ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.020; 31.240                                                                                                                                Září 2019

Balení součástek pro automatickou montáž –
Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek

ČSN
EN IEC 60286-3
ed. 4

35 8292

idt IEC 60286-3:2019

Packaging of components for automatic handling –
Part 3: Packaging of surface mount components on continuous tapes

Emballage de composants pour opérations automatisées –
Partie 3: Emballage des composants pour montage en surface en bandes continues

Gurtung und Magazinierung von Bauelementen für automatische Verarbeitung –
Teil 3: Gurtung von oberflächenmontierbaren Bauelementen auf Endlosgurten

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60286-3:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60286-3:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2022-02-20 se nahrazuje ČSN EN 60286-3 ed. 3 (35 8292) z ledna 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma se vztahuje na balení elektronických součástek pro povrchovou montáž, bez vývodů nebo s poduškovými vývody určenými k připojení do elektronických obvodů, do nekonečných pásek. Zahrnuje jen ty rozměry, které jsou podstatné pro zakládání součástek do pásek určených k výše uvedeným účelům.

Zahrnuje též požadavky vztahující se k balení jednotlivých vyrobených čipů včetně holých čipů a čipů s poduškami (flip-chips).

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60286-3:2019 dovoleno do 2022-02-20 používat dosud platnou ČSN EN 60286-3 ed. 3 (35 8292) z ledna 2014.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny oproti předchozímu vydání:

a)   je doplněna tabulka klasifikace značek, které se týkají pásky, cívky a běžných značek;

b)   jsou přidány obrázky příkladu polarity, orientace a vytečkovaného znaku;

c)   revize požadavků na prohnutí;

d)   je doplněna definice konstrukční hodnoty s ohledem na naklonění.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60191-2 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (34 6440) Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Obecné požadavky

ČSN EN ISO 11469 (64 0004) Plasty – Základní identifikace a označování výrobků z plastů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz