ICS 13.280

ČSN

EN ISO 18417

 

40 4314

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jodové sorbenty z aktivního uhlí pro jaderná zařízení –
Metoda pro stanovení indexu sorpční kapacity

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz