ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.10                                                                                                                       Říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb –
Část 53: Specifické podmínky pro vysílače a související přidružená zařízení služby zemského rozhlasového a digitálního
TV vysílání – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b)
Směrnice 2014/53/EU

ČSN
ETSI EN 301 489-53
V1.1.1
87 5101

 

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services –
Part 53: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting and digital TV broadcasting service transmitters
and associated ancillary equipment – Harmonised standard covering the essential requirements of article 3.1(b)
of Directive 2014/53/EU

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 301 489-53 V1.1.1:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 301 489-53 V1.1.1:2019. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro vysílače, budiče, opakovače, aktivní deflektory (aktivní odkláněcí prvky), kanálové opakovače a jakákoliv související přidružená zařízení služby zemského rozhlasového a digitálního TV vysílání.

Tento dokument pokrývá základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU za podmínek uvedených
v příloze A.

Technické specifikace vztahující se k emisím z anténního vstupu/výstupu a vyzařování krytem nejsou v tomto dokumentu obsaženy. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků ETSI pro efektivní využívání rádiového spektra.

V případě rozdílů (například ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi tímto dokumentem a ETSI EN 301 489-1 [1] mají přednost ustanovení tohoto dokumentu.

Tento dokument nemusí pokrývat ty případy, kdy se trvale vyskytuje potenciální zdroj rušení, který vytváří jednotlivě se opakující přechodné jevy nebo trvalé jevy, například radarové stanoviště v těsné blízkosti. V takovém případě může být nutná zvláštní ochrana použitá buď na zdroj rušení, nebo na část vystavenou rušení, nebo na obojí.

 


Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy. V České republice se stává tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn, přejímá-li plně požadavky harmonizované evropské normy. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje, a s odkazem na odpovídající harmonizovanou evropskou normu uveřejněnou v Úředním věstníku Evropských společenství.

Informace o citovaných dokumentech

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0:2017 dosud nezavedena

CENELEC EN 55011:2007 nezavedena1)

CENELEC EN 55016-1-1:2010 zavedena v ČSN EN 55016-1-1 ed. 3:2010 (33 4210) Specifikace přístrojů
a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Měřicí přístroje

ETSI TS 102 820 V4.1.1:2016 nezavedena

ETSI EN 300 799 ed. 1:1997 zavedena v ČSN ETS 300 799 ed. 1:1998 (87 9025) Digitální rozhlasové vysílání (DAB) – Distribuční rozhraní – Rozhraní přepravy souboru (ETI)

ETSI EN 300 744 V1.6.2:2015 zavedena v ČSN ETSI EN 300 744 V1.6.2:2016 (87 9016) Digitální televizní vysílání (DVB) – Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi

Doporučení ITU-R SM.329-10 nezavedeno

Doporučení ITU-R BT.500-13:2012 nezavedeno

POZNÁMKY

1    Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v zákaz-
nickém centru ČAS.

2    Doporučení ITU-R jsou dostupná v Českém metrologickém institutu, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Souvisící ČSN

ČSN EN 60244-1:2000 (36 7117) Metody měření rádiových vysílačů – Část 1: Všeobecné vlastnosti rozhlasových a televizních vysílačů

ČSN EN 60244-5:1996 (36 7117) Metody měření rádiových vysílačů. Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů

ČSN EN 60244-13 (36 7117) Metody měření rádiových vysílačů. Část 13: Vlastnosti rozhlasového vysílání FM

ČSN EN 60244-15:2001 (36 7117) Metody měření rádiových vysílačů – Část 15: Amplitudově modulované
vysílače rozhlasového vysílání

Citované předpisy

Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 5376 v konečném znění ze dne 4. srpna 2015 o normalizačním mandátu pro Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice a pro Evropský ústav pro telekomunikační normy v oblasti rádiových zařízení při podpoře směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 této evropské normy.

Upozornění na používání této normy

V této normě se používají zavedená označení logaritmických jednotek dBmV, dBV. Označení těchto jednotek podle ČSN IEC 60027-3:2004 má být dB (1 mV), dB (1 V) v uvedeném pořadí.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČO 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.1)    ČSN EN 55011 ed. 2:2007, která přejímala EN 55011:2007, byla zrušena z důvodu nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

Zdroj: www.cni.cz