
„nC“

Omezené dýchání
„nR“

7.1

7.1

obecně

 

7.1.1

7.1.1

použitelnost

platí

platí

7.1.2

7.1.2

specifikace materiálů

platí

platí

7.2

7.2

tepelná odolnost

 

7.2.1

7.2.1

zkoušky tepelné odolnosti

platí

platí

7.2.2

výběr materiálů

modifikované

modifikované

7.2.2

výběr materiálů

platí

platí

7.2.3

7.2.3

alternativní hodnocení pro elastomerové těsnící o-kroužky

platí

platí

7.3

7.3

odolnost proti UV světlu

platí

platí

7.4

7.4

elektrostatické náboje na vnějších nekovových materiálech

 

7.4.1

7.4.1

použitelnost

platí

platí

7.4.2

7.4.2

vyloučení hromadění elektrostatického náboje na elektrických zařízeních skupiny I neb skupiny II

platí

platí

7.4.3

7.4.3

vyloučení hromadění elektrostatického náboje na elektrických zařízeních skupiny III

vyloučeno

vyloučeno

7.5

7.5

vnější vodivé části

platí

platí

8

8

kovové závěry a kovové části závěrů

 

8.1

8.1

složení materiálu

platí

platí

8.2

8.2

skupina I

vyloučeno

vyloučeno

8.3

8.3

skupina II

platí

platí

8.4

8.4

skupina III

vyloučeno

vyloučeno

NR

8.5

slitiny mědi

platí

platí

9

9

upevňovací zařízení

 

9.1

9.1

obecně

platí

platí

9.2

9.2

zvláštní zámky (upevňovací zařízení)

vyloučeno

vyloučeno

9.3

9.3

otvory pro zvláštní zámky

vyloučeno

vyloučeno

9.3.3

šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem

vyloučeno

vyloučeno

9.4

šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem

vyloučeno

vyloučeno

10

10

blokovací zařízení

vyloučeno

vyloučeno

11

11

průchodky

platí

platí

12

materiály pro tmelení

modifikováno

modifikováno

12

rezervováno pro budoucí použití

vyloučeno

vyloučeno

13

13

Ex součásti

platí

platí

Tabulka 1 (pokračování)

Článek IEC 60079-0

Platnost článku IEC 60079-0 pro IEC 60079-15

ed. 6.0
(2011)
(inform.)

ed. 7.0[3]
(budoucí)
(inform.)

Název článku/paragrafu
(normativní)

Chráněná jiskřící
„nC“

Omezené dýchání
„nR“

14

14

připojovací zařízení

platí

platí

15

15

připojovací zařízení pro uzemňovací vodiče a vodiče pro pospojování

platí

platí

16

16

vstupy do závěrů

platí

platí

17

17

doplňující požadavky pro točivé elektrické stroje

vyloučeno

vyloučeno

18

18

doplňující požadavky pro spínací zařízení

vyloučeno

 

18.1

18.1

hořlavé dielektrikum

vyloučeno

platí

18.2

18.2

odpojovače

vyloučeno

platí

18.3

18.3

skupina I – prostředky pro blokování

vyloučeno

vyloučeno

18.4

18.4

dveře a kryty

vyloučeno

platí

19

doplňující požadavky pro pojistky

vyloučeno

vyloučeno

19

rezervováno pro budoucí použití

vyloučeno

vyloučeno

20

20

doplňující požadavky pro vidlice a zásuvky

 

20.1

20.1

obecně

platí

platí

20.2

20.2

výbušné plynné atmosféry

vyloučeno

vyloučeno

20.3

20.3

výbušné atmosféry s prachem

vyloučeno

vyloučeno

20.4

20.4

vidlice pod napětím

platí

platí

21

21

doplňující požadavky pro svítidla

 

21.1

21.1

obecně

platí

platí

21.2

21.2

kryty pro svítidla EPL Mb, EPL Gb nebo EPL Db

vyloučeno

vyloučeno

21.3

21.3

kryty pro svítidla EPL Gc nebo EPL Dc

platí

platí

21.4

21.4

sodíkové výbojky

platí

platí

22

22

doplňující požadavky přilbové a ruční svítilny

 

22.1

22.1

přilbové svítilny skupiny I

vyloučeno

vyloučeno

22.2

22.2

přilbové a ruční svítilny skupiny II a skupiny III

vyloučeno

platí

23

23

zařízení obsahující články a baterie

platí

platí

23.12

23.12

výměna bateriových svazků

platí

platí

24

24

dokumentace

modifikováno

modifikováno

25

25

shoda prototypu nebo vzorku s dokumentací

platí

platí

26

26

typové zkoušky

platí

platí

26.4

26.4

zkoušky závěrů

 

26.4.1

26.4.1

pořadí zkoušek

 

26.4.1.1

26.4.1.1

kovové závěry, kovové části závěrů a skleněné nebo keramické části závěrů

platí

platí

26.4.1.2

26.4.1.2

nekovové závěry, nekovové části závěrů

 

Tabulka 1 (pokračování)

Článek IEC 60079-0

Platnost článku IEC 60079-0 pro IEC 60079-15

ed. 6.0
(2011)
(inform.)

ed. 7.0[4]
(budoucí)
(inform.)

Název článku/paragrafu
(normativní)

Chráněná jiskřící
„nC“

Omezené dýchání
„nR“

26.4.1.2.1

26.4.1.2.1

obecně

platí

platí

26.4.1.2.2

26.4.1.2.2

elektrické zařízení skupiny I

vyloučeno

vyloučeno

26.4.1.2.3

elektrické zařízení skupiny II a III

modifikováno

modifikováno

26.4.1.2.3

elektrické zařízení skupiny II a III

platí

platí

26.4.2

26.4.2

odolnost proti nárazu

platí

platí

26.4.3

26.4.3

zkouška pádem

platí

platí

26.4.4

26.4.4

požadované výsledky

platí

platí

26.4.5

26.4.5

stupeň ochrany krytem

platí

platí

26.5

26.5

tepelné zkoušky

 

26.5.1

26.5.1

měření teplot

platí

platí

26.5.1.1

26.5.1.1

obecně

platí

platí

26.51.2

26.5.1.2

provozní teplota

platí

platí

26.5.2

26.5.2

zkouška tepelným šokem

platí

platí

26.5.3

26.5.3

zkouška zápalnosti malými součástmi (skupina I a skupina II)

platí

platí

26.6

26.6

zkouška průchodek krutem

platí

platí

26.7

26.7

nekovové závěry nebo nekovové části závěrů

 

26.7.1

26.7.1

obecně

platí

platí

26.7.2

zkušební teploty

modifikováno

modifikováno

26.7.2

zkušební teploty

platí

platí

26.8

odolnost proti teplu

modifikováno

modifikováno

26.8

odolnost proti teplu

platí

platí

26.9

26.9

odolnost proti chladu

platí

platí

26.10

26.10

odolnost proti světlu

 

26.10.1

26.10.1

obecně

platí

platí

26.10.2

26.10.2

vystavení světlu

platí

platí

26.10.3

26.10.3

hodnotící kritéria

platí

platí

26.11

26.11

odolnost proti chemickým látkám pro elektrická zařízení skupiny I

vyloučeno

vyloučeno

26.12

26.12

spojitost uzemnění

platí

platí

26.13

26.13

měření povrchového odporu částí závěru z nekovových materiálů

platí

platí

26.14

26.14

měření kapacity

 

26.14.1

26.14.1

obecně

platí

platí

26.14.2

26.14.2

zkušební postup

platí

platí

26.15

26.15

ověření jmenovitých hodnot větracího ventilátoru

vyloučeno

vyloučeno

 

Tabulka 1 (pokračování)

Článek IEC 60079-0

Platnost článku IEC 60079-0 pro IEC 60079-15

ed. 6.0
(2011)
(inform.)

ed. 7.0[5]
(budoucí)
(inform.)

Název článku/paragrafu
(normativní)

Chráněná jiskřící
„nC“

Omezené dýchání
„nR“

26.16

26.16

alternativní ověřování elastomerových těsnících o-kroužků

platí

platí

26.17

zkouška přeneseného náboje

platí

platí

27

27

kusové zkoušky

platí

platí

28

28

odpovědnost výrobce

platí

platí

29

29

označování

 

29.1

29.1

použitelnost

platí

platí

29.2

29.2

umístění

platí

platí

29.3

29.3

obecně

platí

platí

29.4

29.4

Ex označení pro výbušné plynné atmosféry

platí

platí

29.5

29.5

Ex označení pro výbušné atmosféry s prachem

vyloučeno

vyloučeno

29.6

29.6

kombinované typy (nebo úrovně) ochrany

platí

platí

29.7

29.7

několikanásobné typy ochrany

platí

platí

29.8

29.8

zařízení Ga využívající dva nezávislé typy (nebo úrovně) ochrany Gb

vyloučeno

vyloučeno

29.9

dělící přepážky

vyloučeno

vyloučeno

29.9

29.10

Ex součásti

platí

platí

29.10

29.11

malé Ex zařízení a malé Ex součásti

platí

platí

29.11

29.12

extrémně malé Ex zařízení a extrémně malé Ex součásti

platí

platí

29.12

29.13

výstražné nápisy

platí

platí

29.13

alternativní označování úrovní ochrany zařízení (EPL)

platí

platí

29.13.1

alternativní označování úrovní ochrany zařízení pro výbušné plynné atmosféry

platí

platí

29.13.2

alternativní označování úrovní ochrany zařízení pro výbušné atmosféry s prachem

vyloučeno

vyloučeno

29.14

29.14

články a baterie

platí

platí

29.15

29.15

elektrické stroje pracující s měničem

platí

platí

29.16

29.16

příklad označení

pouze příklady

pouze příklady

30

30

návody

 

30.1

30.1

obecně

platí

platí

30.2

30.2

články a baterie

platí

platí

30.3

30.3

elektrické stroje

vyloučeno

vyloučeno

30.4

30.4

větrací ventilátory

vyloučeno

vyloučeno

30.5

kabelové vývodky

platí

Platí

příloha A

příloha A

dodatečné požadavky pro Ex kabelové vývodky

platí

platí

příloha B

příloha B

požadavky pro Ex součástky

platí

platí

Tabulka 1 (dokončení)

Článek IEC 60079-0

Platnost článku IEC 60079-0 pro IEC 60079-15

ed. 6.0
(2011)
(inform.)

ed. 7.0[6]
(budoucí)
(inform.)

Název článku/paragrafu
(normativní)

Chráněná jiskřící
„nC“

Omezené dýchání
„nR“

příloha C

příloha C

příklad zkušební sestavy pro zkoušku odolnosti proti nárazu

informativní příloha

informativní příloha

příloha D

příloha D

motory napájené z měničů

informativní příloha

informativní příloha

příloha E

příloha E

teplotní hodnocení elektrických strojů

informativní příloha

informativní příloha

příloha F

příloha F

průběhový diagram znázorňující zkoušky nekovových závěrů nebo nekovových částí závěrů (26.4)

informativní příloha

informativní příloha

příloha G

průběhový diagram znázorňující zkoušky kabelových vývodek

informativní příloha

informativní příloha

příloha H

hřídelová napětí vedoucí k jiskření na ložiscích motoru nebo hřídeli

výpočet energie ve výboji

informativní příloha

informativní příloha

Platí: Tento požadavek IEC 60079-0 platí beze změny.

Vyloučeno: Tento požadavek IEC 60079-0 neplatí.

Modifikováno: Tento požadavek IEC 60079-0 byl upraven, jak je uvedeno v této normě.

POZNÁMKA 1 Číslo článku ve výše uvedené tabulce je uvedeno pouze pro informaci. Platné požadavky IEC 60079-0 jsou identifikovány názvem článku, který je normativní. Tento dokument byl připravován pro specifické požadavky IEC 60079-0 (ed. 7.0). Čísla článků předchozího vydání jsou uvedeny pouze pro informaci. To umožňuje, aby všeobecné požadavky IEC 60079-0 (ed. 6.0) byly použity, pokud to je nutné s touto částí IEC 60079. Pokud zde je rozpor mezi požadavky, má být dána přednost požadavkům v novějším vydání.

POZNÁMKA 2 Řádky s šedým podkladem ve výše uvedené tabulce znamenají, že jde o název kapitoly. V případě, že je použitelnost stejná pro všechny články, je výraz „platí“ nebo „vyloučeno“ uveden v řádku názvu kapitoly a kapitola není dále členěna. Pokud může být použitelnost pro jednotlivé články různá, jsou články ve výše uvedené tabulce dále rozčleněny a pro každý je uvedena jeho použitelnost.

POZNÁMKA 3 Nezápalné součásti jsou omezeny pro použití v daném obvodu, pro který bylo prokázáno, že nejsou schopny způsobit zapálení, a proto nemohou být hodnoceny samostatně jako vyhovující této normě.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1]     Připravuje se. V současné době publikace: IEC/FDIS 60079-0:2017.

[2]     Připravuje se. V současné době publikace: IEC/FDIS 60079-0:2017.

[3]     Připravuje se. V současné době publikace: IEC/FDIS 60079-0:2017.

[4]     Připravuje se. V současné době publikace: IEC/FDIS 60079-0:2017.

[5]     Připravuje se. V současné době publikace: IEC/FDIS 60079-0:2017.

[6]     Připravuje se. V současné době publikace: IEC/FDIS 60079-0:2017.

Zdroj: www.cni.cz