ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.60                                                                                                                                      Září 2019

Ocelové tyče ploché a široká plochá ocel válcované za tepla pro obecné použití –
Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

ČSN
EN 10058

42 5548

 

Hot rolled flat steel bars and steel wide flats for general purposes – Dimensions and tolerances on shape and dimensions

Plats et larges plats en acier laminés à chaud pour usages généraux – Dimensions et tolérances sur la forme
et les dimensions

Warmgewalzte Flachstäbe aus Stahl und Breitflachstahl für allgemeine Verwendung – Maße, Formtoleranzen
und Grenzabmaße

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10058:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10058:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10058 (42 5548) z července 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10058:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10058 z července 2019 převzala EN 10058:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10079 zavedena v ČSN EN 10079 (42 0044) Definice ocelových výrobků

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

Souvisící ČSN

ČSN EN 10092-1 (42 5582) Ocelové tyče ploché válcované za tepla na pružiny – Část 1: Tyče ploché – Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera DWV, IČO 65253213, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 10058
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Listopad 2018

ICS 77.140.60                                                                                                            Nahrazuje EN 10058:2003

Ocelové tyče ploché a široká plochá ocel válcované za tepla
pro obecné použití –
Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

Hot rolled flat steel bars and steel wide flats for general purposes –
Dimensions and tolerances on shape and dimensions

Plats et larges plats en acier laminés à chaud
pour usages généraux – Dimensions et tolérances
sur la forme et les dimensions

Warmgewalzte Flachstäbe aus Stahl und Breitflachstahl für allgemeine Verwendung – Maße, Formtoleranzen und Grenzabmaße

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-10-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 10058:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Označování....................................................................................................................................................................................... 6

5......... Rozměry............................................................................................................................................................................................ 6

6......... Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru................................................................................................................................... 7

6.1...... Tloušťka (t)........................................................................................................................................................................................ 7

6.2...... Šířka (b)............................................................................................................................................................................................. 7

6.3...... Délka (L)............................................................................................................................................................................................ 7

6.4...... Přímost (q)......................................................................................................................................................................................... 8

6.5...... Kolmost (u)........................................................................................................................................................................................ 8

6.6...... Maximální mezní úchylka tloušťky kolmo k šířce pro širokou plochou ocel........................................................................ 8

7......... Měření................................................................................................................................................................................................ 9

7.1...... Tloušťka a šířka................................................................................................................................................................................ 9

7.2...... Délka.................................................................................................................................................................................................. 9

7.3...... Přímost............................................................................................................................................................................................... 9

7.4...... Kolmost.............................................................................................................................................................................................. 9

7.5...... Maximální mezní úchylka tloušťky kolmo k šířce pro širokou plochou ocel........................................................................ 9

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 10

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 10058:2018) vypracovala technická komise ECISS/TC 103 Konstrukční oceli (s výjimkou ocelí pro výztuž do betonu), jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do května 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10058:2003.

V porovnání s předcházejícím vydáním byly provedeny následující technické změny:

    pro ploché tyče byly přidány šířky 130 mm a 140 mm;

    široké ploché oceli byly v této normě uvedeny v šířkách 160 mm, 170 mm, 180 mm a 200 mm;

    pro široké ploché oceli byla uvedena maximální mezní úchylka tloušťky;

    norma byla redakčně přepracována.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument stanoví jmenovité rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru ocelových tyčí plochých válcovaných za tepla pro obecné použití.

Tento dokument neplatí pro listové pružiny; viz EN 10092-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz