ICS 33.120.10

ČSN

EN 50117-9-1

 

34 7740

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Koaxiální kabely –
Část 9-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový
a digitální přenos signálu – Vnitřní kabely pro systémy pracující
při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-03-29 se nahrazuje ČSN EN 50117-2-1 ed. 2 (34 7740) z února 2006,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz