ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.20; 01.040.25                                                                                                                         Září 2019

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Termíny a definice

ČSN
ISO 7583

03 8007

 

Anodizing of aluminium and its alloys – Terms and definitions

Anodisation de l’aluminium et de ses alliges – Termes et définitions

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7583:2013. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 7583:2013. It was translated by the Czech Agency for Standardization. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 7583 (03 8007) z dubna 1994.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Text normy byl technicky zrevidován.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

ČSN EN ISO 2931 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance

ČSN EN ISO 3211 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Stanovení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci

ČSN EN ISO 2085 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Kontrola kontinuity tenkých anodických oxidových povlaků – Zkouška síranem měďnatým

ČSN EN ISO 8251 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Měření odolnosti anodických oxidových povlaků proti oděru

ČSN EN ISO 2143 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění – Kapková zkouška vybarvování po předchozí úpravě kyselinou

ČSN EN ISO 3210 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku (roztoků) kyseliny

ČSN EN ISO 10215 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků – Grafická mřížková metoda

ČSN EN ISO 2106 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků – Gravimetrická metoda

ČSN EN ISO 7599 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Metoda specifikování dekorativních a ochran-
ných anodických oxidových povlaků na hliníku

Vypracování normy

Zpracovatel: SMETANA PRAHA, IČO 01250272, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Termíny a definice                                ISO 7583
                                                                                                                                              Druhé vydání
                                                                                                                                              2013-08-01

ICS 25.220.20; 01.040.25

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva................................................................................. 4

1......... Předmět normy........................................................... 5

2......... Termíny a definice..................................................... 5

2.1...... Výrobky z anodicky oxidovaného hliníku.............. 5

2.2...... Vzhled........................................................................... 7

2.3...... Předběžná úprava..................................................... 7

2.4...... Procesy anodické oxidace........................................ 9

2.5...... Anodický oxid hliníku................................................. 10

2.6...... Vybarvování................................................................ 11

2.7...... Utěsňování.................................................................. 12

2.8...... Výrobní proces a kontrola......................................... 13

2.9...... Vady.............................................................................. 15

2.10.... Zkoušky........................................................................ 16

2.11.... Vlastnosti a technické parametry............................ 18

Bibliografie............................................................................... 21

Abecední rejstřík..................................................................... 22

 

Foreword................................................................................... 4

1......... Scope............................................................................ 5

2......... Terms and definitions................................................ 5

2.1...... Anodized aluminium products................................. 5

2.2...... Finishes........................................................................ 7

2.3...... Pretreaments.............................................................. 7

2.4...... Anodic oxidaton processes...................................... 9

2.5...... Anodic aluminium oxide........................................... 10

2.6...... Colouring..................................................................... 11

2.7...... Sealing......................................................................... 12

2.8...... Process operation and control................................. 13

2.9...... Defects......................................................................... 15

2.10.... Tests............................................................................. 16

2.11.... Properties and performance.................................... 18

 

Alphabetical index.................................................................. 24

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2013 Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směr-
nicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are
described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This
document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 
(see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdrže-
ných ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 79 Lehké kovy a jejich slitiny, subkomise SC 2 Organická a anodická oxidace hliníku.

 

The committee responsible for this document is ISO/TC 79, Light metals and their alloys, Subcommittee SC 2, Organic and anodic oxidation coatings on aluminium.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 7583:1986), které bylo technicky revidováno. Název byl změněn a anglická a francouzská verze jsou nyní samostatné dokumenty.

 

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 7583:1986), which has been technically revised. The title has been changed and the English and French language versions are now presented as separate documents.

1 Předmět normy

 

1Scope

Tato mezinárodní norma definuje termíny týkající se anodicky oxidovaného hliníku.

 

This International Standard defines terms concerning anodized aluminium.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz