ICS 13.040.40

ČSN P

CEN/TS 17337

 

83 4748

Prosinec 2019

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stacionární zdroje emisí – Souběžné stanovení hmotnostní koncentrace několika plynných analytů – Infračervená absorpční spektrometrie
s Fourierovou transformací

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz