ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.100.10; 33.100.20                                                                                                                         Září 2019

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti –
Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

ČSN
EN IEC 55016-1-4
ed. 4

33 4210

idt CISPR 16-1-4:2019

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods –
Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antennas and test sites for radiated disturbance measurements

Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques –
Partie 1-4: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques – Antennes et emplacements d’essai pour les mesures des perturbations rayonnées

Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Festlegung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit –
Teil 1-4: Geräte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Antennen und Messplätze für Messungen der gestrahlten Störaussendung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 55016-1-4:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 55016-1-4:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-02-12 se nahrazuje ČSN EN 55016-1-4 ed. 3 (33 4210) z prosince 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem určuje vlastnosti a provoz zařízení pro měření vyzařovaného rušení v kmitočtovém
rozsahu 9 kHz až 18 GHz Jsou zahrnuty údaje pro antény a zkušební stanoviště. Požadavky této části souboru norem se použijí na všech kmitočtech a pro všechny úrovně vyzařovaného rušení v indikačním rozsahu CISPR měřicího zařízení. Metody měření jsou pokryty částí 2-3 a další informace o vysokofrekvenčním rušení jsou uvedeny v části 3 CISPR 16. Nejistoty měření, statistické metody a modelování jsou pokryty v části 4 CISPR 16.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 55016-1-4:2019 dovoleno do 2022-02-12 používat dosud platnou ČSN EN 55016-1-4 ed. 3 (33 4210) z prosince 2010.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje dále uvedené podstatné technické změny proti předchozímu vydání:

·       jsou doplněna opatření týkající se ověření zkušebního stanoviště v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 1 000 MHz při použití metody referenčního stanoviště, aby vzala v úvahu vyzařovací diagram přijímací antény v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 18 GHz a další detaily ověření stanoviště při použití metody NSA se širokopásmovými anténami v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 1 000 MHz.

Informace o citovaných dokumentech

CISPR 16-1-1 zavedena v ČSN EN 55016-1-1 ed. 3 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti –
Měřicí přístroje

CISPR 16-1-5:2014 zavedena v ČSN EN 55016-1-5 ed. 2:2017 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz

CISPR 16-1-6:2014 zavedena v ČSN EN 55016-1-6:2015 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Kalibrace EMC antény

CISPR 16-2-3:2016 zavedena v ČSN EN 55016-2-3 ed. 4:2017 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti – Měření rušení šířeného zářením

CISPR/TR 16-3 dosud nezavedena

CISPR 16-4-2 zavedena v ČSN EN 55016-4-2 ed. 2 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí – Nejistota měřicího zařízení

IEC 60050-191 zavedena v ČSN IEC 50(191) (01 0102) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 191: Spoĺahlivosť a akosť služieb

Souvisící ČSN

ČSN EN 61000-4-20 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-20: Zkušební a měřicí technika – Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM)

ČSN EN 61169-8 (35 3811) Vysokofrekvenční konektory – Část 8: Dílčí specifikace – Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 6,5 mm (0,256 palce) s bajonetovým zámkem – Charakteristická impedance 50 ohmů (typ BNC)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník České agentury pro standardizaci: Tomáš Pech

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz