ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                     Únor 2020

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem

ČSN
EN 12697-30

73 6160

 

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 30: Specimen preparation by impact compactor

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 30: Confection d’éprouvettes par compacteur à impact

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 30: Probenvorbereitung, Marshall-Verdichtungsgerät

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-30:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-30:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-30 (73 6160) z listopadu 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12697-30:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12697-30:2019 (73 6160) z listopadu 2019 převzala EN 12697-30:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Oproti předchozímu vydání došlo ke změnám, které jsou uvedeny v evropské předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12697-10 zavedena v ČSN EN 12697-10 (73 6160)Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 10: Zhutnitelnost

EN 12697-27 zavedena v ČSN EN 12697-27 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 27: Odběr vzorků

EN 12697-35 zavedena v ČSN EN 12697-35 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 35: Laboratorní výroba směsi

Souvisící ČSN

ČSN EN 12697-34 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 34: Marshallova zkouška

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. Maria Míková, spolupráce: VUT v Brně, FAST, doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12697-30
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Prosinec 2018

ICS 93.080.20                                                                                                       Nahrazuje EN 12697-30:2012

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 30: Specimen preparation by impact compactor

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 30: Confection d’éprouvettes par compacteur
à impact

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 30: Probenvorbereitung,
Marshall-Verdichtungsgerät

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-11-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                Ref. č. EN 12697-30:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 6

5......... Zkušební zařízení a pomůcky........................................................................................................................................................ 6

6......... Tvar a rozměry zkušebních těles................................................................................................................................................ 16

7......... Příprava zkušebního tělesa......................................................................................................................................................... 16

8......... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 16

9......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 17

Příloha A (informativní) Zařízení pro měření výšky zkušebních těles během hutnění................................................................. 18

Příloha B (informativní) Kontrolní postup pro rázová zhutňovací zařízení..................................................................................... 19

B.1..... Zařízení............................................................................................................................................................................................ 19

B.2..... Postup.............................................................................................................................................................................................. 19

B.3..... Výpočty a definice dynamiky úderu........................................................................................................................................... 19

B.4..... Ověření správnosti........................................................................................................................................................................ 20

B.5..... Navrhovaný postup ověření správnosti dynamiky úderu zkušebního zařízení................................................................. 20

B.6..... Kontrolní seznam.......................................................................................................................................................................... 20

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 21

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12697-30:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12697-30:2012.

V porovnání s EN 12697-30:2012 byly provedeny tyto změny:

    název řady norem již nečiní metodu výhradně určenou pro asfaltové směsi za horka;

    [2] změna na nedatovaný odkaz na EN 12697-35 včetně změny názvu;

    [2] úprava názvů EN 12697-10 a EN 12697-27 (z názvů vymazány asfaltové směsi za horka);

    [4] změna na nedatovaný odkaz na EN 12697-35;

    [5.1.1] a [5.2.1] pro vyjasnění „vlastní sestavené“ je vymazáno z příslušné POZNÁMKY;

    [5.2.2.2] POZNÁMKA 1 a POZNÁMKA 2 sloučeny do současného odstavce;

    [Obrázek 5] POZNÁMKA 3 změněna na normální text;

    [7] vymazán popis týkající se množství směsi připravené k hutnění, které nesmí být větší, než je požadováno pro čtyři zkušební tělesa;

    [8.2] k zabránění konfliktním požadavkům s EN 12697-35 je vymazán všechen text a nahrazen obecným odkazem na EN 12697-35;

    [8.5] přidán nový odstavec s popisem použití různého počtu úderů;

    [8.7] vymazána POZNÁMKA a vložena jako normální text v novém odstavci v [8.5].

Seznam všech částí souboru norem EN 12697 lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje metody výroby zkušebních těles asfaltových směsí pomocí rázového zhutňovače. Taková tělesa jsou používána zejména při stanovení objemové hmotnosti a jiných technologických charakteristik, např. hodnot stability a přetvoření Marshallovou zkouškou podle EN 12697-34.

Tato evropská norma se vztahuje na asfaltové směsi (vyrobené v laboratoři nebo odebrané in-situ) se zachyceným množstvím kameniva do 15 % na sítu 22,4 mm a žádným na sítu 31,5 mm.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz