ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                      Září 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-4: Zkoušky – Upevnění vlákna nebo kabelu

ČSN
EN IEC 61300-2-4
ed. 2

35 9251

idt IEC 61300-2-4:2019

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-4: Tests – Fibre or cable retention

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-4: Essais – Rétention de la fibre ou du câble

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Meßverfahren –
Teil 2-4: Prüfungen – Zugfestigkeit von Faser- oder Kabelanschluß

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61300-2-4:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61300-2-4:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-02-20 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-4 (35 9251) z ledna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Účelem této normy je zajistit, aby upevnění nebo uchycení vlákna, šňůry nebo kabelu v zařízeních vláknové optiky nebo v krytu vydrželo tahové zatížení, které přichází v úvahu během normálního provozu.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61300-2-4:2019 dovoleno do 2020-02-20 používat dosud platnou ČSN EN 61300-2-4 (35 9251) z ledna 1999.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

a)   doplnění kapitoly 2 Citované dokumenty;

b)   vyjasnění zkušebních postupů;

c)   vyjasnění přísností;

d)   modifikace struktury celého dokumentu s ohledem na poslední směrnice ISO/IEC.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61300-1zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 4 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Obecně a návod

IEC 61300-2-38 zavedena v ČSN EN 61300-2-38 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-38: Zkoušky – Hermetičnost optických krytů

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61300-3-3 zavedena v ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

IEC 61300-3-4 zavedena v ČSN EN 61300-3-4 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

IEC 61300-3-6 zavedena v ČSN EN 61300-3-6 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-6: Zkoušení a měření – Útlum odrazu

IEC 61300-3-28 zavedena v ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-28: Zkoušení a měření – Přechodná ztráta

Souvisící ČSN

ČSN EN IEC 61753-1 ed. 2 (35 9255) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Norma funkčnosti – Část 1: Obecně a návod

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o cito-
vaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při použí-
vání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz