ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.080                                                                                                                                        Říjen 2019

Malá plavidla – Zorné pole z kormidelního stanoviště

ČSN
EN ISO 11591

32 1216

idt ISO 11591:2019

Small craft – Field of vision from steering position

Petits navires – Champ de vision depuis le poste de pilotage

Kleine Wasserfahrzeuge – Sichtfeld vom Steuerstand

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11591:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 11591:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11591 (32 1216) z března 2012.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla technicky revidována. Hlavní změny jsou uvedeny v předmluvě ISO.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7010:2011 zavedena v ČSN EN ISO 7010:2012 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní znaky – Registrované bezpečnostní znaky

ISO 8666:2016 zavedena v ČSN EN ISO 8666:2019 (32 0801) Malá plavidla – Základní údaje

ISO 10240:2004 zavedena v ČSN EN ISO 10240:2005 (32 0021) Malá plavidla – Příručka uživatele

ISO 11192:2005 zavedena v ČSN EN ISO 11192:2019 (32 0881) Malá plavidla – Grafické značky

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (94/25/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 96/2016 Sb. ze dne 16. března 2016, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla
a na vodní skútry, v platném znění.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Anglický termín steering má v češtině širší význam – kormidlování, řízení, ovládání. Proto jsou některé anglické termíny se slovem steering v této normě přeloženy podle významu v dále uvedeném překladu.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.5 a 3.6 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Sýkora, IČO 76027589, Ing. Jiří Sýkora

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 11591
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Květen 2019

ICS 47.080                                                                                                          Nahrazuje EN ISO 11591:2011

Malá plavidla – Zorné pole z kormidelního stanoviště
(ISO 11591:2019)

Small craft – Field of vision from steering position
(ISO 11591:2019)

Petits navires – Champ de vision depuis le poste
de pilotage
(ISO 11591:2019)

Kleine Wasserfahrzeuge – Sichtfeld vom Steuerstand
(ISO 11591:2019)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-03-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 11591:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 11591:2019) vypracovala technická komise ISO/TC 188 Malá plavidla ve spolupráci s technickou komisí CEN/SS T01 Stavba lodí a lodní konstrukce, jejíž sekretariát zajišťuje CCMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 11591:2011.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 11591:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 11591:2019 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Požadavky pro všechna plavidla.................................................................................................................................................. 8

4.1...... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 8

4.2...... Zorné pole – Vpřed.......................................................................................................................................................................... 9

4.2.1... Horizontální....................................................................................................................................................................................... 9

4.2.2... Vertikální............................................................................................................................................................................................ 9

4.3...... Zorné pole – Vzad........................................................................................................................................................................... 9

5......... Doplňující požadavky pro plavidla poháněná lidskou silou.................................................................................................. 10

5.1...... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 10

6......... Doplňující požadavky pro motorová plavidla, s kormidelním kolem nebo ekvivalentním pevně instalovaným
řízením směru................................................................................................................................................................................ 10

6.1...... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 10

7......... Doplňující požadavky na plachetnice, při plavbě s plachtami nebo s pomocným motorem......................................... 10

7.1...... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 10

7.2...... Plachty............................................................................................................................................................................................. 10

7.3...... Kormidelní prostředky.................................................................................................................................................................. 10

8......... Příručka uživatele.......................................................................................................................................................................... 12

8.1...... Plavidla poháněná lidskou silou................................................................................................................................................ 12

8.2...... Motorová plavidla.......................................................................................................................................................................... 12

8.3...... Plachetnice..................................................................................................................................................................................... 13

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2013/53/EU,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 14

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který je vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:       www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala komise ISO/TC 188 Malá plavidla.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 11591:2011), které bylo technicky revidováno.

Hlavní změny v porovnání s předchozím vydáním jsou tyto:

    dokument byl revidován tak, aby zahrnoval plachetnice;

    dokument byl revidován tak, aby zahrnoval plavidla poháněná lidskou silou;

    text pro motorová plavidla byl upraven pro lepší srozumitelnost.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje požadavky na zorné pole z kormidelního stanoviště směrem vpřed (horizontální a verti-
kální) a vzad pro malá plavidla o délce trupu (LH) až do 24 m, v souladu s ISO 8666.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz