ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020; 91.140.50                                                                                                                           Říjen 2019

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-711: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky
a stánky

ČSN 33 2000-7-711
ed. 2

idt HD 60364-7-711:2019
idt IEC 60364-7-711:2018

Low-voltage electrical installations –
Part 7-711: Requirements for special installations or locations – Exhibitions, shows and stands

Installations électriques à basse tension –
Partie 7-711: Exigences pour les installations ou emplacements particuliers – Expositions, spectacles et stands

Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil 7-711: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Ausstellungen, Shows und Stände

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-711:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364.7.711:2019. It was translated
by the
Czech Standardization Agency.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-04-12 se nahrazuje ČSN 33 2000-7-711 z února 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

711........ Výstavy, přehlídky a stánky......................................................................................................................................................... 7

711.1.... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 7

711.2.... Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 7

711.3.... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 8

711.31.. Účel, napájení a stavba............................................................................................................................................................... 8

711.313 Zdroje.............................................................................................................................................................................................. 8

711.4.... Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti.......................................................................................................................... 8

711.41.. Ochrana před úrazem elektrickým proudem.......................................................................................................................... 8

711.410 Úvod................................................................................................................................................................................................ 8

711.411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje............................................................................................................ 9

711.414 Ochranné opatření: malé napětí zajišťované SELV a PELV................................................................................................ 9

711.415 Doplňková ochrana...................................................................................................................................................................... 9

711.42.. Ochrana před účinky tepla.......................................................................................................................................................... 9

711.422 Preventivní opatření v případech zvláštního rizika požáru................................................................................................... 9

711.5.... Výběr a stavba elektrických zařízení....................................................................................................................................... 10

711.51.. Obecné předpisy........................................................................................................................................................................ 10

711.52.. Elektrická vedení........................................................................................................................................................................ 10

711.521 Druhy elektrických vedení......................................................................................................................................................... 10

711.526 Elektrické spoje........................................................................................................................................................................... 11

711.53.. Spínací a řídicí přístroje............................................................................................................................................................. 11

711.535 Koordinace různých ochranných přístrojů............................................................................................................................. 11

711.536 Odpojování a spínání................................................................................................................................................................. 11

711.55.. Ostatní zařízení........................................................................................................................................................................... 11

711.559 Svítidla a světelné instalace..................................................................................................................................................... 11

Příloha A (informativní) Seznam poznámek k některým zemím..................................................................................................... 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

Příloha ZA (normativní) Zvláštní národní podmínky............................................................................................................................ 15

Příloha ZB (normativní) Odchylky typu A.............................................................................................................................................. 16

Příloha ZC (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 17

 

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k HD 60364-711:2019 dovoleno do 2022-04-12 používat dosud platnou ČSN 33 2000-7-711 z února 2004.

Změny proti předchozí normě

Informace o změnách proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v článku Informativní údaje
z IEC 60364-7-711:2018.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60227 (soubor) dosud nezaveden

IEC 60245 (soubor) dosud nezaveden

IEC 60309-1 zavedena v ČSN EN 60309-1 ed. 3 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60309-2 zavedena v ČSN EN 60309-2 ed. 3 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

IEC 60332-1-1 zavedena v ČSN EN 60332-1-1 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení

IEC 60332-3 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60332-3 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 3: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích
vodičů nebo kabelů

IEC 60364-4-41:2005 zavedena v ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2017 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

IEC 60364-7-705 zavedena v ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zemědělská a zahradnická zařízení

IEC 61034 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61034 (34 7020) Měření hustoty kouře při hoření kabelů
za definovaných podmínek

IEC 61084 (soubor) dosud nezaveden

IEC 61347 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61347 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje

IEC 61386 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61386 (37 0000) Trubkové systémy pro vedení kabelů

IEC 61558 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61558 (36 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů,
napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků

Souvisící ČSN

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických
zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN EN 60332-1-3:2005 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-3: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro určení hořících kapek/částic

ČSN 33 2000-7-717 ed. 2:2010 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Pojízdné nebo přepravitelné jednotky

ČSN 33 2130 ed. 3:2014 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 60335-1:2003 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60335-2-29 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií

ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

Vysvětlivky k textu normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z HD 60364-7-711:2019

Text dokumentu 64/22480/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60364-7-711, který vypracovala technická
komise IEC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako HD 60364-7-711:2019.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2019-10-12

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2022-04-12

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Text mezinárodní normy IEC 60364-7-711:2018 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Informativní údaje z IEC 60364-7-711:2018

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2007. Toho vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje následující hlavní technické změny s ohledem na předchozí vydání:

a)   v 711.3.1 a 711.3.2 se doplňuje termín „venkovní“ do seznamu vhodných umístění;

b)   uvedení do souladu s IEC 60364-4-41.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

64/2248/FDIS

64/2260/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60364 se společným názvem Elektrické instalace nízkého napětí je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Čtenář se upozorňuje na skutečnost, že v příloha A jsou uvedena všechna ustanovení „v některé zemi“ o odlišných postupech méně trvalého charakteru, které se vztahují k předmětu této normy.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Medit Consult s. r. o., IČO 26837021, Ing. Karel Dvořáček, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod

Pro účely této části (IEC 60364-7-711) platí požadavky z obecných částí 1 až 6 IEC 60364.

Části IEC 60364-7-7XX obsahují zvláštní požadavky na zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech, které jsou založeny na požadavcích obecných částí IEC 60364 (IEC 60364-1 až IEC 60364-6). Tyto části IEC 60364-7-7XX musí být vnímány v souvislosti s požadavky obecných částí.

Zvláštní požadavky této části IEC 60364 doplňují, modifikují nebo nahrazují určité požadavky obecných částí IEC 60364 platných v době vydání této části normy. Nepřítomnost odkazu na vyloučení článku obecné části znamená možnost využití odpovídajících článků obecné části (nedatovaný odkaz).

Požadavky dalších částí 7XX mohou být důležité pro instalace, na které se vztahují požadavky této části. Tato část proto též může doplňovat, modifikovat nebo nahrazovat určité požadavky platné v době vydání těchto částí.

Číslování kapitol této části sleduje vzory a odpovídající odkazy na IEC 60364. Čísla následující po čísle této části jsou čísla odpovídajících částí nebo kapitol jiných částí souboru IEC 60364, platných v době publikování této části jak jsou uvedeny v normativních odkazech tohoto dokumentu (datované odkazy).

Jestliže je nutné doplnit požadavky či vysvětlivky k požadavkům ostatních částí souboru IEC 60364, pak číslování těchto článků je uvedeno takto 711.101, 711.102, 711.103, atd.

V případě, kdy byly vydány nové nebo změněné obecné části s modifikovaným číslováním po vydání této části, nemusí se shodovat čísla kapitol v této části 711 odkazující na obecnou část s nejnovějším vydáním obecné části. Datované odkazy musí být dodrženy.

711 Výstavy, přehlídky a stánky

711.1 Rozsah platnosti

Zvláštní požadavky této části IEC 60364 platí pro dočasné elektrické instalace na výstavách, přehlídkách a stáncích (včetně mobilních a přenosných výstavních vitrín a jiného zařízení).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz