ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50; 13.220.50                                                                                                                         Září 2019

Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování –
Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken

ČSN
EN 1634-1+A1

73 0852

 

Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware –
Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows

Essais de résistance au feu et d’étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries – Partie 1: Essais de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres

Feuerwiderstandsprüfungen und Rauchschutzprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse, Fenster und Baubeschläge –
Teil 1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse und Fenster

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1634-1:2014+A1:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1634-1:2014+A1:2018. It was translated by
the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1634-1+A1 (73 0852) z března 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1634-1:2014+A1:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1634-1+A1 (73 0852) z března 2018 převzala EN 1634-1:2014+A1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2017. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1363-1 zavedena v ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky

EN 1363-2 zavedena v ČSN EN 1363-2 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

EN 12519 zavedena v ČSN EN 12519 (74 6032) Okna a dveře – Názvosloví

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 15269 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 15269 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování

EN 16034 zavedena v ČSN EN 16034 (74 7050) Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

EN ISO 13943 zavedena v ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

Souvisící ČSN

ČSN EN 81-58 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

ČSN EN 1634-2 (73 0852) Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování

ČSN EN 1366-2 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky

ČSN EN 1366-7 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 1634-1:2014+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                     Leden 2018

ICS 91.060.50; 13.220.50

Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů,
otevíravých oken a prvků stavebního kování –
Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken

Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies,
openable windows and elements of building hardware –
Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows

Essais de résistance au feu et d’étanchéité
aux fumées des portes, fermetures, fenêtres
et éléments de quincailleries –
Partie 1: Essais de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres

Feuerwiderstandsprüfungen
und Rauchschutzprüfungen für Türen, Tore,
Abschlüsse, Fenster und Baubeschläge –
Teil 1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse und Fenster

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-12-29 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2017-09-25.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky      Ref. č. EN 1634-1:2014+A1:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 10

5......... Zkušební podmínky....................................................................................................................................................................... 10

6......... Zkušební vzorek............................................................................................................................................................................. 10

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

6.2...... Velikost............................................................................................................................................................................................ 11

6.3...... Počet................................................................................................................................................................................................ 11

6.4...... Provedení........................................................................................................................................................................................ 11

6.5...... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 11

6.6...... Ověření............................................................................................................................................................................................ 11

6.7...... Stavební kování............................................................................................................................................................................. 11

7......... Instalace zkušebního vzorku....................................................................................................................................................... 11

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

7.2...... Podpěrná konstrukce.................................................................................................................................................................... 12

7.3...... Spáry................................................................................................................................................................................................ 12

8......... Kondicionování.............................................................................................................................................................................. 13

8.1...... Obsah vlhkosti................................................................................................................................................................................ 13

8.2...... Mechanické zkoušky..................................................................................................................................................................... 13

9......... Použité přístroje............................................................................................................................................................................. 13

9.1...... Termoelektrické články................................................................................................................................................................ 13

9.2...... Tlak................................................................................................................................................................................................... 17

9.3...... Deformace...................................................................................................................................................................................... 17

9.4...... Radiace........................................................................................................................................................................................... 17

10....... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 17

10.1.... Měření před zkouškou a příprava............................................................................................................................................... 17

10.2.... Zkouška požární odolnosti........................................................................................................................................................... 18

11....... Kritéria vlastností........................................................................................................................................................................... 19

11.1.... Celistvost......................................................................................................................................................................................... 19

11.2.... Izolace............................................................................................................................................................................................. 19

11.3.... Radiace........................................................................................................................................................................................... 19

12....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 19

13....... Oblast přímé aplikace výsledků zkoušek.................................................................................................................................. 20

13.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

13.2.... Materiály a konstrukce.................................................................................................................................................................. 20

13.3.... Dovolené rozměrové varianty..................................................................................................................................................... 21

13.4.... Asymetrické sestavy..................................................................................................................................................................... 24

13.5.... Podpěrné konstrukce.................................................................................................................................................................... 25

13.6.... Přidružené podpěrné konstrukce............................................................................................................................................... 26

Strana

Příloha A (normativní) Požadavky na kondicionování........................................................................................................................ 62

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 62

A.2...... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 62

Příloha B (normativní) Oblast přímé aplikace – Limity dovolených rozměrových variant........................................................... 63

Příloha C (informativní) Podklad pro stanovení oblasti přímé aplikace pro asymetrické konstrukce a podpěrné
konstrukce....................................................................................................................................................................................... 65

C.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 65

C.2..... Otočné dveřní sestavy se závěsy............................................................................................................................................... 65

C.3..... Otočné dveřní sestavy s čepy...................................................................................................................................................... 67

C.4..... Sestavy svinovacích rolet............................................................................................................................................................. 68

C.5..... Posuvné a skládací dveřní sestavy............................................................................................................................................ 68

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 70

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1634-1:2014+A1:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 127 Požární bezpečnost budov, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2017-09-25.

Tento dokument nahrazuje !EN 1634-1:2014".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

EN 1634 se společným názvem Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování sestává z těchto samostatných části:

    Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken (tento dokument);

    Část 2: Zkoušky pro charakterizování požární odolnosti prvků stavebního chování;

    Část 3: Zkoušky kouřotěsnosti dveřních a uzávěrových sestav.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Upozornění

Všechny osoby zabývající se řízením a prováděním této zkoušky požární odolnosti musí věnovat pozornost tomu, že požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při nich existuje nebezpečí uvolňování toxických a/nebo škodlivých kouřů a plynů. Mechanické a manipulační nebezpečí může vzniknout i během sestavování zkušebních vzorků, jejich zkoušení a odstraňování zbytků po zkoušce.

Je nutno posoudit všechna možná nebezpečí a rizika pro zdraví, určit a zajistit potřebná bezpečnostní opatření. Je nutno vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci musí být patřičně vyškoleni. Pracovníci laboratoře musí prokázat, že trvale dodržují písemné bezpečnostní pokyny.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken určených k osazení do otvorů ve svislých dělicích prvcích jako jsou:

a)   otočné dveře se závěsy nebo čepy;

b)   vodorovně a svisle posuvné dveře a vrata včetně kloubových posuvných dveří, vrat a sekčních dveří a vrat;

c)   skládací, posuvné skládací dveře, vrata a uzávěry;

d)   vyklápěcí dveře;

e)   svinovací dveře a vrata z lamel;

f)    otevíravá okna;

g)   pohyblivé textilní závěsy.

Tato evropská norma se používá ve spojení s EN 1363-1.

Zkoušení požárních klapek se provádí podle EN 1366-2.

Zkoušení uzávěrů dopravníkových systémů se provádí podle EN 1366-7.

Po předchozí dohodě s objednatelem zkoušky se mohou získat doplňující informace pro jednotlivé prvky stavebního kování ke splnění kritérií vlastností uvedených v EN 1634-2. Na základě pozorování zaznamenaných během zkoušky, mohou být výsledky uvedeny v samostatném protokolu, který má odpovídat požadavkům uvedeným v EN 1634-2.

!Dveře zkoušené podle této evropské normy a klasifikované podle EN 13501-2 lze použít jako šachetní dveře alternativně k EN 81-58 a podléhající národním předpisům. EN 81-58 definuje specifickou zkoušku šachetních dveří a jejím výstupem je alternativní klasifikace, která nemusí být vhodná pro jiné účely uvedené v národních předpisech."

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz