ICS 13.020.10

ČSN

EN ISO 14005

 

01 0905

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro flexibilní přístup k fázové implementaci

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 14005 (01 0905) ze srpna 2011.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz