ICS 03.100.01; 21.020; 29.020

ČSN

EN IEC 62402
ed. 2

 

01 0697

Březen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Management zastarávání

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-07-03 se nahrazuje ČSN EN 62402 (01 0697) z října 2009,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz