ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.40                                                                                                                                      Září 2019

Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení –
Část 2: Hliník a jeho slitiny

ČSN
EN ISO 10675-2

05 1178

idt ISO 10675-2:2017

Non-destructive testing of welds – Acceptance levels for radiographic testing –
Part 2: Aluminium and its alloys

Essais non destructifs des assemblages soudés – Niveaux d’acceptation pour l’évaluation par radiographie –
Partie 2: Aluminium et ses alliages

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen – Zulässigkeitsgrenzen für die Durchstrahlungsprüfung –
Teil 2: Aluminium und seine Legierungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10675-2:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10675-2:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10675-2 (05 1178) z května 2018.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 10675-2:2017 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 10675-2 z května 2018 převzala EN ISO 10675-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 6520-1 zavedena v ČSN EN ISO 6520-1 (05 0005) Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geometrických vad kovových materiálů – Část 1: Tavné svařování

ISO 10042 zavedena v ČSN EN ISO 10042 (05 1111) Svařování – Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním – Určování stupňů kvality

ISO 17636-1 zavedena v ČSN EN ISO 17636-1 (05 1150) Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film

ISO 17636-2 zavedena v ČSN EN ISO 17636-2 (05 1150) Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 17635 (05 1170) Nedestruktivní zkoušení svarů – Obecná pravidla pro kovové materiály

ČSN EN ISO 17637 (05 1180) Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s. r. o., Brno, IČO 26883473; Ing. Jiří Podhora, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 10675-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Listopad 2017

ICS 25.160.40                                                                                                  Nahrazuje EN ISO 10675-2:2013

Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení –
Část 2: Hliník a jeho slitiny
(ISO 10675-2:2017)

Non-destructive testing of welds – Acceptance levels for radiographic testing –
Part 2: Aluminium and its alloys
(ISO 10675-2:2017)

Essais non destructifs des assemblages soudés – Niveaux d’acceptation pour l’évaluation
par radiografie –
Partie 2: Aluminium et ses alliages
(ISO 10675-2:2017)

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen – Zulässigkeitsgrenzen für die Durchstrahlungsprüfung – Teil 2: Aluminium und seine Legierungen
(ISO 10675-2:2017)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-10-31.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 10675-2:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 10675-2:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 44 Svařování a příbuzné procesy ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 121 Svařování a příbuzné procesy, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10675-2:2013.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 10675-2:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 10675-2:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Radiografická technika................................................................................................................................................................... 7

5......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

6......... Stupně přípustnosti.......................................................................................................................................................................... 8

Příloha A (informativní) Průvodce po omezeních radiografického zkoušení................................................................................ 11

Příloha B (informativní) Příklady ke stanovení procentního podílu (%) plochy vad...................................................................... 12

Příloha C (informativní) Výpočet součtu přijatelných ploch............................................................................................................... 14

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 16

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 44 Svařování a příbuzné procesy, subkomise SC 5 Zkoušení a kontrola svarů.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 10675-2:2010), které představuje menší revizi a obsahuje tyto hlavní změny:

    byly aktualizovány citované dokumenty;

    tabulka 1 byla rozdělena do dvou samostatných tabulek.

Žádosti o oficiální výklad jakéhokoliv stanoviska tohoto dokumentu by měly být adresovány na sekretariát ISO/TC 44/SC 5 prostřednictvím vašeho národního normalizačního orgánu. Kompletní seznam těchto orgánů lze nalézt na: www.iso.org.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje stupně přípustnosti pro indikace vad tupých svarů hliníku, zjištěných radiografickým zkoušením. V případě dohody mohou být stupně přípustnosti použity i pro jiné typy svarů nebo materiálů.

Stupně přípustnosti se mohou vztahovat na normy pro svařování, normy pro použití, specifikace nebo předpisy. Tento dokument předpokládá, že radiografické zkoušení bylo provedeno podle ISO 17636-1 pro RT-F (F = film) nebo podle ISO 17636-2 pro RT-S (S = radioskopie) a RT-D (D = digitální detektory).

Pro vyhodnocení, zda svar splňuje požadavky specifikované pro stupeň kvality svaru, se porovnají velikosti vad dovolené normami s rozměry indikací, odhalených radiogramem, pořízeným ze svaru.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz