ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                     Únor 2020

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí

ČSN
EN 12697- 8

73 6160

 

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens

Matériaux enrobés – Méthodes d’essai –
Partie 8: Détermination de la teneur en vides caractéristiques des matériaux bitumineux

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 8: Bestimmung von volumetrischen Charakteristiken von Asphalt-Probekörpern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-8:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-8:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-8 (73 6160) z listopadu 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12697-8:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12697-8:2019 (73 6160) z listopadu 2019 převzala EN 12697-8:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Oproti předchozímu vydání došlo ke změnám, které jsou uvedeny v evropské předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12697-5 zavedena v ČSN EN 12697-5 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti

EN 12697-6 zavedena v ČSN EN 12697-6 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa

EN 12697-7 zavedena v ČSN EN 12697-7 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 7: Stanovení objemové hustoty

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. Maria Míková, spolupráce: TPA ČR, s. r. o., Ing. Dušan Sitař

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12697- 8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Prosinec 2018

ICS 93.080.20                                                                                                         Nahrazuje EN 12697-8:2003

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens

Matériaux enrobés – Méthodes d’essai –
Partie 8: Détermination de la teneur en vides caractéristiques des matériaux bitumineux

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 8: Bestimmung von volumetrischen Charakteristiken von Asphalt-Probekörpern

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-11-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 12697-8:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice, značky a zkratky........................................................................................................................................... 6

4......... Stanovení mezerovitosti (Va)......................................................................................................................................................... 7

4.1...... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 7

4.2...... Výpočet.............................................................................................................................................................................................. 7

4.3...... Shodnost........................................................................................................................................................................................... 7

4.4...... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 8

5......... Stanovení stupně vyplnění mezer pojivem ve směsi kameniva v %.................................................................................... 8

5.1...... Podstata............................................................................................................................................................................................. 8

5.1.1... Směsi bez přísad (VFB).................................................................................................................................................................. 8

5.1.2... Směsi s přísadami (VFBad)............................................................................................................................................................. 8

5.2...... Výpočet.............................................................................................................................................................................................. 8

5.2.1... Směsi bez přísad............................................................................................................................................................................. 8

5.2.2... Směsi s přísadami........................................................................................................................................................................... 8

5.3...... Shodnost........................................................................................................................................................................................... 9

5.4...... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 9

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12697-8:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12697-8:2003.

V porovnání s předchozím vydáním byly provedeny následující významné technické změny:

    název řady norem již nečiní metodu výhradně určenou pro asfaltové směsi za horka;

    [Obecně] pro vyjasnění se slova „v/v“ a „m/m“ nahrazují slovy „objemu“ a „hmotnosti“;

    [Obecně] změna indexů v symbolech pro mezerovitost, objemovou hmotnost pojiva a obsah pojiva;

    [1] vyjasnění, že vzorky vyříznuté z vozovky nebo z laboratorních zhutněných desek mohou být buď vývrty nebo výřezy;

    [2] doplněna EN 12697-7. Také v článku [4.3];

    [3.3] termín „asfaltový materiál“ se mění na „asfaltovou směs“, který je v souladu s ostatními částmi;

    [3.6] přidán nový termín a definice VMAad (mezerovitost směsi kameniva včetně přísad). Následující pododdíl byl přečíslován;

    [3.8] přidán nový termín a definice VFBad (stupeň vyplnění mezer pojivem a přísadami);

    [4.1] přidáno vyjasnění u směsí s vodou v jejich složení, aby bylo zřejmé, že objemová hmotnost se týká objemové hmotnosti za sucha;

    [4.2] nadbytečný text: „% objemu“ vypuštěn ve vzorci (1);

    [4.2] legenda pro Va: slovo „směs“ je nahrazeno „asfaltovým zkušebním tělesem“, aby bylo v souladu s definicí [3.2] a [4.1] Podstata zkoušky;

    [4.2] a [5.2] změna jednotek z kg/m3 na Mg/m3;

    [4.3] vzorec (2) včetně souvisejícího textu vypuštěn z důvodu konzistence s jinými částmi. Následující vzorce se v důsledku toho přečíslovaly;

    [5.1] podstata zkoušky pro směsi bez přísad nyní popsána v novém článku [5.1.1]. Doplněn nový článek pro směsi s přísadami [5.1.2];

    [5.2] výpočet pro směsi bez přísad nyní popsaný v novém článku [5.2.1]. Pro výpočet směsí s přísadami byl přidán nový článek [5.2.2];

    [5.2.2] nadbytečný text: „%“ vypuštěn ve vzorci (4);

    [5.4] rozměr vzorku s přesností na 0,1 mm (pokud byl měřen) přidán k požadavkům na obsah protokolu o zkoušce.

Seznam všech částí souboru norem EN 12697 lze nalézt na webové stránce CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje postup pro výpočet objemových charakteristik zhutněného zkušebního tělesa z asfaltové směsi: mezerovitost (Va), stupeň vyplnění mezer pojivem ve směsi kameniva (VFB) a stupeň vyplnění mezer pojivem a přísadami ve směsi kameniva (VFBad) v případě směsí obsahujících přísady.

Tato metoda je vhodná pro zkušební tělesa, která jsou zhutněna v laboratoři nebo pro vzorky odebrané jádrovým vrtáním nebo řezáním z vozovky po pokládce a zhutnění nebo z laboratorně zhutněných desek.

Tyto objemové charakteristiky mohou být užity jako kritéria návrhu směsi nebo jako parametry pro hodnocení směsi po pokládce a zhutnění.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz