ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.70; 25.160.30                                                                                                                         Září 2019

Zařízení pro plamenové svařování – Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování,
řezání a příbuzné procesy

ČSN
EN 560

05 4241

 

Gas welding equipment – Hose connections for equipment for welding, cutting and allied processes

Matériel de soudage au gaz – Raccords pour tuyaux souples pour appareils de soudage, coupage et techniques connexes

Gasschweißgeräte – Schlauchanschlüsse für Geräte und Anlagen für Schweißen, Schneiden und verwandte Prozesse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 560:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 560:2018. It was translated by the Czech
Standardization Agency
. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 560 (05 4241) z března 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 560:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 560 z března 2019 převzala EN 560:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1256 zavedena v ČSN EN 1256 (05 4242) Zařízení pro plamenové svařování – Specifikace hadicových
sestav, používaných u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy

EN ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

EN ISO 9539 zavedena v ČSN EN ISO 9539 (05 2110) Zařízení pro plamenové svařování – Materiály na zařízení pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 2503 (05 4251) Zařízení pro plamenové svařování – Redukční ventily a redukční ventily s vestavěnými průtokoměry pro lahve na stlačené plyny do 300 bar (30 MPa) používané při svařování, řezání a příbuzných procesech

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Láska, IČO 65595971

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                              EN 560
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                          Září 2018

ICS 23.040.70; 25.160.30                                                                                               Nahrazuje EN 560:2005

Zařízení pro plamenové svařování – Hadicové přípojky používané u zařízení
pro svařování, řezání a příbuzné procesy

Gas welding equipment – Hose connections for equipment for welding, cutting
and allied processes

Matériel de soudage au gaz – Raccords pour tuyaux souples pour appareils de soudage, coupage
et techniques connexes

Gasschweißgeräte – Schlauchanschlüsse für Geräte und Anlagen für Schweißen, Schneiden und verwandte Prozesse

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-05-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                           Ref. č. EN 560:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

5......... Materiál.............................................................................................................................................................................................. 7

6......... Rozměry............................................................................................................................................................................................ 7

6.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

6.2...... Závitová koncovka........................................................................................................................................................................... 7

6.3...... Přesuvná matice.............................................................................................................................................................................. 8

6.4...... Přední konec spojovacího zařízení.............................................................................................................................................. 9

Příloha A (normativní) Speciální národní podmínky........................................................................................................................... 11

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 12

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 560:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 121 Svařování a příbuzné procesy, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 560:2005.

Hlavní změny v tomto novém vydání:

Toto vydání se liší od EN 560:2005 (které bylo doplněno EN 560:2005/AC:2007) následovně:

a)   normativní odkazy byly aktualizovány;

b)   byla přidána kapitola 3, termíny a definice;

c)   byl přidán horní limit tlaku 2 MPa pro hadicové přípojky;

d)   byly aktualizovány konstrukční požadavky pro průměr „d7“.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje rozměry a specifikuje charakteristiky jednotlivých částí hadicových přípojek pro svařování, řezání a příbuzné procesy, například pro redukční ventily podle EN ISO 2053 a hořáky. Vhodnost hadicových přípojek uvedených dále se uvažuje podle použitého rozmezí tlaku. Tato norma nezahrnuje konstrukční návrh hadicových nástavců vložených do hadic. Toto je specifikováno v EN 1256.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz