ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.220.20; 29.220.30                                                                                                                         Září 2019

Akumulátorové články a baterie – Značky
pro označování jejich chemického složení

ČSN
EN IEC 62902

36 4395

idt IEC 62902:2019

Secondary cells and batteries – Marking symbols for identification of their chemistry

Batteries d’accumulateurs – Symboles de marquage pour l’identification de leur caractéristique chimique

Sekundär-Batterien – Symbole für die Kennzeichnung zur Identifikation ihrer Chemie

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62902:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62902:2019. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje metody pro jasnou identifikaci akumulátorových článků a baterií, bateriových modulů a monobloků podle jejich chemického složení (elektrochemické akumulační technologie). Značení popsaná v tomto dokumentu jsou použitelná pro akumulátorové články a baterie, bateriové moduly a monobloky s objemem větším než 900 cm3. Značení chemického složení je užitečné ve fázích života baterie, jako je instalace, provoz a vyřazení z provozu. Mnohé recyklační procesy jsou s ohledem na chemické složení baterie specifické, a proto může v případě recyklace baterie, která nemá vhodné chemické složení, dojít k nežádoucím událostem. Pro zajištění bezpečné manipulace při třídění a recyklaci se baterie označuje tak, aby bylo zřejmé její chemické složení. Tento dokument definuje podmínky pro použití označení chemického složení akumulátorových článků a baterií, bateriových modulů a monobloků.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60896-21:2004 zavedena v ČSN EN 60896-21:2004 (36 4332) Staniční olověné baterie – Část 21: Uzavřené ventilem řízené typy – Metody zkoušek

IEC 60896-22:2004 zavedena v ČSN EN 60896-22:2004 (36 4332) Staniční olověné baterie – Část 22: Uzavřené ventilem řízené typy – Požadavky

ISO 7000 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-482:2005 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

ČSN EN 60622 (36 0240) Vysokotlaké sodíkové výbojky – Požadavky na provedení

ČSN EN 61056 (soubor) (36 4338) Olověné baterie pro všeobecné použití (typy s regulačním ventilem)

ČSN EN 61951-1 (36 4385) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace – Část 1: Nikl-kadmium

ČSN EN 61951-2 (36 4385) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace – Část 2: Nikl-metalhybrid

ČSN EN 61960-3 (36 4360) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití – Část 3: Hranolové a válcové lithiové akumulátorové články a baterie z nich sestavené

ČSN EN 62620:2015 (36 4362) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích

ČSN EN 62675 (36 4373) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové hranolové akumulátorové články

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62902:2019

Mezinárodní normu IEC 62902 vypracovala technická komise IEC/TC 21 Akumulátorové články a baterie.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

21/990/FDIS

21/994/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 113 Elektrochemické zdroje proudu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz