ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110; 79.120.10                                                                                                                           Říjen 2019

Dřevozpracující stroje – Bezpečnost –
Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem

ČSN
EN ISO 19085-2

49 6070

idt ISO 19085-2:2017, Corrected version 2017-11

Woodworking machines – Safety –
Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines

Machines à bois – Sécurité –
Partie 2: Scies circulaires à panneaux horizontales à presseur

Holzbearbeitungsmaschinen – Sicherheit –
Teil 2: Horizontale Plattenkreissägemaschinen mit Druckbalken

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 19085-2:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 19085-2:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 19085-2 (49 6070) z října 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 19085-2:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z října 2018 převzala EN ISO 19085-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7960:1995 zavedena v ČSN ISO 7960:1997 (49 6150) Hluk vyzařovaný obráběcími stroji, šířený vzduchem – Provozní podmínky pro dřevozpracující stroje

ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 13849-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2017 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

ISO 13857:2008 zavedena v ČSN EN ISO 13857:2008 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezená dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

ISO 14118:2000 nezavedena

ISO 19085-1:2017 zavedena v ČSN EN ISO 19085-1:2018 (49 6070) Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky

EN 847-1:2013 zavedena v ČSN EN 847-1:2014 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče

IEC 60204-1:2005 zavedena v ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky[1]

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 19085-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Srpen 2017

ICS 13.110; 79.120.10                                                                               Nahrazuje EN 1870-13:2007+A2:2012

Dřevozpracující stroje – Bezpečnost –
Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem
(ISO 19085-2:2017, opravené vydání 2017-11-01)

Woodworking machines – Safety –
Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines
(ISO 19085-2:2017, Corrected version 2017
-11-01)

Machines à bois – Sécurité –
Partie 2: Scies circulaires à panneaux horizontales à presseur

(ISO 19085-2:2017, Version corrigée 2017
-11-01)

Holzbearbeitungsmaschinen – Sicherheit –
Teil 2: Horizontale Plattenkreissägemaschinen
mit Druckbalken
(ISO 19085-2:2017, korrigierte Fassung
2017-11-01)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-09-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 19085-2:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 19085-2:2017) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 39 Obráběcí stroje, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 142 Dřevozpracující zařízení – Bezpečnost, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 19085-2:2017, opravené vydání 2017-11-01 bylo schváleno CEN jako EN ISO 19085-2:2017 bez jakých-
koliv modifikací.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 8

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 9

1......... Předmět normy....................................................................................................................................................................... 11

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................. 12

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................. 12

4......... Seznam významných nebezpečí........................................................................................................................................ 19

5......... Bezpečnostní požadavky a opatření pro ovládání........................................................................................................... 22

5.1...... Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů............................................................................................................... 22

5.2...... Ovládací zařízení.................................................................................................................................................................... 23

5.3...... Spuštění................................................................................................................................................................................... 23

5.3.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 23

5.3.2... Provozní podmínky................................................................................................................................................................ 24

5.4...... Bezpečné zastavení.............................................................................................................................................................. 25

5.4.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 25

5.4.2... Normální zastavení................................................................................................................................................................ 25

5.4.3... Provozní zastavení................................................................................................................................................................. 25

5.4.4... Nouzové zastavení................................................................................................................................................................ 25

5.5...... Brzdící funkce nástrojových vřeten..................................................................................................................................... 25

5.6...... Volba režimu........................................................................................................................................................................... 25

5.7...... Změna frekvence otáčení vřetena...................................................................................................................................... 25

5.7.1... Změna frekvence otáčení změnou polohy
řemenů na řemenicích.......................................................................................................................................................... 25

5.7.2... Změna frekvence otáčení motorem
s inkrementální změnou frekvence otáčení...................................................................................................................... 26

5.7.3... Plynulá změna frekvence otáčení měničem frekvence................................................................................................. 26

5.8...... Porucha jakékoliv dodávky energie................................................................................................................................... 26

5.9...... Ruční ovládání resetování.................................................................................................................................................... 26

5.10.... Souhlasné povelové ovládání............................................................................................................................................. 27

5.11.... Monitorování frekvence otáčení pohybujících
se částí stroje.......................................................................................................................................................................... 27

5.12.... Časová prodleva.................................................................................................................................................................... 27

6......... Bezpečnostní požadavky a opatření
pro ochranu proti mechanickým nebezpečím.................................................................................................................. 27

6.1...... Stabilita.................................................................................................................................................................................... 27

6.1.1... Stacionární stroje................................................................................................................................................................... 27

6.1.2... Přemístitelné stroje................................................................................................................................................................ 27

6.2...... Riziko roztržení během provozu.......................................................................................................................................... 27

6.3...... Konstrukce držáku nástroje a nástroj................................................................................................................................. 27

6.3.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 27

6.3.2... Blokování vřetena.................................................................................................................................................................. 27

6.3.3... Upevňovací zařízení pro pilové kotouče............................................................................................................................ 27

6.3.4... Rozměry přírub pro pilové kotouče..................................................................................................................................... 27

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 8

Introduction............................................................................................................................................................................................... 9

1......... Scope.......................................................................................................................................................................................... 11

2......... Normative references.............................................................................................................................................................. 12

3......... Terms and definitions.............................................................................................................................................................. 12

4......... List of significant hazards....................................................................................................................................................... 19

5......... Safety requirements and measures for controls................................................................................................................ 22

5.1...... Safety and reliability of control systems............................................................................................................................... 22

5.2...... Control devices......................................................................................................................................................................... 23

5.3...... Start............................................................................................................................................................................................. 23

5.3.1... General....................................................................................................................................................................................... 23

5.3.2... Operating conditions................................................................................................................................................................ 24

5.4...... Safe stops.................................................................................................................................................................................. 25

5.4.1... General....................................................................................................................................................................................... 25

5.4.2... Normal stop............................................................................................................................................................................... 25

5.4.3... Operational stop........................................................................................................................................................................ 25

5.4.4... Emergency stop........................................................................................................................................................................ 25

5.5...... Braking function of tool spindles........................................................................................................................................... 25

5.6...... Mode selection.......................................................................................................................................................................... 25

5.7...... Spindle speed changing......................................................................................................................................................... 25

5.7.1... Spindle speed changing by changing belts
on the pulleys
............................................................................................................................................................................ 25

5.7.2... Spindle speed changing by incremental
speed change motor
................................................................................................................................................................ 26

5.7.3... Infinitely variable speed by frequency inverter................................................................................................................... 26

5.8...... Failure of any power supply................................................................................................................................................... 26

5.9...... Manual reset control................................................................................................................................................................. 26

5.10.... Enabling control........................................................................................................................................................................ 27

5.11.... Machine moving parts speed monitoring............................................................................................................................ 27

5.12.... Time delay................................................................................................................................................................................. 27

6......... Safety requirements and measures for protection against mechanical hazards........................................................ 27

6.1...... Stability....................................................................................................................................................................................... 27

6.1.1... Stationary machines................................................................................................................................................................ 27

6.1.2... Displaceable machines........................................................................................................................................................... 27

6.2...... Risk of break-up during operation......................................................................................................................................... 27

6.3...... Tool holder and tool design.................................................................................................................................................... 27

6.3.1... General....................................................................................................................................................................................... 27

6.3.2... Spindle locking.......................................................................................................................................................................... 27

6.3.3... Circular saw blade fixing device............................................................................................................................................ 27

6.3.4... Flange dimension for circular saw blades........................................................................................................................... 27

Strana

 

Page

6.4...... Brzdění..................................................................................................................................................................................... 27

6.4.1... Brzdění nástrojového vřetena.............................................................................................................................................. 27

6.4.2... Maximální doba doběhu....................................................................................................................................................... 27

6.4.3... Uvolnění brzdy........................................................................................................................................................................ 27

6.5...... Bezpečnostní zařízení........................................................................................................................................................... 28

6.5.1... Pevné ochranné kryty............................................................................................................................................................ 28

6.5.2... Blokování pohyblivých ochranných krytů.......................................................................................................................... 28

6.5.3... Ovládací zařízení vyžadující nepřetržité
působení síly na ovládač...................................................................................................................................................... 28

6.5.4... Dvouruční ovládač................................................................................................................................................................. 28

6.5.5... Elektrické snímací ochranné vybavení (ESPE)................................................................................................................ 28

6.5.6... Ochranné vybavení citlivé na tlak (PSPE)......................................................................................................................... 28

6.6...... Zabránění přístupu k pohybujícím se částem................................................................................................................... 28

6.6.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 28

6.6.2... Ochranné krytování nástrojů................................................................................................................................................ 28

6.6.3... Ochranné krytování pohonů................................................................................................................................................. 31

6.6.4... Ochranné krytování zón střihu a/nebo stlačení................................................................................................................ 32

6.7...... Nebezpečí nárazu.................................................................................................................................................................. 41

6.8...... Upínací zařízení...................................................................................................................................................................... 41

6.9...... Opatření proti vymrštění........................................................................................................................................................ 41

6.9.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 41

6.9.2... Materiály ochranných krytů a charakteristiky.................................................................................................................... 41

6.10.... Opěry a vedení obrobku....................................................................................................................................................... 42

7......... Bezpečnostní požadavky a opatření
pro ochranu proti ostatním nebezpečím............................................................................................................................ 42

7.1...... Požár........................................................................................................................................................................................ 42

7.2...... Hluk........................................................................................................................................................................................... 43

7.2.1... Snižování hluku v etapě návrhu.......................................................................................................................................... 43

7.2.2... Měření emise hluku............................................................................................................................................................... 43

7.3...... Emise třísek a prachu............................................................................................................................................................ 43

7.4...... Elektrická výbava................................................................................................................................................................... 43

7.4.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 43

7.4.2... Přemístitelné stroje................................................................................................................................................................ 43

7.5...... Ergonomie a manipulace..................................................................................................................................................... 43

7.6...... Osvětlení.................................................................................................................................................................................. 43

7.7...... Pneumatika............................................................................................................................................................................. 43

7.8...... Hydraulika............................................................................................................................................................................... 43

7.9...... Elektromagnetická kompatibilita......................................................................................................................................... 43

7.10.... Laser......................................................................................................................................................................................... 43

7.11.... Statická elektřina.................................................................................................................................................................... 43

7.12.... Chyby montáže...................................................................................................................................................................... 44

7.13.... Odpojení.................................................................................................................................................................................. 44

7.14.... Údržba...................................................................................................................................................................................... 44

 

6.4...... Braking........................................................................................................................................................................................ 27

6.4.1... Braking of tool spindles........................................................................................................................................................... 27

6.4.2... Maximum run-down time........................................................................................................................................................ 27

6.4.3... Brake release............................................................................................................................................................................ 27

6.5...... Safeguards................................................................................................................................................................................ 28

6.5.1... Fixed guards.............................................................................................................................................................................. 28

6.5.2... Interlocking movable guards.................................................................................................................................................. 28

6.5.3... Hold-to-run control.................................................................................................................................................................... 28

6.5.4... Two-hand control...................................................................................................................................................................... 28

6.5.5... Electro-sensitive protective equipment (ESPE).................................................................................................................. 28

6.5.6... Pressure-sensitive protective equipment (PSPE).............................................................................................................. 28

6.6...... Prevention of access to moving parts................................................................................................................................... 28

6.6.1... General....................................................................................................................................................................................... 28

6.6.2... Guarding of tools...................................................................................................................................................................... 28

6.6.3... Guarding of drives.................................................................................................................................................................... 31

6.6.4... Guarding of shearing and/or crushing zones...................................................................................................................... 32

6.7...... Impact hazard............................................................................................................................................................................ 41

6.8...... Clamping devices..................................................................................................................................................................... 41

6.9...... Measures against ejection...................................................................................................................................................... 41

6.9.1... General....................................................................................................................................................................................... 41

6.9.2... Guards materials and characteristics................................................................................................................................... 41

6.10.... Work-piece supports and guides........................................................................................................................................... 42

7......... Safety requirements and measures
for protection against other hazards
..................................................................................................................................... 42

7.1...... Fire............................................................................................................................................................................................... 42

7.2...... Noise........................................................................................................................................................................................... 43

7.2.1... Noise reduction at the design stage...................................................................................................................................... 43

7.2.2... Noise emission measurement............................................................................................................................................... 43

7.3...... Emission of chips and dust..................................................................................................................................................... 43

7.4...... Electricity.................................................................................................................................................................................... 43

7.4.1... General....................................................................................................................................................................................... 43

7.4.2... Displaceable machines........................................................................................................................................................... 43

7.5...... Ergonomics and handling....................................................................................................................................................... 43

7.6...... Lighting....................................................................................................................................................................................... 43

7.7...... Pneumatics................................................................................................................................................................................ 43

7.8...... Hydraulics.................................................................................................................................................................................. 43

7.9...... Electromagnetic compatibility................................................................................................................................................ 43

7.10.... Laser........................................................................................................................................................................................... 43

7.11.... Static electricity.......................................................................................................................................................................... 43

7.12.... Errors of fitting........................................................................................................................................................................... 44

7.13.... Isolation...................................................................................................................................................................................... 44

7.14.... Maintenance.............................................................................................................................................................................. 44

Strana

 

Page

8......... Informace pro použití............................................................................................................................................................ 44

8.1...... Výstražná zařízení.................................................................................................................................................................. 44

8.2...... Značení.................................................................................................................................................................................... 44

8.2.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 44

8.2.2... Další značky............................................................................................................................................................................ 44

8.3...... Návod k použití....................................................................................................................................................................... 44

8.3.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 44

8.3.2... Doplňující informace............................................................................................................................................................. 44

Příloha A (informativní) Požadovaná úroveň vlastností.............................................................................................................. 47

Příloha B (normativní) Zkouška funkce brzdění........................................................................................................................... 49

Příloha C (normativní) Zkouška stability
přemístitelných strojů............................................................................................................................................................ 50

Příloha D (normativní) Zkouška nárazem
pro ochranné kryty................................................................................................................................................................. 51

Příloha E (normativní) Měření emise hluku
pro stroje, které nejsou v ISO 7960:1995.......................................................................................................................... 52

Příloha F (normativní) Zkouška tuhosti materiálu
sekčního bezpečnostního závěsu....................................................................................................................................... 53

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice
EU 2006/42/ES....................................................................................................................................................................... 54

 

 

8......... Information for use................................................................................................................................................................... 44

8.1...... Warning devices....................................................................................................................................................................... 44

8.2...... Marking....................................................................................................................................................................................... 44

8.2.1... General....................................................................................................................................................................................... 44

8.2.2... Additional markings................................................................................................................................................................. 44

8.3...... Instruction handbook................................................................................................................................................................ 44

8.3.1... General....................................................................................................................................................................................... 44

8.3.2... Additional information............................................................................................................................................................. 44

Annex A (informative) Performance levels required..................................................................................................................... 47

Annex B (normative) Test for braking function............................................................................................................................... 49

Annex C (normative) Stability test for displaceable machines.................................................................................................... 50

Annex D (normative) Impact test for guards.................................................................................................................................... 51

Annex E (normative) Noise emission measurement
for machines not in ISO 7960:1995
...................................................................................................................................... 52

Annex F (normative) Rigidity tests for sectional
safety curtain material
............................................................................................................................................................. 53

Annex ZA (informative) Relationship between
this European Standard and the essential requirements of EU Directive 2006/42/EC
.............................................. 54

 


 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee.
International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz        
www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní
organizace WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions
related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 39, Obráběcí stroje, subkomise SC 4, Dřevoobráběcí stroje.

 

The committee responsible for this document is ISO/TC 39, Machine tools, Subcommittee SC 4, Woodworking
machines
.

Tento dokument je určen pro použití ve spojení s ISO 19085-1:2017, který poskytuje požadavky společné pro různé typy strojů.

 

This document is intended to be used in conjunction with ISO 19085-1:2017, which gives requirements common to different machine types.

Seznam všech částí souboru ISO 19085 lze nalézt na webových stránkách ISO.

 

A list of all parts in the ISO 19085 series can be found on the ISO website.

Toto opravené vydání ISO 19085-2:2017 zahrnuje
následující opravy:

 

This corrected version of ISO 19085-2:2017 incorporates the following corrections:

    Obrázky 5 a 9 byly změněny.

 

    Figures 5 and 9 have been changed.

 

Úvod

 

Introduction

Soubor mezinárodních norem ISO 19085 poskytuje technické požadavky pro návrh a konstrukci dřevozpracujícího strojního zařízení. Jedná se o konstruktéry, výrobce, dodavatele a dovozce strojů specifikovaných v předmětu normy. Také obsahuje seznam informačních položek, které výrobce musí poskytnout uživateli.

 

The ISO 19085 series of International Standards provides technical safety requirements for the design and construction of woodworking machinery. It concerns
designers, manufacturers, suppliers and importers of the machines specified in the Scope. It also includes a list of informative items that the manufacturer will need to give to the user.

Tento dokument je norma typu C, jak je stanoveno v ISO 12100.

 

This document is a type-C standard as stated in ISO 12100.

Příslušná strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací nebo nebezpečných událostí jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

 

The machinery concerned and the extent to which
hazards, hazardous situations or hazardous events are covered are indicated in the Scope of this document.

Pokud jsou požadavky této normy typu C odlišné od požadavků, které jsou stanoveny v normách typu A nebo typu B, mají požadavky této normy typu C pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků této normy typu C, přednost před požadavky jiných norem.

 

When requirements of this type-C standard are different from those which are stated in type-A or type-B standards, the requirements of this type-C standard take precedence over the requirements of the other standards for machines that have been designed and built according to the
requirements of this type-C standard.

Obsahuje úplný soubor požadavků na určitý typ dřevozpracujícího stroje, který je uveden v části ISO 19085 platný pro tento typ, společně s relevantními požadavky z ISO 19085-1:2017 v rozsahu specifikovaném v předmětu normy oblasti působnosti příslušné části ISO 19085.

 

The full set of requirements for a particular type of wood-
working machine are those given in the part of ISO 19085
applicable to that type, together with the relevant
requirements from ISO 19085-1:2017, to the extent specified in the Scope of the applicable part of ISO 19085.

Pokud je to možné, v částech ISO 19085 jiných než ISO 19085-1:2017, byly bezpečnostní požadavky upraveny pomocí odkazů na příslušné oddíly ISO 19085-1:2017, aby se zabránilo opakování a zkrácení jejich délky. Ostatní části obsahují náhrady a doplňky ke společným požadavkům uvedeným v ISO 19085-1:2017.

 

As far as possible, in parts of ISO 19085 other than ISO 19085-1:2017, safety requirements are referenced to the relevant sections of ISO 19085-1:2017, to avoid repetition and reduce their length. The other parts contain replacements and additions to the common requirements given in ISO 19085-1:2017.

Tudíž, kapitoly 5, 6, 7 a 8 s jejich články a přílohami
tohoto dokumentu mohou být použity buď k

 

Thus, Clauses 5, 6, 7 and 8, with their subclauses and the annexes of this document can either

    vyhodnocení jako celku,

 

    confirm as a whole,

    vyhodnocení s dodatky,

 

    confirm with additions,

    celkovému vyloučení, nebo

 

    exclude in total, or

    nahrazení specifickým textem

 

    replace with specific text

odpovídající článkům nebo přílohám ISO 19085-1:2017.

 

the corresponding subclauses or annexes of   
ISO 19085-1:2017.

Tato vzájemná souvislost je uvedena v prvním odstavci každého článku nebo přílohy hned pod nadpisem jedním z následujících výroků:

 

This interrelation is indicated in the first paragraph of each subclause or annex right after the title by one of the following statements:

    „Platí článek ISO 19085-1:2017.“;

 

    “This subclause of ISO 19085-1:2017 applies.”;

    „Platí článek ISO 19085-1:2017 s následujícími dodatky“ nebo „Platí článek ISO 19085-1:2017 s následujícími dodatky, které jsou rozděleny do specifických článků.“;

 

    “This subclause of ISO 19085-1:2017 applies with the following additions”, or “This subclause of
ISO 19085-1:2017 applies with the following additions, subdivided into further specific subclauses.”;

    „Článek ISO 19085-1:2017 neplatí.“;

 

    “This subclause of ISO 19085-1:2017 does not apply.”;

    „Tento článek ISO 19085-1:2017 je nahrazen následujícím textem.“, nebo „Tento článek ISO 19085-1:2017 je nahrazen následujícím textem, který je rozdělen do specifických článků.“.

 

    “This subclause of ISO 19085-1:2017 is replaced by the following text.”, or “This subclause of ISO 19085-1:2017 is replaced by the following text, subdivided into further specific subclauses.”.

Specifické články a přílohy v této části ISO 19085 bez odpovídajících v ISO 19085-1:2017 jsou indikovány úvodní větou: „Článek (nebo příloha) specifický pro tuto část ISO 19085.

 

Specific subclauses and annexes in this part of
ISO 19085 without correspondent in ISO 19085-1:2017 are indicated by the introductory sentence: “Subclause (or annex) specific to this part of ISO 19085.”

Kapitoly 1, 2, 4 nahrazují odpovídající kapitoly ISO 19085-1:2017, bez nutnosti indikace, protože jsou specifické pro každou část souboru.

 

Clauses 1, 2, 4 replace the correspondent clauses of ISO 19085-1:2017, with no need for indication since they are specific to each part of the series.

POZNÁMKA Požadavky na nástroje jsou uvedeny v EN 847-1:2013 a EN 847-2:2013.

 

NOTE Requirements for tools are given in EN 847-1:2013 and EN 847-2:2013.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření pro vodorovné kotoučové pily s přidržovačem s pilovým vozíkem předního řezu namontované pod podpěrou obrobku, které jsou ručně a/nebo strojně zakládané a ručně odebírané, dále jen uváděné jako „stroje“.

 

This document gives the safety requirements and measures for horizontal beam panel circular sawing machines with the saw carriage of the front cutting line mounted below the work-piece support, which are manually and/or powered loaded and manually unloaded, hereinafter referred to as “machines”.

Zabývá se všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi uvedenými v kapitole 4, které se týkají strojů, které jsou provozovány, nastavovány a udržovány podle určení a za podmínek předpokládaných výrobcem včetně rozumně předvídatelného nesprávného použití. Také jsou vzaty v úvahu fáze dopravy, montáže, demontáže, poruchy a vyřazení.

 

It deals with all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Clause 4, relevant to the machines, when operated, adjusted and maintained as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer including reasonably foreseeable misuse. Also, transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping phases have been taken into account.

POZNÁMKA Pro relevantní, ale nevýznamná nebezpečí, např. ostré hrany rámu stroje, viz ISO 12100:2010.

 

NOTE For relevant but not significant hazards, e.g. sharp edges of the machine frame, see ISO 12100:2010.

Platí také pro stroje vybavené jedním nebo více z následujících zařízení/přídavných pracovních jednotek, jejichž nebezpečí bylo řešeno:

 

It is also applicable to machines fitted with one or more of the following devices/additional working units, whose hazards have been dealt with:

    stranovým protlačovacím zařízením;

 

    side pressure device;

    zařízením poháněným motorem pro odebírání;

 

    device for powered unloading;

    jednotkou pro nařezávání;

 

    unit for scoring;

    jednotkou pro předřezávání/nařezávání tvarově olepené hrany;

 

    unit for post-formed/soft-formed edge pre-cutting;

    zařízením pro otáčení formátu;

 

    panel turning device;

    čelním otočným stolem;

 

    front side turn table;

    vysouvacím zařízením;

 

    pushing out device;

    pneumatickým upínáním pilového kotouče;

 

    pneumatic clamping of the saw blade;

    zařízením pro strojní zakládání formátu;

 

    powered panel loading device;

    zařízením pro drážkování pomocí frézovacího nástroje;

 

    device for grooving by milling tool;

    jednou nebo více dalšími rovinami řezu uvnitř stroje pro podélný a/nebo čelní řez (před příčnou rovinou řezu);

 

    one or more additional cutting lines inside the machine for longitudinal and/or head cut (before the transversal cutting line);

    vakuovým upínáním obrobku jako část přední strany otočného stolu nebo zařízení pro zakládání formátu.

 

    work-piece vacuum clamping as part of a front side turn table or of a panel loading device.

Stroje jsou konstruovány pro řezání formátů skládajících se z

 

The machines are designed for cutting panels consisting of

a)   masivního dřeva,

 

a)   solid wood,

b)   materiálu s podobnými fyzickými vlastnostmi jako dřevo (viz ISO 19085-1:2017, 3.2),

 

b)   material with similar physical characteristics to wood (see ISO 19085-1:2017, 3.2),

c)   sádrokartonových desek, sádrovláknitých desek,

 

c)   gypsum boards, gypsum bounded fibreboards,

d)   sendvičových desek vyrobených z výše uvedených materiálů, a

 

d)   composite boards made from the materials listed above, and

e)   sendvičových desek s jádrem skládajícím se např. z polyuretanu nebo minerálního materiálu laminovaného lehkou slitinou.

 

e)   composite materials with core consisting of e.g. poly-
urethane or mineral material laminated with light alloy.

Tento dokument se nezabývá specifickými nebezpečími týkajícími se:

 

This document does not deal with hazards related to

    specifických vlastností, které se odlišují od výše uvedených,

 

    specific features that differ from the dashed list above,

    obrábění formátů frézovacími nástroji pro drážkování,

 

    the machining of panels with milling tools for grooving,

    strojem poháněným odebíráním formátů,

 

    powered unloading of panels,

    zadní poloviny děleného přidržovače na přední části řezu,

 

    rear half of split pressure beam on the front cutting line,

    kombinace jednotlivého stroje, který je používán s jakýmkoliv jiným strojem (jako část linky).

 

    the combination of a single machine being used with any other machine (as part of a line).

Tato norma se nevztahuje na stroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo na stroje vyrobené před datem vydání.

 

It is not applicable to machines intended for use in
potentially explosive atmospheres or to machines manufactured prior to the date of its publication.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1]        Tato norma souběžně platí do 14. 9. 2021 spolu s IEC 60204-1:2016 zavedenou v ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019.

Zdroj: www.cni.cz