ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                                                      Září 2019

Uhlí a koks – Mechanické vzorkování –
Část 6: Koks – Úprava vzorků

ČSN
ISO 13909- 6

44 1314

 

Hard coal and coke – Mechanical sampling –
Part 6: Coke – Preparation of test samples

Houille et coke – Échantillonnage mécanique –
Partie 6: Coke – Préparation des échantillons pour essai

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 13909-6:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 13909-6:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 13909-6 (44 1314) z ledna 2006.

Anotace obsahu

Tato část ISO 13909 popisuje úpravu vzorků koksu od spojování primárních dílčích vzorků k úpravě vzorků pro specifické zkoušky.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla technicky revidovaná.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 579 zavedena v ČSN ISO 579 (44 1382) Koks – Stanovení veškeré vody

ISO 687 zavedena v ČSN ISO 687 (44 1384) Tuhá paliva – Koks – Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

ISO 13909-1 zavedena v ČSN ISO 13909-1 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 1: Obecný úvod

ISO 13909-5 zavedena v ČSN ISO 13909-5 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 5: Koks – Vzorkování z proudu

ISO 13909-7 zavedena v ČSN ISO 13909-7 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení

ISO 13909-8 zavedena v ČSN ISO 13909-8 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 8: Metody zkoušení systematické chyby

ISO 21398 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 556 (44 1329) Koks (rozměr na 20 mm). Stanovení mechanické pevnosti

ČSN ISO 567 (44 1320) Koks – Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě

ČSN ISO 616 (44 1348) Koks – Stanovení indexů pádové zkoušky

ČSN ISO 1013 (44 1323) Koks – Stanovení sypné hmotnosti ve velké nádobě

ČSN ISO 18894 (44 1383) Koks – Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR)

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČO 16463358, Ing. Pavel Tyle

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz